Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaalse innovatsiooni keskused aitavad ettevõtetel digitaalseid võimalusi paremini ära kasutada, et konkurentsivõime suurendamiseks protsesse ja tooteid täiustada. ELi rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks keskustele, mida juba toetavad (või hakkavad toetama) nende liikmesriigid (või piirkonnad), et suurendada avaliku sektori rahastamise mõju. Programm „Digitaalne Euroopa“ aitab suurendada programmis osalevate keskuste suutlikkust ning hõlmab tegevusi, millel on keskuste võrgustikutööl ja oskusteabe edasiandmisel põhinev selge Euroopa lisaväärtus.

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikesemahulisi koostööprojekte erinevates sektorites. Näiteks anti 2021. aastal raamatusektoris konkursikutsete kaudu selle meetme raames raamatusektori töötajatele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks, sealhulgas tõlke- või kohandamisõiguste müük, et suurendada Euroopa kirjanduse, eelkõige vähemkasutatavates keeltes kirjutatud teoste levikut nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikese-, keskmise- ja suuremahulisi koostööprojekte mitmesugustes sektorites. Näiteks anti 2021. aastal kultuuripärandisektoris konkursikutsete kaudu kultuuripärandisektori töötajatele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks. Need hõlmasid publikusuhete arendamist (võttes arvesse sisu loomise ja arhiveeritud sisu esitamise tehnoloogilisi ja digitaalseid meetodeid ning ka COVID-19 liikumispiirangutest saadud õppetunde) ning kultuuripärandi materjalide, paikade ja ajalooliste hoonete digiteerimist, sealhulgas 3D- ja tehisintellektitehnoloogia kasutamist.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikese-, keskmise- ja suuremahulisi koostööprojekte mitmesugustes sektorites. Näiteks anti 2021. aastal muusikasektori konkursikutsete kaudu muusikasektori töötajatele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks. Need olid näiteks muusika loomine, reklaamimine ja levitamine, sissetulekute loomine, reageerimine sektori uuendustele ja uutest ärimudelitest tulenevatele uutele digitaalsetele, õiguslikele ja tehnilistele suundumustele, muusika eksport väljapoole ELi ning muusika levitamine ELi piires.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikese-, keskmise- ja suuremahulisi koostööprojekte erinevates sektorites. Näiteks anti 2021. aastal arhitektuurisektori konkursikutsete kaudu Euroopa arhitektidele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks. Toetati teavitamist, kaasloomet ning kodanike ja sidusrühmade kaasamist projekteerimis-, kavandamis- ja ehitusprotsessi, Euroopa rohelise kokkuleppe integreerimist (eelkõige algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ põhimõtete järgimist) ning arhitektide rahvusvahelisi töövõimalusi Euroopas või väljaspool seda.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

Olukorras, kus Euroopa meediasektoril on raske pakkuda Euroopa publikule kättesaadavat, pluralistlikku ja uuenduslikku sisu, tehakse käesolevas konkursikutses ettepanek toetada Euroopa meediakeskusi, mis toodavad ja levitavad kogu Euroopas pluralistlikke uudiseid ja faktilist sisu.
Sihtrühma kuuluvad uudistemeedia organisatsioonid ja muud meediasektoris tegutsevad organisatsioonid, kes haldavad või soovivad luua meediakeskusi (nt füüsilised või virtuaalsed uudistetoimetused).

Katseprojekti eesmärk on edendada pluralistliku meediakeskkonna säilitamist Ukraina sõjast puudutatud riikides, sealhulgas ajal, mil ajakirjanikud ja meedia töötavad paguluses. Laiem eesmärk on muuta Euroopa turvalisemaks kohaks, aidates nende riikide rahvast demokraatlikes püüdlustes, milles sõltumatu meedia etendab asendamatut rolli.

Katseprojekti eesmärk on aidata kaasa toimivale avalikule sfäärile, mis varustab kodanikke kaasaegses publikuformaadis uudiste ja dokumentaalfilmidega. Need on vajalikud Euroopa demokraatia toetamiseks piiriüleselt ja peavad olema kättesaadavad kodanike oma liikmesriigis. Tegeletakse selliste probleemidega nagu väljaspool Euroopat paiknevate üksikute võimsate tele- ja videouudiste platvormide ja korporatsioonide domineerimine Euroopa avalikus sfääris ning tarbijakäitumise kaldumine meelelahutusliku teabe suunas.

Subscribe to Publikusuhete arendamine