Skip to main content

Culture and Creativity

Vykdant skaitmeninių inovacijų centrų darbą, įmonėms padedama pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis tobulinti savo procesus ir produktus, kad didėtų konkurencingumas. ES finansavimas bus skirtas centrams, kuriuos jau remia (arba rems) jų valstybės narės (arba regionai), siekiant padidinti viešojo finansavimo poveikį. Skaitmeninės Europos programa bus padidinti atrinktų centrų pajėgumai, kad jie apimtų veiklą, turinčią aiškią Europos pridėtinę vertę, grindžiamą centrų tinklaveika ir ekspertinių žinių perdavimo skatinimu.

Programa „S+T+ARTS“ yra platforma, kuria siekiama glaudžiau susieti technologijas ir meninę praktiką, kad būtų galima spręsti Europai kylančias socialines, aplinkos ir ekonomines problemas. Programa remiamas kūrybiškesnių, įtraukesnių ir tvaresnių technologijų kūrimas bendradarbiaujant menininkams, mokslininkams, inžinieriams ir tyrėjams. Ji grindžiama idėja, kad meno, mokslo ir technologijų plėtros veiklai gali būti naudinga, jei bus keičiamasi nuomonėmis ir atveriami nauji keliai tyrimams ir verslui.

Taikant skirtingus ramsčius, programa „S+T+ARTS“ siūlo:

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus knygų ir leidybos sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama padėti knygų sektoriaus specialistams pardavinėti kūrinių vertimo ar adaptavimo teises, siekiant padidinti Europos literatūros kūrinių, visų pirma kūrinių, parašytų rečiau vartojamomis kalbomis, sklaidą Europoje ir už jos ribų.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus kultūros paveldo sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama remti įvairią veiklą vykdančius kultūros paveldo specialistus.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti paraiškas muzikos sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama remti įvairią veiklą vykdančius muzikos specialistus. Veikla apėmė muzikos kūrimą, reklamą, platinimą ir pajamų generavimą, reagavimą į naujas skaitmenines, teisines ir technines tendencijas, atsirandančias dėl inovacijų šiame sektoriuje ir naujų verslo modelių, muzikos kūrinių eksportą už ES ribų ir muzikos kūrinių platinimą visoje ES.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus architektūros sektoriuje atveju šiuo veiksmu siekta remti įvairią veiklą vykdančius Europos architektus.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, vykdomi kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gali būti remiama įvairi veikla ir iniciatyvos bei įvairūs pareiškėjai. Parama skiriama projektams, susijusiems su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kuriais prisidedama prie Europos meno kūrinių kūrimo ir sklaidos bei menininkų judumo tarptautiniu mastu stiprinimo. Be to, daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, siekiant ugdyti talentus, diegti inovacijas, užtikrinti gerovę, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, finansavimui.

Aplinkybėmis, kuriomis Europos žiniasklaidos sektoriui nelengva siūlyti prieinamą, pliuralistinį ir novatorišką turinį Europos auditorijai, šiuo kvietimu siūloma remti Europos žiniasklaidos centrus, rengiančius ir skleidžiančius pliuralistines naujienas ir faktais pagrįstą turinį visoje Europoje.
Kvietimas skirtas tokiems pareiškėjams kaip naujienų žiniasklaidos organizacijos ir kitos žiniasklaidos sektoriuje veikiančios organizacijos, valdančios arba norinčios steigti žiniasklaidos centrus (pvz., fizines arba virtualias naujienų redakcijas).

Šio bandomojo projekto tikslas – skatinti nuo karo Ukrainoje nukentėjusių šalių pliuralistinės žiniasklaidos aplinkos išsaugojimą, be kita ko, kai žurnalistai ir žiniasklaida dirba tremtyje. Platesnis tikslas – užtikrinti, kad Europa taptų saugesnė, padedant tų šalių tautoms įgyvendinti jų demokratinius siekius, kuriuos įgyvendinant nepriklausoma žiniasklaida atlieka nepakeičiamą vaidmenį.
Subscribe to Auditorijos formavimas