Skip to main content

Culture and Creativity

Over het programma Creatief Europa

Creatief Europa is het vlaggenschipprogramma van de Europese Commissie ter ondersteuning van de cultuur en audiovisuele sectoren.

Slide

Het programma Creatief Europa 2021-2027 heeft een budget van 2,44 miljard euro. In het vorige programma (2014-2020) was dit 1,47 miljard euro. Creatief Europa investeert in acties die de culturele diversiteit versterken en inspelen op de behoeften en uitdagingen van de culturele en creatieve sectoren.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

  • het beschermen, ontwikkelen en bevorderen van de Europese verscheidenheid van cultuur en taal en van het culturele en taalkundige erfgoed van Europa;
  • het versterken van het concurrentievermogen en het economisch potentieel van de culturele en creatieve sectoren, met name de audiovisuele sector.

De vernieuwingen in het programma zullen bijdragen tot het herstel van deze sectoren en bijdragen tot hun inspanningen om inclusiever, digitaler en milieuvriendelijker te worden.

Het programma Creatief Europa bestaat uit drie onderdelen:

Wat is nieuw in het programma Creatief Europa?

De belangrijkste nieuwigheden van het programma zijn:

  • meer nadruk op transnationale creatie en op innovatie
  • gemakkelijkere toegang tot financiering door hogere medefinancieringspercentages (grotere bijdragen van Creatief Europa voor projecten)
  • nadruk op ondersteuning van samenwerking op EU-niveau om de Europese audiovisuele sector concurrerender te maken op wereldtoneel
  • mobiliteitsprogramma voor kunstenaars en beroepsbeoefenaren
  • acties die gericht zijn op de behoeften van specifieke creatieve sectoren, zoals muziek, architectuur en cultureel erfgoed.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Het programma Creatief Europa staat open voor culturele en creatieve organisaties uit EU-lidstaten en niet-EU-landen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook landen van de Europese Economische Ruimte, (potentiële) kandidaat-lidstaten en landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen aan het programma deelnemen.

Meer informatie over de landen die in aanmerking komen is te vinden in de richtsnoeren van elke specifieke oproep tot het indienen van voorstellen.

De aanvraagprocedure

Organisaties die belangstelling hebben, kunnen meer informatie vinden op de afzonderlijke pagina's van elk onderdeel van het programma (zie hierboven).

Meer gedetailleerde informatie over de aanvraagprocedure zal later beschikbaar zijn op de website van het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur en in de rubriek over oproepen tot het indienen van voorstellen. Aanvragers kunnen ook steun krijgen van de desks van Creatief Europa.

Tagged in:  Creatief Europa