Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma čiji je cilj bolje povezati tehnologiju i umjetničku praksu kako bi se svladali socijalni, ekološki i gospodarski izazovi s kojima se Europa suočava. Podupire razvoj kreativnijih, uključivijih i održivijih tehnologija u okviru suradnje umjetnika, znanstvenika, inženjera i istraživača. U središtu programa je ideja da za umjetnost, znanost i tehnologiju može biti korisna razmjena perspektiva i otvaranje novih načina za istraživanje i poslovanje.

U okviru različitih stupova S+T+ARTS nudi:

Partnerski projekt WORTH podupire transnacionalnu suradnju MSP-ova u kreativnom sektoru radi razvoja inovativnih proizvoda koji su usmjereni na dizajn tako što potiče razmjenu i partnerstvo među kreativcima, dizajnerima, proizvođačima, obrtnicima i tehnološkim poduzećima. Glavna načela na kojima se temelji su kvaliteta iskustva, uključujući stil i estetiku, zdravo i sigurno životno okruženje, održivost i kružnost te uključenost, dostupnost i cjenovna pristupačnost. Projekt WORTH II pokrenut je 2021. nakon uspjeha prvog izdanja (2017. – 2021.).

iPortunus je osnovan kako bi se proširile mogućnosti mobilnosti i potaknula međunarodna suradnja čime se umjetnicima i kulturnim djelatnicima omogućuju rad, izvedba i koprodukcija u više zemalja, daje pristup različitim tržištima, pomaže da privuku novu publiku ili pratitelje, jača međunarodna suradnja i otvaraju mogućnosti za njihovu karijeru.

Sastavnica programa InvestEU za MSP-ove olakšava pristup financiranju i sredstvima za MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući inovativna poduzeća i ona koja posluju u kulturnim i kreativnim sektorima, kao i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Nudi i mogućnost potpore u obliku kapitala MSP-ovima koji prema pravilima o državnim potporama nisu bili u teškoćama na kraju 2019., ali im od tada prijete znatni rizici zbog krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.

U projektima mobilnosti mogu sudjelovati:

  • polaznici različitih programa: učenici, studenti, stažisti, naučnici, mladi općenito, polaznici obrazovanja odraslih
  • osoblje: profesori, učitelji i nastavnici, predavači i treneri, osobe koje rade s mladima i osoblje organizacija aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Projekti prije svega trebaju pomoći polaznicima u stjecanju znanja i vještina, uključujući jezične kompetencije, i u oblikovanju stavova.

Tom se mogućnošću financiranja podupiru projekti za prevođenje, objavu, distribuciju i promicanje književnih djela. Podržavaju se sljedeći ciljevi:

  • unapređenje transnacionalnog optjecaja i povećanje raznolikosti europskih književnih djela
  • privlačenje nove publike za europsku književnost u EU-u i šire
  • povećanje konkurentnosti sektora knjiga.

U malim projektima mogu se predložiti prijevodi najviše 10 knjiga.

U srednjim projektima mogu se predložiti prijevodi najviše 20 knjiga.

Ova mogućnost financiranja namijenjena je projektima u kulturnom i kreativnom sektoru. Mogu se podupirati najrazličitije aktivnosti i inicijative te više vrsta prijavitelja. Potpora se dodjeljuje projektima koji uključuju transnacionalnu kulturnu suradnju te doprinose intenzivnijem stvaranju i cirkuliranju europskih umjetničkih djela i transnacionalnom angažmanu umjetnika. Posebno će se financirati projekti u kulturnom i kreativnom sektoru usmjereni na njegovanje i poticanje talenata, inovacije, napredak te stvaranje radnih mjesta i rast.

Cilj je pilot-projekta podržati funkcioniranje javne sfere u kojoj se građanima vijesti i dokumentarni materijali, nužni za opstojnost europske demokracije, prezentiraju u modernom formatu. Radi se o sadržaju iz stranih i domaćih medija. Na taj način se u europskoj javnoj sferi želi smanjiti dominiranje nekolicine moćnih televizijskih i video informativnih platformi i korporacija sa sjedištem izvan Europe i promijeniti ponašanje potrošača s obzirom na formate informativno-zabavnih vijesti.

