Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

Partnerlusprojekt „WORTH“ toetab loomesektori väikeettevõtteid riikidevahelises koostöös, et töötada välja uuenduslikke disainile keskenduvaid tooteid, innustades loovisikuid, projekteerijaid, tootjaid, käsitöölisi ja tehnoloogiaettevõtteid teavet vahetama ja partnerlusi looma. Selle projekti põhimõtted on kvaliteetsed kogemused, sealhulgas stiil ja esteetika, tervislik ja ohutu elukeskkond, kestlikkus ja ringlus, samuti kaasamine, juurdepääsetavus ja taskukohasus. 2021. aastal käivitatud projekt „WORTH II“ põhineb esimese projekti (2017–2021) saavutatud edul.

i-Portunus loodi selleks, et suurendada liikuvust ja edendada rahvusvahelist koostööd, et võimaldada kunstnikel ja kultuuritöötajatel piiriüleselt töötada, esineda ja koos teoseid luua, andes neile juurdepääsu erinevatele turgudele, aidates neil ligi meelitada uut publikut või jälgijaid, tugevdades rahvusvahelist koostööd ja laiendades nende karjäärivõimalusi.

Tänu programmi „InvestEU“ VKEde komponendile on peamiselt VKEdel ja väikestel keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel, sealhulgas uuenduslikel ettevõtjatel ning kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatel ettevõtjatel rohkem rahastamisvõimalusi ja lihtsam rahastust saada. Lisaks pakub VKEde komponent kapitalitoetust VKEdele, mis ei olnud 2019. aasta lõpus riigiabi mõistes raskustes, kuid millel on sestpeale tekkinud märkimisväärsed riskid COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi tõttu

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse ilukirjandusteoste tõlkimis-, avaldamis-, levitamis- ja reklaamimisprojekte. Rahastamisvõimalusega toetatakse järgmisi eesmärke:

  • Euroopa kirjandusteoste riikidevaheline levitamine ja mitmekesisuse suurendamine,
  • Euroopa kirjandusteoste viimine uue publikuni nii ELis kui ka mujal,
  • raamatusektori konkurentsivõime tugevdamine.

Väikesemahulised projektid võivad seisneda kuni 10 erineva raamatu tõlkimises.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

Katseprojekti eesmärk on aidata kaasa toimivale avalikule sfäärile, mis varustab kodanikke kaasaegses publikuformaadis uudiste ja dokumentaalfilmidega. Need on vajalikud Euroopa demokraatia toetamiseks piiriüleselt ja peavad olema kättesaadavad kodanike oma liikmesriigis. Tegeletakse selliste probleemidega nagu väljaspool Euroopat paiknevate üksikute võimsate tele- ja videouudiste platvormide ja korporatsioonide domineerimine Euroopa avalikus sfääris ning tarbijakäitumise kaldumine meelelahutusliku teabe suunas.

SEKTORIÜLENE tegevussuund edendab sektoriüleseid tegevusi, mille eesmärk on kohaneda meediat tabanud struktuursete ja tehnoloogiliste muutustega, sh tugevdada vaba, mitmekesist ja pluralistlikku meediaruumi, kvaliteetajakirjandust ja meediapädevust muuhulgas ka digitaalses keskkonnas;

Käesolev konkursikutse käsitleb meediaga seotud rahvusvahelisi väljakutseid ja võimalusi. 

Euroopa minipakettide arendamise toetuse eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet audiovisuaalsektori väikse suutlikkusega riikides (rühmad A ja B) ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul.


Toetatakse sõltumatuid Euroopa tootjaid, kes suudavad arendada paketti, milles on kaks-kolm audiovisuaalteost (fiktsioon, animatsioon, loovdokumentaal).

Toetatakse Euroopa festivale, mille programmis on märkimisväärne hulk riigiüleseid Euroopa audiovisuaalteoseid. Eesmärk on läbi aasta kestev tegevus, mis on suunatud publiku laiendamisele ja uuendamisele ning innovaatiliste vahendite kasutamisele, et jõuda publikuni ja viia ellu noortele suunatud algatusi.

