Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS är en plattform som bättre ska koppla samman teknik och konstnärlig praxis för att ta itu med EU:s utmaningar när det gäller sociala frågor, miljön och ekonomin. Programmet stöder utvecklingen av en mer kreativ, inkluderande och hållbar teknik genom samarbete mellan konstnärer, vetenskapsmän, ingenjörer och forskare. Det bygger på tanken att konst, vetenskap och teknik kan dra nytta av att dela perspektiv och öppna nya vägar för forskning och företag.

S+T+ARTS omfattar

Partnerskapsprojektet Worth främjar utbyte och partnerskap mellan kreatörer, formgivare, tillverkare, hantverkare och teknikföretag i olika länder och hjälper på så sätt små och medelstora företag att samarbeta över gränserna för att utveckla innovativa designdrivna produkter. Viktiga principer är upplevelsekvalitet, stil och estetik, hälsosamma och säkra levnadsmiljöer, hållbarhet och cirkularitet samt inkludering, tillgänglighet och rimliga priser.

Utbytesprogrammet i-Portunus främjar internationellt samarbete där artister, konstnärer och andra kulturarbetare kan arbeta, uppträda och samproducera i olika länder, få tillträde till olika marknader, locka till sig nya målgrupper och följare och vidga sina karriärmöjligheter. Programmet ger tusentals yrkesverksamma från hela Europa möjlighet att vistas utomlands en kortare eller längre period för att fortbilda sig eller samarbeta internationellt för att samproducera, skapa eller presentera sina verk för en ny publik.

InvestEU-programmets SMF-del underlättar tillgången till finansiering för små och medelstora företag och små midcap-bolag, bland annat innovativa företag och företag inom de kulturella och kreativa näringarna. InvestEU kan också ge kapitalstöd till små och medelstora företag som inte befann sig i svårigheter enligt villkoren för statligt stöd i slutet av 2019, men som därefter fått stora problem på grund av coronapandemin.

Projekten främjar utbyten för följande grupper:

  • Studerande: elever, studenter, praktikanter, lärlingar, unga personer och vuxenstuderande.
  • Personal: lärare på olika nivåer, utbildare, handledare, ungdomsledare och personer som arbetar med utbildning och ungdomsfrågor.

Projekten ska i första hand hjälpa de studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och attityder, bland annat språkkunskaper.

Stödet bidrar till deras personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling och förbättrar deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Det här stödet går till projekt för att översätta, ge ut, distribuera och marknadsföra skönlitteratur. Syftet är att

  • sprida europeisk litteratur inom EU och öka mångfalden
  • nå ut till nya läsare i och utanför EU
  • stärka bokbranschens konkurrenskraft.

Småskaliga projekt kan gälla översättning av upp till 10 olika böcker.

Medelstora projekt kan gälla översättning av upp till 20 olika böcker.

Storskaliga projekt kan gälla översättning av minst 21 olika böcker.

Det här stödet går till projekt i de kulturella och kreativa sektorerna och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, initiativ och deltagare. Ansökningarna kan gälla europeiskt kultursamarbete för att skapa och sprida europeiska konstverk och hjälpa artister och konstnärer att verka utomlands. Det kan också vara projekt som hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att föra fram lovande artister och konstnärer för att skapa nytt, nå framgång och skapa jobb och tillväxt.

Det här pilotprojektet ska bidra till ett offentligt rum där man kan få tillgång till nyheter och dokumentärer i modernt format som produceras eller sänds av ackrediterade offentliga och privata medier i EU-länderna. Innehållet är nödvändigt för att bidra till den europeiska demokratin, över gränserna och i det egna EU-landet. Projektet tar också itu med utmaningar, t.ex.

Den här åtgärden går ut på att skapa webbforum för unga i EU med tankeväckande innehåll om aktuella frågor där de kan jämföra perspektiv från hela EU och diskutera och upptäcka vad de har gemensamt med unga i andra länder och vilka EU-initiativ som är relevanta för deras situation. Syftet är att ta upp frågor som rör hela EU och skapa en öppen, äkta, djupgående och konstruktiv debatt om samtiden och framtiden med hjälp av innovativa format på digitala plattformar.

