Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS er en platform, der skal knytte teknologi og de kunstneriske fag tættere sammen for at bidrage til løsning af de sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som Europa står over for. Platformen skal støtte udviklingen af mere kreative, inkluderende og bæredygtige teknologier gennem samarbejde mellem kunstnere, videnskabsfolk, ingeniører og forskere. Den bygger på idéen om, at kunst, videnskab og teknologi med fordel kan udveksle perspektiver for at bane nye veje for forskning og erhvervsliv.

Gennem de forskellige søjler tilbyder S+T+ARTS:

WORTH Partnerskabsprojektet støtter SMV'er i den kreative sektor for i et tværnationalt samarbejde at udvikle innovative designdrevne produkter ved at stimulere udveksling og partnerskab mellem kreative personer, designere, fabrikanter, håndværkere og teknologivirksomheder. Projektet tager afsæt i centrale principper såsom oplevelseskvalitet, herunder stil og æstetik, sunde og sikre levemiljøer, bæredygtighed og cirkularitet samt inklusion, tilgængelighed og overkommelige priser. WORTH II blev lanceret i 2021 på baggrund af succesen med den første udgave (2017-2021).

iPortunus blev oprettet for at udvide mulighederne for udlandsophold og styrke det internationale samarbejde, der giver kunstnere og kulturarbejdere mulighed for at arbejde, optræde og samproducere på tværs af lande, give dem adgang til forskellige markeder, hjælpe dem med at tiltrække nye publikumsgrupper eller fans, styrke det internationale samarbejde og åbne nye karriereperspektiver.

InvestEU's SMV-vindue letter adgangen til og tilgængeligheden af finansiering for primært SMV'er og små midcapselskaber, herunder innovative virksomheder og dem, der opererer i de kulturelle og kreative sektorer, samt for små midcapselskaber. Vinduet tilbyder desuden kapitalstøtte til SMV'er, der ikke allerede ved udgangen af 2019 var i vanskeligheder med hensyn til statsstøtte, men som siden har stået over for store risici som følge af covid-19-pandemien

Projekterne skal fremme udlandsophold for:

  • Lærende: elever, studerende, praktikanter, lærlinge, unge samt voksne studerende
  • Medarbejdere: professorer, undervisere, ungdomsarbejdere og personer, der arbejder i uddannelses- og ungdomsorganisationer

Projekterne har primært til formål at understøtte de studerende i at danne holdninger og tilegne sig viden og færdigheder, bl.a. sprogkundskaber.

Der ydes støtte til projekter til oversættelse, udgivelse, distribution og markedsføring af skønlitteratur. Støtten har følgende målsætninger:

  • styrke international udgivelse af og mangfoldigheden i europæiske litterære værker
  • opdyrke nye målgrupper for europæisk litteratur i og uden for EU
  • styrke bogsektorens konkurrenceevne.

Projekter af mindre målestok kan foreslå oversættelse af op til 10 forskellige bøger.

Via denne finansieringsmulighed støttes projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer. En bred vifte af aktiviteter og initiativer og af ansøgere kan modtage støtte. Der ydes støtte til projekter, der indebærer tværnationalt kulturelt samarbejde, og som bidrager til at styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske kunstværker og kunstnere på tværs af grænserne. Der er også fokus på at finansiere projekter, der støtter de europæiske kulturelle og kreative sektorer og opdyrker talenter med henblik på innovation, fremgang, jobskabelse og vækst.

Den tværsektorielle gren skal fremme aktiviteter med henblik på tilpasning til de strukturelle og teknologiske ændringer, som medierne oplever, bl.a. ved at udvikle et frit, mangfoldigt og pluralistisk medielandskab, kvalitetsjournalistik og mediekendskab, herunder i det digitale miljø

Denne indkaldelse af forslag vil tage fat på mediernes udfordringer og de tværnationale muligheder. 

Formålet med den europæiske mini-slate-udviklingsstøtte er at fremme uafhængige europæiske produktionsselskabers konkurrenceevne i lande med lav audiovisuel kapacitet (LCC-gruppe A og LCC-gruppe B) og at øge deres økonomiske styrke på markedet.


Der vil blive ydet støtte til uafhængige europæiske produktionsselskaber, der er i stand til at udvikle en slate med 2-3 audiovisuelle værker (fiktion, animation, kreativ dokumentarfilm).

Der vil blive ydet støtte til europæiske festivaler, der sætter en betydelig andel af ikke-nationale europæiske audiovisuelle værker på programmet, sigter på at gennemføre årelange aktiviteter med det formål at udvide og forny deres publikum og gennemfører innovative publikumsopsøgende aktiviteter samt initiativer rettet mod et ungt publikum.

Den europæiske samudviklingsordning skal støtte samarbejdet mellem europæiske produktionsselskaber om udvikling af et fælles projekt til kommerciel udnyttelse med henblik på biograffremvisning, TV-udsendelse eller kommerciel udnyttelse på digitale platforme eller i et multiplatformsmiljø inden for kategorierne animation, kreativ dokumentarfilm eller fiktion.

Projektet "Film i bevægelse" skal tilskynde til og støtte en bredere distribution af nyere ikke-nationale europæiske film ved at tilskynde salgsagenter og filmdistributører til at investere i markedsføring og målrettet distribution af ikke-nationale europæiske film.


De aktiviteter, der skal finansieres, er kampagner for fælleseuropæisk distribution af støtteberettigede europæiske film i biografer eller online, som koordineres af filmens salgsagent.