Euroopa ühisarenduse meetmega toetatakse Euroopa tootjate sellist koostööd, kus kommertskasutuseks arendatakse välja koondprojekt, mis on ette nähtud kinolevi, teleringhäälingu või digitaalsete platvormide või mitmeliigiliste platvormidega keskkonna jaoks ja mille kategooriaks on animatsioon, loovdokumentaal või fiktsioon.

Kinolevi meetmega (Films on the Move) julgustatakse ja toetatakse uute riigiüleste Euroopa filmide laiemat levitamist ning ergutatakse eelkõige müügiesindajaid ja kinolevitajaid investeerima riigiüleste Euroopa filmide müügiedendusse ja levitamisse.


Rahastatavaks tegevuseks on filmi müügiesindaja koordineeritavad kampaaniad toetuskõlblike Euroopa filmide levitamiseks üleeuroopalises kinolevis ja/või veebilevis.

Euroopa filmide müügi toetusega julgustatakse ja toetatakse uuemate Euroopa filmide laiemat riikidevahelist levitamist. Euroopa müügiesindajatele pakutakse nende turul tegutsemise tulemuslikkuse põhjal rahalisi vahendeid edasisteks investeeringuteks uute riigiüleste Euroopa filmide soetamisse, müügiedendusse ja levitamisse (sh veebis).

Rahastataval tegevusel on kaks etappi:

Euroopa pakettide arendamise toetuse (slate funding) eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul. Samuti on eesmärk suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust töötada välja projekte, millel on potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja mujal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist.

Uuenduslike vahendite ja ärimudelite meetme eesmärk on tugevdada Euroopa osalejate konkurentsivõimet, skaleeritavust ja kestlikkust, parandada Euroopa päritolu teoste nähtavust ja kättesaadavust ning suurendada digikeskkonna publikut.

Eesmärk on toetada projekte, mis keskenduvad audiovisuaalsektori konkreetsetele probleemidele, nagu teoste leitavus, levitamisakende järjestamine, rahastamine ja territoriaalsus, et Euroopa päritolu teoseid saaks julgelt, nähtavalt ja piiriüleselt pakkuda internetis laiale publikule.

Televisiooni- ja veebisisu toetamise eesmärk on suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust arendada ja toota tugevaid projekte, millel on märkimisväärne potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja kaugemal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist tele- ja veebisektoris.

Programmi „ACP-EU towards a viable cultural industry“ eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektori potentsiaali ning selle panust Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse. Programmi eesmärk on soodustada ettevõtlust ja kultuuriinnovatsiooni, luua uusi töökohti ning suurendada kunstnike ja kultuuritöötajate tulusid.

FARNETi moodustavad inimesed, kes rakendavad kogukonna juhitud kohalikku arengut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames. Võrgustik ühendab kalanduse kohalikke tegevusrühmi, korraldusasutusi, kodanikke ja eksperte kogu EList, et töötada kalanduse ja rannikualade kestliku arengu nimel. Varem on selle algatuse raames sageli toetatud kunsti ja käsitöö ning kultuuripärandiga seotud projekte.

Korraldusasutuste nimekiri

Euroopa Sotsiaalfond+ on ELi peamine vahend, et investeerida inimestesse.

Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.

ERF on osa ELi ühtekuuluvuspoliitikast ning selle eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades piirkondadevahelist tasakaalustamatust, toetades majanduse elavdamist, töökohtade loomist, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja kestlikkust. Sellega viiakse ellu liidu poliitilisi prioriteete, eelkõige rohe- ja digipööret.

ERFi raames toetatakse Interregi programmidega piiriülest (Interreg A ja IPA), riikidevahelist (Interreg B), piirkondadevahelist (Interreg C) ja äärepoolseimate piirkondade (Interreg D) koostööd.

Õpetajate akadeemiad toetavad õpetajahariduse ja -koolituse pakkujate, riigiasutuste ja sidusrühmade vahelisi Euroopa partnerlusi.

