Skip to main content

Culture and Creativity

Centra pro digitální inovace pomáhají společnostem, aby využily příležitostí, které jim ke zdokonalení jejich procesů a produktů nabízejí digitální prostředky, a aby tak zvýšily svou konkurenceschopnost. Finanční prostředky EU budou mít k dispozici ta centra, která již jsou (nebo budou) podporována členskými státy (nebo regiony), kde se nacházejí, protože se tímto způsobem zvýší dopad veřejného financování.

S+T+ARTS je platforma, jejímž cílem je těsněji propojit technologie a uměleckou praxi s cílem řešit sociální, environmentální a hospodářské výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje tvorbu kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumnými pracovníky. Její hlavní myšlenkou je, že umění, věda a technologie mohou mít prospěch z toho, že si mohou vzájemně předávat svůj pohled na věc a že se pro výzkum a podnikání otevřou nové možnosti.

Prostřednictvím svých několika pilířů S+T+ARTS nabízí:

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého rozsahu v různých odvětvích. Například pokud jde o výzvy v odvětví knih a vydavatelské činnosti v roce 2021, bylo cílem tohoto opatření podpořit odborníky z odvětví knih při prodeji práv na překlad či úpravu díla s cílem zvýšit oběh evropských literárních děl (zejména děl psaných v méně používaných jazycích) v Evropě i mimo ni.

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého, středního a velkého rozsahu v různých odvětvích. Například v odvětví kulturního dědictví bylo v rámci výzev z roku 2021 pro toto opatření cílem podpořit odborníky z tohoto odvětví řadou činností. Mezi ty patřil rozvoj vztahů s publikem (s ohledem na technologické a digitální metody tvorby obsahu a prezentace archivovaného obsahu a s využitím zkušeností z covidových lockdownů) nebo digitalizace materiálu, pamětihodností a historických budov kulturního dědictví, a to za využití technologie 3D a umělé inteligence.

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého, středního a velkého rozsahu v různých odvětvích. Například v hudební odvětví bylo v rámci výzev z roku 2021 pro toto opatření cílem podpořit odborníky z tohoto odvětví řadou činností. Mezi ně patřila hudební tvorba, propagace a distribuce hudby a tvorba příjmů z hudby, reakce na nové digitální, právní a technické trendy vyplývající z inovací a nových obchodních modelů v tomto odvětví, vývoz hudby mimo EU a distribuce hudby přes hranice EU.

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého, středního a velkého rozsahu v různých odvětvích. Například v odvětví architektury byla v rámci výzev z roku 2021 pro toto opatření k dispozici podpora pro evropské architekty ve formě celé řady činností. Mezi ně patřila komunikace, společná tvorba a zapojení občanů a zúčastněných stran do procesů projektování, plánování a výstavby, začlenění Zelené dohody pro Evropu (zejména začlenění zásad Nového evropského Bauhausu do jejich postupů) a internacionalizace kariéry v celé Evropě i mimo ni.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Vzhledem k tomu, že pro evropské mediální odvětví není snadné přinášet evropskému publiku přístupný, pluralitní a inovativní obsah, navrhuje tato výzva podporu evropských mediálních center, která produkují a šíří pluralitní zprávy a faktický obsah v celé Evropě.
Mezi cílové žadatele patří zpravodajské mediální organizace a další organizace působící v mediálním odvětví, které mediální centra (např. fyzické nebo virtuální newsroomy) spravují nebo jsou ochotny je zřídit.

Cílem tohoto pilotního projektu je podpořit zachování pluralitního mediálního prostředí v zemích, na něž má dopad válka na Ukrajině, a to i v době, kdy novináři a sdělovací prostředky pracují z exilu. Širším cílem je učinit z Evropy bezpečnější místo tím, že lidem těchto zemí pomůže v jejich demokratických ambicích, kde hrají nepostradatelnou úlohu nezávislá média.

Cílem pilotního projektu je přispět k fungování veřejné sféry, která občanům v moderním formátu dodává zprávy a dokumenty, jež jsou nezbytné pro dobrý stav evropské demokracie, jsou dostupné v členském státě jejich původu a poskytují se přeshraničně, a řešit problémy, jako je dominance několika silných platforem televizního a audiovizuálnímu zpravodajství a společností se sídlem mimo Evropu nad evropskou veřejnou sférou a měnící se chování spotřebitelů stále více upřednostňujících infotainment.

Subscribe to Výchova publika