Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaalse innovatsiooni keskused aitavad ettevõtetel digitaalseid võimalusi paremini ära kasutada, et konkurentsivõime suurendamiseks protsesse ja tooteid täiustada. ELi rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks keskustele, mida juba toetavad (või hakkavad toetama) nende liikmesriigid (või piirkonnad), et suurendada avaliku sektori rahastamise mõju. Programm „Digitaalne Euroopa“ aitab suurendada programmis osalevate keskuste suutlikkust ning hõlmab tegevusi, millel on keskuste võrgustikutööl ja oskusteabe edasiandmisel põhinev selge Euroopa lisaväärtus.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

Katseprojekti eesmärk on aidata kaasa toimivale avalikule sfäärile, mis varustab kodanikke kaasaegses publikuformaadis uudiste ja dokumentaalfilmidega. Need on vajalikud Euroopa demokraatia toetamiseks piiriüleselt ja peavad olema kättesaadavad kodanike oma liikmesriigis. Tegeletakse selliste probleemidega nagu väljaspool Euroopat paiknevate üksikute võimsate tele- ja videouudiste platvormide ja korporatsioonide domineerimine Euroopa avalikus sfääris ning tarbijakäitumise kaldumine meelelahutusliku teabe suunas.

Toetatakse Euroopa festivale, mille programmis on märkimisväärne hulk riigiüleseid Euroopa audiovisuaalteoseid. Eesmärk on läbi aasta kestev tegevus, mis on suunatud publiku laiendamisele ja uuendamisele ning innovaatiliste vahendite kasutamisele, et jõuda publikuni ja viia ellu noortele suunatud algatusi.

Euroopa ühisarenduse meetmega toetatakse Euroopa tootjate sellist koostööd, kus kommertskasutuseks arendatakse välja koondprojekt, mis on ette nähtud kinolevi, teleringhäälingu või digitaalsete platvormide või mitmeliigiliste platvormidega keskkonna jaoks ja mille kategooriaks on animatsioon, loovdokumentaal või fiktsioon.

Eesmärk on toetada algatusi, millega edendatakse publiku arendamist ja kaasamist, sh filmihariduse alast tegevust, mis on suunatud eelkõige noortele.


Projektid, mille käigus tehakse üleeuroopalist koostööd ja kasutatakse innovatiivseid vahendeid, eelkõige uusi digivahendeid, ja mille eesmärk on:

Televisiooni- ja veebisisu toetamise eesmärk on suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust arendada ja toota tugevaid projekte, millel on märkimisväärne potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja kaugemal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist tele- ja veebisektoris.

2. teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ eesmärk on saavutada ELi eesmärgid ja prioriteedid, mis on seotud järgmisega:
• demokraatliku valitsemistava ja kodanike osaluse edendamine,
• kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine,
• sotsiaalsetele, majanduslikele, tehnoloogilistele ja kultuurilistele muutustele reageerimine ja nende kujundamine.

FARNETi moodustavad inimesed, kes rakendavad kogukonna juhitud kohalikku arengut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames. Võrgustik ühendab kalanduse kohalikke tegevusrühmi, korraldusasutusi, kodanikke ja eksperte kogu EList, et töötada kalanduse ja rannikualade kestliku arengu nimel. Varem on selle algatuse raames sageli toetatud kunsti ja käsitöö ning kultuuripärandiga seotud projekte.

Korraldusasutuste nimekiri

Euroopa Sotsiaalfond+ on ELi peamine vahend, et investeerida inimestesse.

Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.

ERF on osa ELi ühtekuuluvuspoliitikast ning selle eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades piirkondadevahelist tasakaalustamatust, toetades majanduse elavdamist, töökohtade loomist, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja kestlikkust. Sellega viiakse ellu liidu poliitilisi prioriteete, eelkõige rohe- ja digipööret.

ERFi raames toetatakse Interregi programmidega piiriülest (Interreg A ja IPA), riikidevahelist (Interreg B), piirkondadevahelist (Interreg C) ja äärepoolseimate piirkondade (Interreg D) koostööd.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi teemaprogrammidega toetatakse meetmeid, mis on seotud ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamisega üleilmsel tasandil. Prioriteetsed teemad on järgmised: inimõigused ja demokraatia, kodanikuühiskond, stabiilsus ja rahu ning samuti üleilmsed väljakutsed, mis on seotud tervise, hariduse ja koolituse, naiste ja laste, töö, sotsiaalkaitse, kultuuri, rände ja kliimamuutustega.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist rahastatakse ELi välistegevust, mis võimaldab ELil tõhusalt kaitsta ning edendada oma väärtusi ja huve kogu maailmas.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi geograafiliste programmidega edendatakse koostööd partnerriikidega järgmistes piirkondades:
• Euroopa naabrus (19,32 miljardit eurot)
• Sahara-tagune Aafrika (29,18 miljardit eurot)
• Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (8,48 miljardit eurot)
• Ameerika ja Kariibi mere piirkond (3,39 miljardit eurot)

Euroopa ettevõtlusvõrgustik on piirkondlik võrgustik, mis on ühtne kontaktpunkt VKEdele, kes soovivad parandada oma konkurentsivõimet. Selleks pakub Euroopa ettevõtlusvõrgustik VKEdele ärituge ja nõustab neid siseturu võimaluste osas. Euroopa ettevõtlusvõrgustik teeb koostööd selliste piirkondlike algatustega nagu aruka spetsialiseerumise teemalised platvormid, digitaalse innovatsiooni keskused, teadmus- ja innovatsioonikogukonnad ning peamise progressi võimaldava tehnoloogia keskused.

Loova innovatsiooni labor ärgitab kõikide kultuuri- ja loomesektoritega seotud inimesi looma ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel võiks olla positiivne pikaajaline mõju paljudele kultuuri- ja loomesektoritele.

Labor toetab uuenduslike lahenduste (nt vahendid, mudelid ja metoodikad) loomist, mida saab kasutada audiovisuaalsektoris ja veel vähemalt ühes loome- ja/või kultuurisektoris. Lahendused peaksid olema lihtsalt kopeeritavad ning neil peaks olema turu hõlvamise potentsiaal.

Subscribe to Publikusuhete arendamine