Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma, jejímž cílem je těsněji propojit technologie a uměleckou praxi s cílem řešit sociální, environmentální a hospodářské výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje tvorbu kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumnými pracovníky. Její hlavní myšlenkou je, že umění, věda a technologie mohou mít prospěch z toho, že si mohou vzájemně předávat svůj pohled na věc a že se pro výzkum a podnikání otevřou nové možnosti.

Prostřednictvím svých několika pilířů S+T+ARTS nabízí:

Projekt partnerství WORTH podporuje malé a střední podniky v kreativním odvětví, aby spolupracovaly na nadnárodní úrovni s cílem vyvíjet inovativní výrobky se zajímavým designem. Projekt podněcuje výměny a partnerství mezi kreativními pracovníky, designéry, výrobci, řemeslníky a technologickými firmami. Klíčovými zásadami projektů je kvalita zkušeností, včetně stylu a estetiky, zdravé a bezpečné životní prostředí, udržitelnost a oběhovost, jakož i začleňování a dostupnosti (včetně cenové). Iniciativa WORTH II, která byla zahájena v roce 2021, navazuje na úspěch první fáze (2017–2021).

iPortunus byl vytvořen s cílem rozšířit možnosti mobility a posílit mezinárodní spolupráci, která umělcům a kulturním pracovníkům umožňuje tvořit a vystupovat a společně produkovat vyrábět díla ve více zemích, poskytnout jim přístup na různé trhy, pomoci jim získat nové publikum nebo příznivce, posílit mezinárodní spolupráci a získat nové kariérní perspektivy.

Nástroj InvestEU pro malé a střední podniky usnadňuje přístup k financování a jeho dostupnost především pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací, včetně inovativních podniků a podniků působících v kulturním a kreativním odvětví, jakož i pro malé společnosti se střední tržní kapitalizací. Kromě toho nabízí možnost kapitálové podpory malým a středním podnikům, které nebyly na konci roku 2019 z hlediska státní podpory v obtížích, ale v důsledku krize způsobené pandemií covidu-19 čelí od té doby významným rizikům.

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Jde o finanční podporu projektů překladu, vydávání, distribuce a propagace beletristických děl. Cílem opatření je:

  • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl
  • rozšíření čtenářské obce pro evropskou literaturu, a to jak v EU, tak v ostatních částech světa
  • zvýšení konkurenceschopnosti knižního odvětví

V rámci projektů malého rozsahu lze navrhnout překlad až 10 různých knih.

V rámci projektů středního rozsahu lze navrhnout překlad až 20 různých knih.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Cílem pilotního projektu je přispět k fungování veřejné sféry, která občanům v moderním formátu dodává zprávy a dokumenty, jež jsou nezbytné pro dobrý stav evropské demokracie, jsou dostupné v členském státě jejich původu a poskytují se přeshraničně, a řešit problémy, jako je dominance několika silných platforem televizního a audiovizuálnímu zpravodajství a společností se sídlem mimo Evropu nad evropskou veřejnou sférou a měnící se chování spotřebitelů stále více upřednostňujících infotainment.

Cílem akce je spolupracovat s mladými Evropany vytvořením organizovaných online prostorů, které budou shromažďovat inspirativní publicistické texty o tématech týkajících se každodenního života občanů a umožní jim porovnávat pohledy z celé Evropy, dozvídat se, jak jejich zájmy souvisejí se zájmy ostatních mladých Evropanů v jiných členských státech, a účastnit se vzájemné diskuse.

Subscribe to Internacionalizace činnosti / Přístup na nové trhy