Akadeemiad arendavad Euroopa ja rahvusvahelist mõõdet õpetajate hariduses.

Need võivad olla innovaatilised partnerid õpetajate esmase hariduse ja pideva kutsealase arengu strateegiate väljatöötamises ja katsetamises. Akadeemiad saavad toetada haridusvõrgustikke ja praktikakogukondi, pakkuda õpetajatele õppimisvõimalusi, toetada innovatsiooni ning anda teavet riikliku ja Euroopa õpetajahariduse poliitika väljatöötamiseks.

Väikepartnerlused on kavandatud selleks, et programmis „Erasmus+“ saaksid osaleda ka väikeorganisatsioonid ja üksikisikud, kelleni on kooli-, täiskasvanu- ja kutsehariduse ning noorte ja spordi valdkonnas raske jõuda.

Toetused on ette nähtud lühiajalistele väikese eelarvega projektidele.

Toetuste suhtes on kehtestatud lihtsad haldusnõuded. Toetused on eriti olulised esmakordselt programmis „Erasmus+“ osalejate jaoks, eelkõige väiksema organisatsioonilise suutlikkusega organisatsioonide jaoks.

Koostööpartnerlus võimaldab organisatsioonidel:

  • parandada oma tegevuse kvaliteeti ja asjakohasust;
  • arendada ja tugevdada oma partnerlusvõrgustikke;
  • suurendada oma suutlikkust tegutseda ühiselt riikidevahelisel tasandil;
  • edendada oma rahvusvahelist tegevust;
  • vahetada ja arendada uusi tavasid ja ideid.

Projektide eesmärk on arendada uuenduslikke tavasid ja käivitada ühisalgatusi, et edendada koostööd ning vastastikust õppimist ja kogemuste vahetamist Euroopa tasandil.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi teemaprogrammidega toetatakse meetmeid, mis on seotud ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamisega üleilmsel tasandil. Prioriteetsed teemad on järgmised: inimõigused ja demokraatia, kodanikuühiskond, stabiilsus ja rahu ning samuti üleilmsed väljakutsed, mis on seotud tervise, hariduse ja koolituse, naiste ja laste, töö, sotsiaalkaitse, kultuuri, rände ja kliimamuutustega.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist rahastatakse ELi välistegevust, mis võimaldab ELil tõhusalt kaitsta ning edendada oma väärtusi ja huve kogu maailmas.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi geograafiliste programmidega edendatakse koostööd partnerriikidega järgmistes piirkondades:
• Euroopa naabrus (19,32 miljardit eurot)
• Sahara-tagune Aafrika (29,18 miljardit eurot)
• Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (8,48 miljardit eurot)
• Ameerika ja Kariibi mere piirkond (3,39 miljardit eurot)

Euroopa ettevõtlusvõrgustik on piirkondlik võrgustik, mis on ühtne kontaktpunkt VKEdele, kes soovivad parandada oma konkurentsivõimet. Selleks pakub Euroopa ettevõtlusvõrgustik VKEdele ärituge ja nõustab neid siseturu võimaluste osas. Euroopa ettevõtlusvõrgustik teeb koostööd selliste piirkondlike algatustega nagu aruka spetsialiseerumise teemalised platvormid, digitaalse innovatsiooni keskused, teadmus- ja innovatsioonikogukonnad ning peamise progressi võimaldava tehnoloogia keskused.

Loova innovatsiooni labor ärgitab kõikide kultuuri- ja loomesektoritega seotud inimesi looma ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel võiks olla positiivne pikaajaline mõju paljudele kultuuri- ja loomesektoritele.

Labor toetab uuenduslike lahenduste (nt vahendid, mudelid ja metoodikad) loomist, mida saab kasutada audiovisuaalsektoris ja veel vähemalt ühes loome- ja/või kultuurisektoris. Lahendused peaksid olema lihtsalt kopeeritavad ning neil peaks olema turu hõlvamise potentsiaal.

Subscribe to Tegevuse rahvusvahelistumine / pääs uutele turgudele