Cilj je omjere privući mlade Europljane stvaranjem organiziranih internetskih prostora s odabranim sadržajima koji potiču na razmišljanje o aktualnim pitanjima. U tim će prostorima mladi moći uspoređivati perspektive iz svih krajeva Europe, razgovarati s vršnjacima iz drugih država članica zainteresiranima za slične teme i dobivati informacije o relevantnim inicijativama EU-a. Ovim se pozivom žele obuhvatiti teme od paneuropske važnosti i među mladima pokrenuti otvorena, iskrena, duboka i konstruktivna rasprava o životu u Europi danas i u budućnosti.

Međusektorski potprogram namijenjen je projektima koje mediji provode radi međusektorskog prilagođavanja strukturnim i tehnološkim promjenama s kojima su suočeni. Među podržanim aktivnostima bit će poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim i u digitalnom okruženju.

Tema poziva su transnacionalni aspekti i prilike. 

Cilj je potpore za razvoj europskih minipaketa povećati konkurentnost europskih nezavisnih produkcijskih kuća u zemljama s niskim audiovizualnim kapacitetom (Low Capacity Countries odnosno LCC skupine A i B) i povećati njihovu gospodarsku važnost na tržištu.


Potpora je namijenjena nezavisnim europskim producentima koji mogu pripremiti paket s dva ili tri audiovizualna djela (igrani i animirani filmovi, kreativni dokumentarci).

Potpora je namijenjena europskim festivalima u čijim je programima znatan udio nenacionalnih europskih audiovizualnih djela. Fokus potpore je na cjelogodišnjim aktivnostima čija je svrha privući što više raznolike publike koja će se informirati na inovativne načine. Posebno su važne inicijative za pridobivanje mlađe publike.

Europski program zajedničkog razvoja podupire suradnju europskih produkcijskih kuća u razvoju jednog komercijalnog projekta namijenjenog prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film.

Inicijativa Filmovi putuju pomaže prodajnim zastupnicima i filmskim distributerima da ulažu u promociju i odgovarajuću distribuciju kako bi noviji filmovi iz nenacionalnih kinematografija doprli do šire publike.


Potpora je namijenjena kampanjama za paneuropsku kinematografsku ili internetsku distribuciju europskih filmova koji ispunjavaju kriterije inicijative. Kampanje koordiniraju prodajni zastupnici.

Dodjelom potpore za prodaju europskih filmova potiče se šira transnacionalna distribucija novijih ostvarenja europske kinematografije. Europski prodajni zastupnici na temelju uspjeha na tržištu dobivaju sredstva za daljnje ulaganje u nabavu, promociju i distribuciju (i na internetu) novijih filmova iz drugih europskih zemalja.

Financirane aktivnosti sastoje se od dvije faze:

Cilj je potpore za razvoj paketnih projekata povećati konkurentnost europskih nezavisnih producenata i njihov gospodarski utjecaj na tržištu. Namjera je i povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj projekata koji bi se mogli distribuirati barem na europskoj razini te olakšati europsku i međunarodnu koprodukciju.

Potpora će poslužiti za razvoj 3 – 5 komercijalnih projekata namijenjenih prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film. 

Mjera „Inovativni instrumenti i poslovni modeli” uvedena je kako bi europski subjekti bili konkurentniji, prilagodljiviji promjenama razmjera aktivnosti i održiviji te kako bi se povećala vidljivost i dostupnost europskih djela, a time i publike u digitalnom okruženju.

Cilj je poduprijeti projekte koji se bave specifičnim temama audiovizualnog sektora, kao što su mogućnost otkrivanja, slijed premijernih predstavljanja, financiranje i teritorijalnost tako da šira javnost ima bogatu i vidljivu prekograničnu ponudu europskih djela na internetu.

Cilj je potpore za televizijske i internetske sadržaje povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj i produkciju kvalitetnih projekata s visokim potencijalom za prikazivanje u Europi i šire te olakšati europsku i međunarodnu televizijsku i digitalnu koprodukciju.

