Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS hu pjattaforma li għandha l-għan li torbot it-teknoloġija u l-prattika artistika aktar mill-qrib sabiex tindirizza l-isfidi soċjali, ambjentali u ekonomiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Hu jappoġġja l-iżvilupp ta’ teknoloġiji aktar kreattivi, inklużivi u sostenibbli permezz tal-kollaborazzjoni bejn l-artisti, ix-xjenzati, l-inġiniera u r-riċerkaturi. Hu ċċentrat fuq l-idea li l-arti, ix-xjenza u t-teknoloġija jistgħu jibbenefikaw mill-ixxerjar tal-perspettivi u l-ftuħ ta’ perkorsi ġodda għar-riċerka u n-negozju.

Permezz tal-pilastri differenti tiegħu, S+T+ARTS joffri:

Il-Proġett ta’ Sħubija WORTH jappoġġja lill-SMEs tas-settur kreattiv biex jikkollaboraw b’mod transnazzjonali bil-ħsieb li jiżviluppaw prodotti innovattivi mmexxija mid-disinn billi jistimulaw l-iskambju u s-sħubija bejn il-kreaturi, id-disinjaturi, il-manifatturi, l-artiġjani u d-ditti tat-teknoloġija. Hu bbażat fuq prinċipji ewlenin bħall-kwalità tal-esperjenza, inklużi l-istil u l-estetika, ambjenti tal-għajxien tajbin għas-saħħa u sikuri, is-sostenibbiltà u ċ-ċirkolarità kif ukoll l-inklużjoni, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà.

iPortunus inħolqot biex tespandi l-opportunitajiet ta’ mobbiltà u tagħti spinta lill-kollaborazzjonijiet internazzjonali li jippermettu lill-artisti u lill-professjonisti kulturali jaħdmu, jagħtu spettakli u jikkoproduċu madwar il-pajjiżi, tagħtihom aċċess għal swieq differenti, tgħinhom jattiraw udjenzi jew segwaċi ġodda, issaħħaħ il-kollaborazzjonijiet internazzjonali u tiftaħ il-perspettivi tal-karriera tagħhom.

It-tieqa għall-SMEs InvestEU tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi u d-disponibbiltà tagħhom primarjament għall-SMEs u l-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja, inklużi dawk innovattivi u dawk li joperaw fis-setturi kulturali u kreattivi, kif ukoll għall-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja. Bara minn hekk, din toffri appoġġ kapitali lil SMEs li ma kinux f’diffikultà f’termini ta’ għajnuna mill-Istat fi tmiem l-2019, iżda li minn dak iż-żmien ’l hawn qed iħabbtu wiċċhom ma’ riskji sinifikanti minħabba l-kriżi kkaġunata mill-pandemija tal-COVID-19

Il-proġetti jippromwovu attivitajiet ta’ mobbiltà għal:

  • Parteċipanti fit-tagħlim: tfal tal-iskola, studenti, trainees, apprendisti, żgħażagħ, studenti adulti;
  • Staff: professuri, għalliema, trainers, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, u persuni li jaħdmu f’organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Il-proġetti prinċipalment għandhom l-għan li jappoġġjaw lill-parteċipanti fit-tagħlim fil-kisba tal-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet, inklużi l-kompetenzi lingwistiċi.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti li se jittraduċu, jippubblikaw, jiddistribwixxu u jippromwovu xogħlijiet ta’ finzjoni. Din tappoġġja l-objettivi li ġejjin:

  • it-tisħiħ taċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali u d-diversità tax-xogħlijiet letterarji Ewropej
  • l-ilħiq ta’ udjenzi ġodda għal-letteratura Ewropea fl-UE u lil hinn minnha
  • u t-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur tal-kotba

Proġetti fuq skala żgħira jistgħu jipproponu traduzzjonijiet mhux aktar 10 kotba differenti.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

Il-proġett pilota għandu l-għan li jikkontribwixxi għal sfera pubblika li tiffunzjona li tipprovdi liċ-ċittadini b’aħbarijiet u dokumentarji f’format ta’ udjenza moderna, meħtieġa biex tikkontribwixxi għad-demokrazija Ewropea, bejn il-fruntieri u disponibbli fl-Istat Membru tagħhom stess, filwaqt li jindirizza sfidi bħad-dominazzjoni tal-isfera pubblika Ewropea minn ftit pjattaformi u korporazzjonijiet b’saħħithom tat-TV u tal-aħbarijiet bil-video bbażati barra mill-Ewropa, u l-bidla fl-imġiba tal-konsumatur lejn formati ta’ inforikreazzjoni.

