Skip to main content

Culture and Creativity

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym. Nacisk położono również na finansowanie projektów wspierających europejski sektor kultury i sektor kreatywny w rozwijaniu talentów, innowacji, dobrobytu oraz tworzeniu miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

W przypadku projektów opartych na współpracy na małą skalę wnioski muszą być składane przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych kwalifikujących się krajów. Kwota dotacji nie przekracza 200 000 EUR. Maksymalna stawka finansowania UE wynosi 80 proc.

W przypadku projektów opartych na współpracy na średnią skalę wnioski muszą być składane przez konsorcjum składające się z co najmniej 5 partnerów z 5 różnych kwalifikujących się krajów. Kwota dotacji nie przekracza 1 mln EUR. Maksymalna stawka finansowania UE wynosi 70 proc.

W przypadku projektów opartych na współpracy na dużą skalę wnioski muszą być składane przez konsorcjum składające się z co najmniej 10 partnerów z 10 różnych kwalifikujących się krajów. Kwota dotacji nie przekracza 2 mln EUR. Maksymalna stawka finansowania UE wynosi 60 proc.

Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Od 200 000 EUR do 2 mln EUR
Who can apply
Wnioskodawcy muszą mieć osobowość prawną i być oficjalnie zarejestrowani w państwie uczestniczącym w programie „Kreatywna Europa”. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków, chyba że są osobami samozatrudnionymi lub przedsiębiorcami indywidualnymi. Organizacja koordynująca projekt musi mieć osobowość prawną przez przynajmniej 2 lata przed upływem terminu składania wniosków.
No. of partners needed
Od 3 do10 lub więcej, w zależności od skali projektu
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
Budżet europejskich projektów opartych na współpracy – zaproszenie do składania wniosków na 2021 r.: 60,9 mln euro. Priorytety na małą skalę będą stanowić wstępnie 35 proc. całkowitego budżetu
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8