Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaali-innovaatiokeskittymien avulla yritykset voivat hyödyntää digitaalisia keinoja prosessiensa ja tuotteidensa parantamisessa ja sitä kautta kehittää kilpailukykyään. Innovaatiokeskittymät, joita jäsenmaat tai alueet jo tukevat tai ovat aikeissa tukea, saavat mahdollisuuden hakea EU:n rahoitusta, jotta julkisen rahoituksen vaikuttavuus lisääntyy. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalla lisätään valittujen keskittymien kapasiteettia, jotta selkeää eurooppalaista lisäarvoa tuottavat toimet saadaan tuen piiriin.

S+T+ARTS on verkkoalusta, jonka avulla halutaan lähentää teknologiaa ja taiteellista toimintaa ja samalla ratkaista Euroopan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Sillä tuetaan luovempien, osallistavampien ja kestävämpien teknologioiden kehittämistä taiteilijoiden, tieteentekijöiden, insinöörien ja tutkijoiden yhteistyöllä. Ohjelman avainajatuksena on, että taide, tiede ja teknologia voivat jokainen osaltaan hyötyä näkökulmien jakamisesta, ja tällä tavoin avataan tutkimukselle ja yrityksille uusia uria.

S+T+ARTS ohjelman eri pilarit tarjoavat

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi kirja- ja kustannusalan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tällä toimella pyrittiin mm. tukemaan kirja-alan ammattilaisia käännös- tai mukauttamisoikeuksien myynnissä. Tavoitteena oli lisätä eurooppalaisten, etenkin vähemmän käytetyillä kielillä kirjoitettujen teosten levitystä Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi kulttuuriperintöalan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu kulttuuriperintöalan ammattilaisten tukemiseen erilaisissa toiminnoissa.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi musiikkialan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu musiikkialan ammattilaisten tukemiseen erilaisissa toiminnoissa. Näitä toimintoja olivat esimerkiksi musiikin luominen, markkinointi ja levittäminen sekä ansaintamahdollisuuksien kehittäminen, reagoiminen alan innovaatioista ja uusista liiketoimintamalleista seuraaviin uusiin digitaalisiin, oikeudellisiin ja teknisiin suuntauksiin, musiikin vienti EU:n ulkopuolelle ja musiikin levitys EU:ssa.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi arkkitehtuurialan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu eurooppalaisten arkkitehtien tukemiseen erilaisissa toiminnoissa. Niitä olivat esimerkiksi kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen suunnitteluun ja rakentamiseen keskustelun ja yhdessä luomisen kautta, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (erityisesti uuden eurooppalaisen Bauhausin periaatteiden) sisällyttäminen käytäntöihin ja kansainvälisen uran luominen Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan monenlaisia toimintoja, aloitteita ja hakijoita kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Tukea myönnetään hankkeille, joihin liittyy valtioiden rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä ja jotka edistävät eurooppalaisten taideteosten luomista ja levitystä ja eurooppalaisten taiteilijoiden liikkuvuutta ylikansallisesti. Yhtenä rahoituksen painopisteenä ovat hankkeet, joilla tuetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen valmiuksia kannustaa lahjakkuuksia, innovoida, menestyä ja luoda työpaikkoja ja kasvua.

Eurooppalaisella media-alalla on haasteita tarjota saavutettavaa, moniarvoista ja innovatiivista sisältöä eurooppalaisille yleisöille. Tällä ehdotuspyynnöllä etsitään keinoja tukea moniarvoista ja uutis- ja faktasisältöä tuottavia ja levittäviä mediakeskuksia kaikkialla Euroopassa.
Ehdotuspyyntö on suunnattu uutismediaorganisaatioille ja muille media-alalla toimiville organisaatioille, jotka ovat perustaneet tai ovat kiinnostuneita perustamaan mediakeskuksen (esim. fyysisen tai virtuaalisen uutistoimituksen).

Pilottihankkeen tavoitteena on edistää moniarvoisen mediaympäristön säilyttämistä sodasta kärsivissä maissa myös silloin, kun toimittajat ja tiedotusvälineet työskentelevät maanpaossa. Laajempana tavoitteena on tehdä Euroopasta turvallisempi paikka auttamalla näiden maiden kansalaisia niiden demokraattisissa pyrkimyksissä. Tässä riippumattomilla tiedotusvälineillä on korvaamaton rooli.

Pilottihankkeen tavoitteena on edistää toimivaa viestintäympäristöä, jossa EU:n kansalaisille tarjotaan uutisia ja dokumenttielokuvia nykyaikaisessa muodossa yli maiden rajojen. Hankkeella edistettäisiin demokratiaa Euroopassa ja vastattaisiin alan haasteisiin, kuten siihen, että Euroopan viestintäympäristöä hallitsee tällä hetkellä muutama suuri Euroopan ulkopuolinen audiovisuaalisia uutisia tarjoava alusta ja yhtiö ja siihen, että kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut viihteellisempää sisältöä suosivaan suuntaan.

Subscribe to Yleisötyö