Il-fergħa TRANSSETTORJALI għandha tippromwovi attivitajiet transsettorjali li għandhom l-għan li jaġġustaw għall-bidliet strutturali u teknoloġiċi li jiffaċċja s-settur tal-media, inkluż it-titjib ta' ambjent medjatiku liberu, diversifikat u pluralistiku, ġurnaliżmu ta' kwalità u litteriżmu medjatiku, inkluż fl-ambjent diġitali.

Din is-sejħa se tindirizza l-isfidi tal-media u l-opportunitajiet ta’ natura transnazzjonali. 

L-għan tal-appoġġ Ewropew lill-iżvilupp ta’ portafoll żgħir ta’ films huwa li titrawwem il-kompetittività tal-kumpaniji tal-produzzjoni indipendenti Ewropej f’pajjiżi b’kapaċità awdjoviżiva baxxa (grupp LCC A u grupp LCC B) u li jiżdied il-piż ekonomiku tagħhom fis-suq.


Se jingħata appoġġ lil kumpaniji tal-produzzjoni Ewropej indipendenti li kapaċi jiżviluppaw portafoll ta’ 2 sa 3 xogħlijiet awdjoviżivi (finzjoni, animazzjoni, dokumentarju kreattiv).

Se jingħata appoġġ lill-festivals Ewropej li jipprogrammaw proporzjon sinifikanti ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mhux nazzjonali, bl-għan li jorganizzaw attivitajiet tul sena sħiħa mmirati biex jespandu u jġeddu l-udjenzi u jimplimentaw attivitajiet innovattivi li jilħqu udjenza akbar kif ukoll inizjattivi għal udjenzi żgħażagħ.

L-azzjoni ta’ kożvilupp Ewropew għandha tappoġġja l-kooperazzjoni fost il-kumpaniji tal-produzzjoni Ewropej fl-iżvilupp ta’ proġett uniku għall-isfruttament kummerċjali maħsub biex jintwera fiċ-ċinema, ix-xandir televiżiv jew għall-isfruttament kummerċjali fuq pjattaformi diġitali jew ambjent b’diversi pjattaformi fil-kategoriji li ġejjin: animazzjoni, dokumentarju kreattiv jew finzjoni.

L-azzjoni Films Attivi (Films on the Move) għandha tinkoraġġixxi u tappoġġja d-distribuzzjoni usa’ ta’ films Ewropej mhux nazzjonali reċenti billi tinkoraġġixxi aġenti tal-bejgħ u distributuri teatrali b’mod partikolari biex jinvestu fil-promozzjoni u d-distribuzzjoni adegwata ta’ films Ewropej mhux nazzjonali.


L-attivitajiet li se jiġu ffinanzjati huma kampanji għad-distribuzzjoni teatrali pan-Ewropea u/jew online ta’ films Ewropej eliġibbli, ikkoordinati mill-aġent tal-bejgħ tal-film.

L-appoġġ lill-Bejgħ tal-Films Ewropej għandu jinkoraġġixxi u jappoġġja d-distribuzzjoni transnazzjonali usa’ ta’ films Ewropej reċenti billi jipprovdi fondi lill-aġenti tal-bejgħ Ewropej, abbażi tal-prestazzjoni tagħhom fis-suq, għal aktar investiment mill-ġdid fl-akkwist, il-promozzjoni u d-distribuzzjoni (inkluż online) ta’ films Ewropej mhux nazzjonali reċenti.

Hemm żewġ fażijiet għall-attivitajiet iffinanzjati:

L-għan tal-appoġġ Ewropew lill-iżvilupp ta’ portafoll ta’ films huwa li titrawwem il-kompetittività tal-kumpaniji tal-produzzjoni indipendenti u li jiżdied il-piż ekonomiku tagħhom fis-suq. L-għan huwa wkoll li tiżdied il-kapaċità tal-produtturi awdjoviżivi biex jiżviluppaw proġetti b’potenzjal li jiċċirkolaw fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha, u biex tiġi ffaċilitata l-koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali.

L-objettiv tal-azzjoni “Għodod innovattivi u mudelli ta’ negozju” huwa li jissaħħu l-kompetittività, l-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà tal-atturi Ewropej, kif ukoll li jittejbu l-viżibbiltà u d-disponibbiltà tax-xogħlijiet Ewropej u jiżdiedu l-udjenzi fl-ambjent diġitali.

L-objettiv tal-appoġġ lill-kontenut televiżiv u online huwa li tiżdied il-kapaċità tal-produtturi awdjoviżivi li jiżviluppaw u jipproduċu proġetti b’saħħithom b’potenzjal sinifikanti li jiċċirkolaw fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha, u li jiffaċilita l-koproduzzjonijiet Ewropej u internazzjonali fis-settur tat-televiżjoni u dak online.

