Skip to main content

Culture and Creativity

Centra pro digitální inovace pomáhají společnostem, aby využily příležitostí, které jim ke zdokonalení jejich procesů a produktů nabízejí digitální prostředky, a aby tak zvýšily svou konkurenceschopnost. Finanční prostředky EU budou mít k dispozici ta centra, která již jsou (nebo budou) podporována členskými státy (nebo regiony), kde se nacházejí, protože se tímto způsobem zvýší dopad veřejného financování.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Cílem pilotního projektu je přispět k fungování veřejné sféry, která občanům v moderním formátu dodává zprávy a dokumenty, jež jsou nezbytné pro dobrý stav evropské demokracie, jsou dostupné v členském státě jejich původu a poskytují se přeshraničně, a řešit problémy, jako je dominance několika silných platforem televizního a audiovizuálnímu zpravodajství a společností se sídlem mimo Evropu nad evropskou veřejnou sférou a měnící se chování spotřebitelů stále více upřednostňujících infotainment.

Cílem akce je spolupracovat s mladými Evropany vytvořením organizovaných online prostorů, které budou shromažďovat inspirativní publicistické texty o tématech týkajících se každodenního života občanů a umožní jim porovnávat pohledy z celé Evropy, dozvídat se, jak jejich zájmy souvisejí se zájmy ostatních mladých Evropanů v jiných členských státech, a účastnit se vzájemné diskuse.

Podporu obdrží evropské festivaly, které zařazují na svůj program významný podíl zahraničních evropských audiovizuálních děl a zaměřují se na celoroční činnosti s cílem rozšířit řady publika, popř. je získat zpět a které provádějí inovativní aktivity, jež oslovují publikum, jakož i iniciativy pro mladé diváky.

Evropská akce společného rozvoje podporuje spolupráci mezi evropskými produkčními společnostmi při vývoji jediného projektu pro obchodní využití, určeného ke kinodistribuci, televiznímu vysílání nebo komerčnímu využití na digitálních platformách nebo prostředí více platforem v těchto kategoriích: animace, kreativní dokumentární nebo původní hraná tvorba.

Cílem je podpořit iniciativy podporující výchovu a aktivní účast publika, včetně činností v oblasti filmového vzdělávání, zaměřujících se zejména na mladé diváky.


Projekty zajišťující celoevropskou spolupráci a realizaci inovativních projektů, zejména s využitím nových digitálních nástrojů, jejichž cílem je:

Cílem podpory televizního a online obsahu je, aby byli audiovizuální producenti ve větší míře schopni vytvářet a producentsky zajistit výrazné projekty se silným potenciálem k distribuci po celé Evropě i mimo ni a aby se v televizním a online odvětví usnadnily evropské a mezinárodní koprodukce.

Klastr 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“ má za cíl splnit cíle a priority EU související s:
• posílením demokratické správy věcí veřejných a občanské angažovanosti
• ochranou a podporou kulturního dědictví a
• reakcí na sociální, ekonomickou, technologickou a kulturní transformaci a její utváření.

Návrhy se mohou týkat realizace inovativního výzkumu v těchto oblastech:
• demokracie a správa věcí veřejných
• evropské kulturní dědictví a kulturní a kreativní odvětví
• socioekonomická transformace.

Členové sítě FARNET se zabývají prováděním komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Tato komunita sdružuje místní akční skupiny v oblasti rybolovu, řídicí orgány, občany a odborníky z celé EU, kteří pracují na udržitelném rozvoji rybolovu a pobřežních oblastí. Již v minulosti tato iniciativa často podporovala projekty týkající se umění a řemesel, jakož i kulturního dědictví.

Fond EFRR je součástí politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii nápravou nerovnováhy mezi jejími regiony, podporou hospodářského oživení, tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti, inovací a udržitelnosti. Naplňuje politické priority Unie, zejména ekologickou a digitální transformaci.

V rámci EFRR funguje program Interreg: přeshraniční spolupráci podporuje Interreg A a NPP, nadnárodní spolupráci Interreg B, meziregionální spolupráci Interreg C a spolupráci s nejvzdálenějšími regiony Interreg D..

Tematické programy Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) podporují opatření spojená s prováděním cílů udržitelného rozvoje OSN na celosvětové úrovni. Mezi prioritní témata patří: lidská práva a demokracie, občanská společnost, stabilita a mír, jakož i globální výzvy, jako je zdraví, vzdělávání a odborná příprava, ženy a děti, práce, sociální ochrana, kultura, migrace a změna klimatu.

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) financuje vnější činnost EU a umožňuje EU účinně prosazovat a prosazovat své hodnoty a zájmy na celém světě.

Zeměpisné programy NDICI podporují spolupráci s partnerskými zeměmi v těchto regionech:
• evropské sousedství (19,32 miliardy eur)
• subsaharská Afrika (29,18 miliardy eur)
• Asie a Tichomoří (8,48 miliardy eur)
• Amerika, včetně karibské oblasti (3,39 miliardy eur).

Enterprise Europe Network (EEN) je regionální síť a jednotné kontaktní místo pro malé a střední podniky, které usilují o vyšší konkurenceschopnost. Za tímto účelem poskytuje síť EEN malým a středním podnikům podporu a poskytuje jim poradenství ohledně příležitostí na vnitřním trhu. EEN spolupracuje s regionálními iniciativami, jako jsou platformy pro inteligentní specializaci, centra pro digitální inovace, znalostní a inovační společenství a centra pro klíčové základní technologie.

Laboratoř pro kreativní inovace bude motivovat aktéry z celého kulturního a kreativního odvětví, aby navrhli a otestovali inovativní digitální řešení, která mají potenciál velkou část těchto odvětví dlouhodobě pozitivně ovlivnit.

Laboratoř usnadní tvorbu inovativních řešení (např. nástrojů, modelů a metodik), která se mohou uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v jednom dalším kreativním a/nebo kulturním odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a mít potenciál proniknout na trh.

Subscribe to Výchova publika