Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

S+T+ARTS är en plattform som bättre ska koppla samman teknik och konstnärlig praxis för att ta itu med EU:s utmaningar när det gäller sociala frågor, miljön och ekonomin. Programmet stöder utvecklingen av en mer kreativ, inkluderande och hållbar teknik genom samarbete mellan konstnärer, vetenskapsmän, ingenjörer och forskare. Det bygger på tanken att konst, vetenskap och teknik kan dra nytta av att dela perspektiv och öppna nya vägar för forskning och företag.

S+T+ARTS omfattar

  • gäststipendier som fördjupar kunskapsutbyte och samarbete
  • akademier som ska överbrygga klyftan mellan konst och teknik genom utbildning
  • regionala centrum som ska bredda initiativet på lokal nivå
  • tematiska pilotprojekt och priser som stöder radikalt innovativ teknik som utvecklats i samarbete med konstnärer och som tar upp aktuella utmaningar.
Total budget
95,5 miljarder euro till Horisont Europa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Ingen uppgift
Who can apply
Bidragskriterierna för de olika insatserna beskrivs i ansökningsomgången.
No. of partners needed
Ingen uppgift
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
More info on the programme
Total initiative budget
Ingen uppgift
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6