Il-programm “AKP-UE lejn industrija kulturali vijabbli”, għandu l-għan li jagħti spinta lill-potenzjal tas-settur kulturali u kreattiv u l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP). Il-programm għandu l-għan li jħeġġeġ l-intraprenditorija u l-innovazzjoni kulturali, joħloq impjiegi ġodda u jżid id-dħul tal-artisti u tal-professjonisti kulturali.

FARNET hi komunità ta’ persuni li jimplimentaw l-Iżvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD) bil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS). Din il-komunità tlaqqa’ flimkien il-Gruppi ta' Azzjoni Lokali tas-Sajd (FLAGs), l-awtoritajiet ta’ ġestjoni, iċ-ċittadini u l-esperti mill-UE kollha, biex jaħdmu fuq l-iżvilupp sostenibbli tas-sajd u ż-żoni kostali. Fil-passat, proġetti relatati mal-arti u l-artiġjanati, kif ukoll il-wirt kulturali ta’ spiss kienu appoġġjati minn din l-inizjattiva.

Il-FEŻR huwa parti mill-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE u għandu l-għan li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea billi jikkoreġi l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni tagħha, billi jappoġġja l-irkupru ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività, l-innovazzjoni u s-sostenibbiltà. Dan iwettaq il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, speċjalment it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali.

L-Alleanzi jsaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa billi jagħtu spinta lill-innovazzjoni permezz tal-kooperazzjoni u l-fluss tal-għarfien fost l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (kemm inizjali kif ukoll kontinwi), u b’mod aktar wiesa’ jinvolvu ambjent soċjoekonomiku usa’, inkluża r-riċerka.

Il-gwida tal-programm hija disponibbli hawnhekk.

Is-Sħubijiet fuq skala żgħira għandhom l-għan li jwessgħu l-aċċess għall-programm Erasmus+ għal atturi u individwi fuq skala żgħira li huma diffiċli biex jintlaħqu fl-oqsma tal-edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u ż-żgħażagħ.

L-għotjiet huma għal livelli baxxi ta’ finanzjament, għal proġetti ta’ durata qasira.

Hemm rekwiżiti amministrattivi sempliċi. L-għotjiet huma partikolarment rilevanti għal parteċipanti ġodda għal Erasmus+, b’mod partikolari għal organizzazzjonijiet b’kapaċità organizzattiva iżgħar.

Il-programmi tematiċi tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) jappoġġjaw azzjonijiet marbutin mal-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU fil-livell globali. It-temi ta’ prijorità jinkludu: id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, is-soċjetà ċivili, l-istabbiltà u l-paċi, kif ukoll l-isfidi globali bħas-saħħa, l-edukazzjoni u t-taħriġ, in-nisa u t-tfal, ix-xogħol, il-protezzjoni soċjali, il-kultura, il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima.

L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) jiffinanzja l-azzjoni esterna tal-UE, u b’hekk jippermetti lill-UE tiddefendi u tippromwovi b’mod effettiv il-valuri u l-interessi tagħha mad-dinja kollha.

Il-programmi ġeografiċi tal-NDICI jippromwovu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi sħab fir-reġjuni li ġejjin:
• Il-Viċinat Ewropew (€19.32 biljun)
• l-Afrika Sub-Saħarjana (€29.18 biljun)
• l-Asja u l-Paċifiku (€8.48 biljun)
• L-Ameriki u l-Karibew (€3.39 biljun).

In-Network Enterprise Europe (EEN) huwa network reġjonali, punt uniku ta' kuntatt għall-SMEs li jfittxu li jtejbu l-kompetittività tagħhom. Biex jagħmel dan, l-EEN jipprovdi lill-SMEs b’appoġġ għan-negozju u jagħtihom pariri dwar l-opportunitajiet fis-suq intern. L-EEN jikkoopera ma’ inizjattivi reġjonali bħall-Pjattaformi ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti, iċ-Ċentri ta’ Innovazzjoni Diġitali, il-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni u Ċentri Ewlenin ta’ Teknoloġija Abilitanti (KETs).

Il-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva se jinċentiva lill-atturi mis-setturi kulturali u kreattivi kollha biex ifasslu u jittestjaw soluzzjonijiet diġitali innovattivi b’impatt potenzjali pożittiv fit-tul fuq diversi setturi kulturali u kreattivi.

Il-Laboratorju se jiffaċilita l-ħolqien ta’ soluzzjonijiet innovattivi (eż. għodod, mudelli u metodoloġiji) li jistgħu japplikaw għas-settur awdjoviżiv u tal-inqas settur kreattiv u/jew kulturali ieħor. Is-soluzzjonijiet għandhom ikunu faċilment replikabbli u jkollhom potenzjal ta’ penetrazzjoni tas-suq.

Subscribe to Internazzjonalizzazzjoni tal-attività/l-aċċess għal swieq ġodda