Skip to main content

Culture and Creativity

Centra innowacji cyfrowych pomagają przedsiębiorstwom korzystać z możliwości cyfrowych w celu ulepszania procesów i produktów, co przekłada się na konkurencyjność firm. Środki unijne będą udostępniane centrom, które są już (lub będą) wspierane przez państwa członkowskie (lub regiony), aby zwiększyć wpływ finansowania publicznego. Program „Cyfrowa Europa” zwiększy zdolności wybranych centrów do realizacji działań o wyraźnej europejskiej wartości dodanej dzięki tworzeniu sieci centrów i promowaniu transferu wiedzy fachowej.

S+T+ARTS to platforma, której celem jest ściślejsze powiązanie technologii i sztuki w celu sprostania wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym, przed którymi stoi Europa. Platforma wspiera rozwój bardziej kreatywnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych technologii poprzez współpracę między artystami, naukowcami i inżynierami. Opiera się ona na założeniu, że sztuka, nauka i technologia mogą przynieść korzyści dzięki wymianie perspektyw i otwieraniu nowych ścieżek dla badań i przedsiębiorstw.

W ramach poszczególnych filarów program S+T+ARTS oferuje:

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do książek i działalności wydawniczej w ramach zaproszeń w 2021 r. wspierane były różne działania w branży księgarskiej. Wsparcie obejmowało sprzedaż praw do tłumaczenia lub adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, a w szczególności utworów napisanych w językach rzadziej używanych, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora muzycznego w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez osoby zawodowo zajmujące się muzyką. Wsparcie obejmowało tworzenie, promocję, dystrybucję muzyki i generowanie dochodów, reagowanie na nowe tendencje cyfrowe, prawne i techniczne wynikające z innowacji w tym sektorze i nowych modeli biznesowych, eksport muzyki poza UE oraz dystrybucję muzyki w różnych krajach UE.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora architektury w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez europejskich architektów. Wsparcie obejmowało działania przy zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron (m.in.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

W kontekście, w którym europejski sektor mediów ma trudności z oferowaniem europejskim odbiorcom dostępnych, pluralistycznych i innowacyjnych treści, to zaproszenie do składania wniosków ma wspierać europejskie ośrodki medialne, które tworzą pluralistyczne wiadomości oraz treści oparte na faktach i rozpowszechniają je w całej Europie.

Celem projektu pilotażowego jest promowanie ochrony pluralistycznego środowiska medialnego w krajach dotkniętych wojną w Ukrainie, również w przypadku gdy dziennikarze i media pracują na wygnaniu. W szerszej perspektywie projekt ten ma doprowadzić do tego, żeby Europa stała się bezpieczniejszym miejscem, poprzez wspieranie narodów tych krajów w ich demokratycznych aspiracjach, w kontekście których niezależne media odgrywają nieodzowną rolę.

Celem projektu jest wspieranie funkcjonowania sfery publicznej, aby zapewniała niezbędne dla europejskiej demokracji informacje i materiały dokumentalne w nowoczesnym formacie pochodzące od mediów zagranicznych, a dostępne w kraju odbiorców. Ma to przeciwdziałać zjawiskom takim jak dominacja europejskiej sfery publicznej przez kilka silnych platform i korporacji informacyjnych spoza Europy, a także zmieniać nastawienie konsumentów do formatów informacyjno-rozrywkowych.

Subscribe to Budowanie publiczności