Skip to main content

Culture and Creativity

Det här stödet går till projekt i de kulturella och kreativa sektorerna och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, initiativ och deltagare. Ansökningarna kan gälla europeiskt kultursamarbete för att skapa och sprida europeiska konstverk och hjälpa artister och konstnärer att verka utomlands. Det kan också vara projekt som hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att föra fram lovande artister och konstnärer för att skapa nytt, nå framgång och skapa jobb och tillväxt.

När det gäller småskaliga samarbetsprojekt måste förslagen lämnas in av ett konsortium med minst tre partner från tre olika länder. Bidraget är högst 200 000 euro. EU bidrar med högst 80 % av projektbudgeten.

När det gäller medelstora samarbetsprojekt måste förslagen lämnas in av ett konsortium med minst fem partner från fem olika länder. Bidraget är högst 1 miljon euro. EU bidrar med högst 70 % av projektbudgeten.

När det gäller storskaliga samarbetsprojekt måste förslagen lämnas in av ett konsortium med minst tio partner från tio olika länder. Bidraget är högst 2 miljoner euro. EU bidrar med högst 60 % av projektbudgeten.

Total budget
2,44 miljarder euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Mellan 200 000 euro och 2 miljoner euro.
Who can apply
De sökande måste vara lagligen etablerade och officiellt registrerade i ett land som deltar i programmet Kreativa Europa. Enskilda personer kan bara söka i egenskap av egenföretagare eller enmansföretag. Den organisation som samordnar projektet måste ha inrättats minst två år före sista ansökningsdagen.
No. of partners needed
Mellan tre och tio eller fler, beroende på projektets omfattning.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
Budgeten för europeiska samarbetsprojekt – 2021 års ansökningsomgång som jämförelse: 60,9 miljoner euro.Cirka 35 % av den totala budgeten går till småskaliga projekt.
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8