Støtten til projektet "Salg af europæiske film" skal tilskynde til og støtte den bredere tværnationale distribution af nyere europæiske film ved at stille midler til rådighed for europæiske salgsagenter på grundlag af deres resultater på markedet med henblik på yderligere geninvestering i anskaffelse, markedsføring og distribution (herunder online) af nyere, ikkeeuropæiske film.

De finansierede aktiviteter gennemføres i to faser:

Formålet med den europæiske slate-udviklingsstøtte er at fremme uafhængige europæiske produktionsselskabers konkurrenceevne og øge deres økonomiske styrke på markedet. Målet er også at øge AV-producenternes kapacitet til at udvikle projekter, der har potentiale til at kunne udbredes i og uden for Europa, og at fremme europæisk og international samproduktion.

Formålet med tiltaget Innovative værktøjer og forretningsmodeller er at styrke de europæiske aktørers konkurrenceevne, skalérbarhed og bæredygtighed samt at forbedre synligheden og tilgængeligheden af europæiske værker og udvide publikummet i det digitale miljø.

Formålet med støtten til TV- og onlineindhold er dels at øge AV-producenternes kapacitet til at udvikle og producere indhold af høj kvalitet med et betydeligt potentiale til at kunne udbredes i og uden for Europa, dels at fremme europæiske og internationale samproduktioner inden for TV- og online-sektoren.

Programmet "ACS-EU på vej mod en levedygtig kulturindustri" har til formål at styrke potentialet i de kulturelle og kreative sektorer og deres bidrag til den sociale og økonomiske udvikling i landene i Afrika, Caribien og Stillehavet (ACS-landene). Programmet har som mål at fremme iværksætteri og kulturel innovation, skabe beskæftigelse og øge kunstneres og kulturarbejderes indkomst.

FARNET er en sammenslutning af personer, som implementerer lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Dette fællesskab samler lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG'er), forvaltningsmyndigheder, borgere og eksperter fra hele EU med det formål at arbejde med bæredygtig udvikling af fiskeri og kystområder. Tidligere har initiativet ofte støttet projekter vedrørende kunst og håndværk samt kulturarv.

EFRU er en del af EU's samhørighedspolitik og har til formål at styrke den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed i EU ved at rette op på skævheder mellem regionerne gennem støtte til økonomisk genopretning, jobskabelse, styrkelse af konkurrenceevnen, innovation og bæredygtighed. Den understøtter EU's politiske prioriteter, især den grønne og den digitale omstilling.

Innovationsalliancerne har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at sætte skub i innovation gennem samarbejde og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse) og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

Se programguiden her.

Mindre partnerskaber har til formål at give mindre aktører og enkeltpersoner adgang til Erasmus+-programmet. De mindre aktører inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og ungeområdet kan ellers være svære at nå ud til.

Der ydes tilskud på lavt finansieringsniveau til projekter af kort varighed.

Der er kun få administrative krav. Tilskuddene er særligt relevante for nye aktører under Erasmus+, især organisationer med mindre organisatorisk kapacitet.

Via samarbejdspartnerskaberne kan organisationerne:

  • Øge kvaliteten og relevansen af aktiviteterne.
  • Udvikle og styrke partnernetværk.
  • Øge kapaciteten til at arbejde tværnationalt i fællesskab med andre.
  • Øge den internationale dimension i aktiviteterne.
  • Udveksle og udvikle ny metoder og idéer.

Formålet med projekterne er at udvikle innovative metoder og gennemføre fælles initiativer til fremme af samarbejde samt peerlæring og erfaringsudveksling på europæisk plan.

Tematiske programmer under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) støtter aktiviteter, der er knyttet til gennemførelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på globalt plan. De prioriterede temaområder dækker: menneskerettigheder og demokrati, civilsamfundet, stabilitet og fred samt globale indsatsområder såsom sundhed, uddannelse, kvinder og børn, arbejde, social beskyttelse, kultur, migration og klimaforandringer.

Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) står for finansiering af EU's optræden udadtil og sikrer, at EU effektivt kan værne om og fremme sine værdier og interesser på verdensplan.

De geografiske programmer under NDICI skal fremme samarbejdet med partnerlande i følgende regioner:
• De europæiske nabolande (19,32 mia. euro)
• Afrika syd for Sahara (29,18 mia. euro)
• Asien og Stillehavet (8,48 mia. euro)
• Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien (3,39 mia. euro).

Enterprise Europe Network (EEN) er et regionalt netværk, en kvikskranke for SMV'er, der ønsker at forbedre deres konkurrenceevne. EEN yder forretningsstøtte til SMV'er og rådgiver dem om mulighederne på det indre marked. EEN samarbejder med regionale initiativer såsom platforme for intelligent specialisering, digitale innovationsknudepunkter, videns- og innovationsfællesskaber og centrale støtteteknologicentre (KET-centre).

Det kreative innovationslaboratorium skal motivere aktører fra alle kulturelle og kreative sektorer til at udvikle og afprøve innovative digitale løsninger med en mulig positiv og langsigtet indvirkning på flere kulturelle og kreative sektorer.

Målet er at gøre det lettere at udvikle innovative løsninger (f.eks. værktøjer, modeller og metoder), der kan anvendes i den audiovisuelle sektor og mindst én anden kreativ og/eller kulturel sektor. Løsningerne skal være lette at kopiere og mulige at udbrede på markedet.

Subscribe to Internationalisering af aktiviteter/adgang til nye markeder