Skip to main content

Culture and Creativity

Digitala innovationsknutpunkter hjälper företagen att utnyttja digitaliseringen för att förbättra sina processer och produkter och därmed öka sin konkurrenskraft. EU-finansiering beviljas knutpunkter som redan får eller kommer att få stöd av sina medlemsländer eller regioner för att öka den offentliga finansieringens genomslag. Programmet för ett digitalt Europa ska öka kapaciteten hos de utvalda knutpunkterna och täcka verksamhet med ett tydligt europeiskt mervärde, baserat på nätverkssamarbete mellan knutpunkterna och överföring av expertis.

S+T+ARTS är en plattform som bättre ska koppla samman teknik och konstnärlig praxis för att ta itu med EU:s utmaningar när det gäller sociala frågor, miljön och ekonomin. Programmet stöder utvecklingen av en mer kreativ, inkluderande och hållbar teknik genom samarbete mellan konstnärer, vetenskapsmän, ingenjörer och forskare. Det bygger på tanken att konst, vetenskap och teknik kan dra nytta av att dela perspektiv och öppna nya vägar för forskning och företag.

S+T+ARTS omfattar

Det här stödet är till för småskaliga europeiska samarbetsprojekt inom olika sektorer. När det gäller bok- och förlagsbranschen gick stödet under 2021 bland annat till försäljning av översättnings- eller bearbetningsrättigheter för att öka spridningen av europeisk litteratur i och utanför Europa, särskilt böcker på mindre utbredda språk.

När det gäller småskaliga samarbetsprojekt måste förslagen lämnas in av ett konsortium med minst tre partner från tre olika länder. Bidraget är högst 200 000 euro. EU bidrar med högst 80 % av projektbudgeten.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller kulturarvssektorn gick stödet under 2021 bland annat till publikutveckling (teknik och digitala metoder för att skapa nytt innehåll och presentera arkiverat innehåll, särskilt mot bakgrund av coronarestriktionerna) och till digitalisering av kulturarvsföremål, kulturarvsplatser och historiska byggnader, bl.a. med hjälp av 3D och artificiell intelligens. Stödet gick också till riskhantering i kulturarvssektorn med fokus på att förebygga och hantera faror, bl.a.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller musikbranschen gick stödet under 2021 bland annat till initiativ för att skapa, marknadsföra, distribuera och tjäna pengar på musik, som en reaktion på nya digitala, rättsliga och tekniska trender till följd av branschinnovationer och nya affärsmodeller. Stödet gick också till att exportera musik utanför EU och sprida musik inom EU.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller arkitektur gick stödet under 2021 bland annat till kommunikation, gemensamt skapande och allmänhetens och intressenternas medverkan i utformning, planering och byggprocesser. Stödet gick också till att omsätta EU:s gröna giv i praxis, särskilt principerna för ett nytt europeiskt Bauhaus, och till internationalisering av olika yrken, i och utanför Europa.

Det här stödet går till projekt i de kulturella och kreativa sektorerna och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, initiativ och deltagare. Ansökningarna kan gälla europeiskt kultursamarbete för att skapa och sprida europeiska konstverk och hjälpa artister och konstnärer att verka utomlands. Det kan också vara projekt som hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att föra fram lovande artister och konstnärer för att skapa nytt, nå framgång och skapa jobb och tillväxt.

Mediebranschen i EU kämpar för att kunna erbjuda publiken ett tillgängligt, pluralistiskt och innovativt innehåll. Den här insatsen ska stödja europeiska mediecentrum som producerar och sprider pluralistiska nyheter och faktabaserat innehåll i hela EU.
Bland de som kan söka finns nyhetsmedieorganisationer och andra organisationer som är verksamma inom mediebranschen och som vill inrätta eller redan driver mediecentrum (t.ex. fysiska eller virtuella nyhetsredaktioner).

Det här pilotprojektet ska bidra till en pluralistisk mediemiljö i de länder som berörs av kriget i Ukraina, även när journalister och medier arbetar i exil. Det bredare målet är att göra Europa säkrare genom att stödja befolkningens demokratisträvanden där oberoende medier spelar en avgörande roll.

Det här pilotprojektet ska bidra till ett offentligt rum där man kan få tillgång till nyheter och dokumentärer i modernt format som produceras eller sänds av ackrediterade offentliga och privata medier i EU-länderna. Innehållet är nödvändigt för att bidra till den europeiska demokratin, över gränserna och i det egna EU-landet. Projektet tar också itu med utmaningar, t.ex.

Subscribe to Publikutveckling