Cilj je programa AKP-a i EU-a za kulturu „Ususret održivoj kulturnoj industriji” povećati potencijal kulturnog i kreativnog sektora te njegov doprinos društvenom i gospodarskom razvoju afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP). Također se želi potaknuti poduzetništvo i inovacije u kulturi, otvoriti nova radna mjesta i povećati prihode umjetnika i kulturnih djelatnika.

FARNET je zajednica ljudi koja provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ta zajednica okuplja lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi), upravljačka tijela, građane i stručnjake iz cijelog EU-a kako bi radili na održivom razvoju ribarstva i obalnih područja. U prošlosti su se ovom inicijativom često podupirali projekti povezani s umjetnošću i obrtom te kulturnom baštinom.

EFRR je dio kohezijske politike EU-a te mu je cilj ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteža među njezinim regijama, podupiranjem gospodarskog oporavka, otvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, inovacija i održivosti. Njime se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

U okviru EFRR-a programom Interreg podupiru se prekogranična suradnja (Interreg A i IPA), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C) te suradnja među najudaljenijim regijama (Interreg D).

Cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu Erasmus+ na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te mladih.

Bespovratna sredstva namijenjena su za mali opseg financiranja i projekte kratkog trajanja.

Administrativni zahtjevi su jednostavni. Bespovratna sredstva važna su za nove sudionike programa Erasmus+, a to se posebno odnosi na organizacije s manjim organizacijskim kapacitetom.

Putem suradničkih partnerstava organizacije mogu:

  • povećati kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti
  • razvijati i jačati svoje mreže partnera
  • povećati kapacitet za zajedničko djelovanje na transnacionalnoj razini
  • potaknuti internacionalizaciju svojih aktivnosti
  • razmjenjivati i razvijati nove prakse i ideje.

U okviru projekata razvijaju se inovativne prakse, provode zajedničke inicijative za poticanje suradnje te promiče uzajamno učenje i razmjena iskustava na europskoj razini.

U okviru tematskih programa Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) podupiru se aktivnosti povezane s provedbom UN-ovih ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini. Prioritetne teme uključuju ljudska prava i demokraciju, civilno društvo, stabilnost i mir te globalna pitanja koja se odnose na zdravlje, obrazovanje i osposobljavanje, žene i djecu, rad, socijalnu zaštitu, kulturu, migracije i klimatske promjene.

Iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) financira se vanjsko djelovanje EU-a, što EU-u omogućuje da učinkovito čuva i promiče svoje vrijednosti i interese u cijelom svijetu.

Geografski programi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju promiču suradnju s partnerskim zemljama u sljedećim regijama:
• europsko susjedstvo (19,32 milijarde EUR)
• supsaharska Afrika (29,18 milijardi EUR)
• Azija i Pacifik (8,48 milijardi EUR)
• Sjeverna i Južna Amerika i Karibi (3,39 milijardi EUR).

Europska poduzetnička mreža regionalna je mreža koja funkcionira kao jedinstvena kontaktna točka za MSP-ove koji žele povećati svoju konkurentnost. Kako bi se to postiglo, Europska poduzetnička mreža MSP-ovima pruža poslovnu potporu i savjetuje ih o mogućnostima na unutarnjem tržištu. Europska poduzetnička mreža surađuje s regionalnim inicijativama kao što su platforme za pametnu specijalizaciju, centri za digitalne inovacije, zajednice znanja i inovacija te centri za ključne razvojne tehnologije.

Laboratorij kreativnih inovacija poticat će subjekte iz svih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s mogućim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora.

Olakšat će stvaranje inovativnih rješenja (npr. pružanjem alata, modela i metodologija) koja se mogu primjenjivati u audiovizualnom sektoru i barem u još jednom kreativnom i/ili kulturnom sektoru. Rješenja bi se trebala moći lako reproducirati i imati potencijal za prodor na tržište.

Subscribe to Internacionalizacija aktivnosti/pristup novim tržištima