Det här programområdet ska främja sektorsövergripande verksamhet som ska hjälpa mediesektorn att anpassa sig till strukturella och tekniska förändringar. Det ska också stärka ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalistik och mediekunnighet, även i den digitala miljön.

I denna ansökningsomgång behandlas medieutmaningar och möjligheter över gränserna. 

Den här åtgärden ska främja konkurrenskraften hos europeiska oberoende produktionsbolag i länder med låg audiovisuell kapacitet (LCC-grupp A och B) och öka deras ekonomiska tyngd på marknaden.


Stödet går till produktionsbolag som kan utveckla ett projektpaket med två eller tre audiovisuella verk (fiktion, animation eller kreativ dokumentär).

Stödet går till europeiska festivaler som visar en stor andel audiovisuella verk från andra länder i Europa och som vill nå ut till en större och bredare publik och genomföra innovativ utåtriktad verksamhet och initiativ för den unga publiken.


Ansökningarna bör innehålla strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch, en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation. Ansökningarna ska beskriva verksamhet som ska genomföras under två år.

Den här åtgärden ska hjälpa europeiska produktionsbolag att utveckla gemensamma projekt för kommersiell distribution till bio, tv, digitala plattformar eller flerplattformsmiljöer inom kategorierna animation, kreativ dokumentär eller fiktion.


Företagen uppmuntras att utveckla starka och innovativa samarbeten om skapande och finansiering och att ta fram strategier för marknadsföring och distribution redan i början av utvecklingsfasen för att öka sina chanser att nå ut till både en europeisk och internationell publik.

Den här åtgärden ska hjälpa säljagenter och biografdistributörer att investera i marknadsföring och lämplig distribution av nya utländska europeiska filmer så att de når ut till en bredare publik.


Stödet går till kampanjer för distribution till biografer och digitala kanaler i hela Europa, som samordnas av filmens säljagent.


Ansökningarna bör innehålla strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch, en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation.

Det här stödet ska hjälpa europeiska säljagenter att satsa mer på förvärv, marknadsföring och distribution (även på nätet) av nya utländska europeiska filmer.

Den finansierade verksamheten omfattar två faser:

Den här åtgärden ska främja konkurrenskraften hos europeiska oberoende produktionsbolag och öka deras ekonomiska tyngd på marknaden. Syftet är att hjälpa producenterna att utveckla projekt med potential att spridas i och utanför Europa och att underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

Stödet går till utvecklingen av mellan tre och fem verk (animation, kreativ dokumentär eller fiktion) för kommersiell distribution till bio, tv, digitala plattformar eller flerplattformsmiljöer. 

Projektpaketet kan även omfatta en kortfilm av en lovande filmskapare.

Den här åtgärden ska stärka de europeiska aktörernas konkurrenskraft, skalbarhet och hållbarhet, marknadsföra och förbättra tillgången till europeiska produktioner och öka antalet tittare i digitala kanaler.

Syftet är att stödja projekt som fokuserar på den audiovisuella sektorns särskilda utmaningar, till exempel synlighet, visningsfönster, finansiering och territorialitet för att bana väg för ett starkt och synligt utbud av europeiska verk på nätet, över gränserna och till en bred publik.

Det här stödet ska hjälpa de audiovisuella producenterna att utveckla och producera starka projekt med stor potential att spridas i och utanför Europa. Det ska också underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

Programmet ”AKS–EU för en livskraftig kulturindustri” ska stärka den kulturella och kreativa sektorns potential och bidrag till den sociala och ekonomiska utvecklingen i länderna i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet (AKS-länderna). Programmet ska uppmuntra entreprenörskap och kulturell innovation, skapa nya jobb och öka kulturarbetarnas inkomster.

Farnet är ett nätverk för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF). Nätverket verkar för en hållbar utveckling i fiske- och kustområden och samlar lokala aktionsgrupper för fiske, myndigheter, privatpersoner och experter från hela EU. Många konst-, hantverks- och kulturarvsprojekt har redan fått stöd från det här initiativet.

Kontakta en förvaltningsmyndighet

Eruf används för EU:s sammanhållningspolitik och ska stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU genom att justera obalanser mellan EU:s regioner och främja ekonomisk återhämtning, nya jobb, konkurrenskraft, innovation och hållbarhet. Eruf bidrar till EU:s politiska prioriteringar, särskilt den gröna och den digitala omställningen.

Inom Eruf stöder Interregprogrammen olika former av samarbete: gränsöverskridande (Interreg A och IPA), transnationellt (Interreg B), interregionalt (Interreg C) och i de yttersta randområdena (Interreg D).

Lärarakademier stöder europeiska partnerskap för lärarhögskolor, myndigheter och berörda parter.

Akademierna utvecklar ett europeiskt och internationellt perspektiv på lärarutbildningen.

Det kan röra sig om innovativa samarbeten för att utveckla och testa strategier för grundutbildning och fortlöpande kompetensutveckling av lärare. Akademierna kan hjälpa till att bilda nätverk och praktikgemenskaper, ge lärare utbildningsmöjligheter, stödja innovation och bidra med underlag till politiska beslut om lärarutbildning på nationell och europeisk nivå.

Småskaliga partnerskap ska underlätta tillgången till Erasmus+ för små aktörer och personer som är svåra att nå ut till inom skolutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott.

Stödet omfattar små bidragsbelopp och projekt med kort löptid.

De administrativa kraven är enkla. Bidragen är särskilt relevanta för organisationer med mindre organisatorisk kapacitet och som deltar i Erasmus+ för första gången.

Läs mer i programhandledningen

Genom samarbetspartnerskap kan organisationerna

  •  förbättra sin verksamhet i fråga om kvalitet och relevans
  • utveckla och stärka sitt nätverk av partner
  • öka sin kapacitet att samarbeta över gränserna
  • internationalisera sin verksamhet
  • utbyta och utveckla nya metoder och idéer.

Projekten går ut på att utveckla innovativa metoder och genomföra gemensamma initiativ för att främja samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå.

De tematiska programmen inom instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) stöder åtgärder som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling på global nivå. Prioriterade teman är mänskliga rättigheter och demokrati, civilsamhället, stabilitet och fred, hälsa, utbildning, kvinnor och barn, arbete, socialt skydd, kultur, migration och klimatet.

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) stöder EU:s internationella insatser så att EU kan värna och främja sina värden och intressen i världen.

Instrumentets geografiska program främjar samarbete med partnerländer i följande regioner:
• Det europeiska grannskapet (19,32 miljarder euro)
• Afrika söder om Sahara (29,18 miljarder euro)
• Asien och Stillahavsområdet (8,48 miljarder euro)
• Nord- och Sydamerika och Karibien (3,39 miljarder euro).

Enterprise Europe Network är ett stort nätverk och en kontaktpunkt för små och medelstora företag som vill förbättra sin konkurrenskraft. Nätverket erbjuder företagsstöd och ger råd om möjligheterna på den inre marknaden. Man samverkar också med plattformar för smart specialisering, digitala innovationsknutpunkter, kunskaps- och innovationsgrupper, centrum för viktig möjliggörande teknik och liknande initiativ.

Laboratoriet för kreativ innovation uppmuntrar aktörer från alla kulturella och kreativa sektorer att utforma och testa innovativa digitala lösningar som kan ge ett varaktigt genomslag för många sektorer.

Det kan handla om verktyg, modeller och metoder för den audiovisuella sektorn och åtminstone en annan kreativ och/eller kulturell sektor. Lösningarna ska vara lätta att reproducera och sprida på marknaden.

De behöver inte vara omedelbart tillämpliga på den audiovisuella sektorn, men de måste vara lätta att reproducera inom sektorn.

Subscribe to Internationalisering av verksamhet/tillträde till nya marknader