Skip to main content

Culture and Creativity

Utbytesprogrammet i-Portunus främjar internationellt samarbete där artister, konstnärer och andra kulturarbetare kan arbeta, uppträda och samproducera i olika länder, få tillträde till olika marknader, locka till sig nya målgrupper och följare och vidga sina karriärmöjligheter. Programmet ger tusentals yrkesverksamma från hela Europa möjlighet att vistas utomlands en kortare eller längre period för att fortbilda sig eller samarbeta internationellt för att samproducera, skapa eller presentera sina verk för en ny publik.

Projekten främjar utbyten för följande grupper:

  • Studerande: elever, studenter, praktikanter, lärlingar, unga personer och vuxenstuderande.
  • Personal: lärare på olika nivåer, utbildare, handledare, ungdomsledare och personer som arbetar med utbildning och ungdomsfrågor.

Projekten ska i första hand hjälpa de studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och attityder, bland annat språkkunskaper.

Stödet bidrar till deras personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling och förbättrar deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Det här stödet är till för småskaliga europeiska samarbetsprojekt inom olika sektorer. När det gäller bok- och förlagsbranschen gick stödet under 2021 bland annat till försäljning av översättnings- eller bearbetningsrättigheter för att öka spridningen av europeisk litteratur i och utanför Europa, särskilt böcker på mindre utbredda språk.

När det gäller småskaliga samarbetsprojekt måste förslagen lämnas in av ett konsortium med minst tre partner från tre olika länder. Bidraget är högst 200 000 euro. EU bidrar med högst 80 % av projektbudgeten.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller kulturarvssektorn gick stödet under 2021 bland annat till publikutveckling (teknik och digitala metoder för att skapa nytt innehåll och presentera arkiverat innehåll, särskilt mot bakgrund av coronarestriktionerna) och till digitalisering av kulturarvsföremål, kulturarvsplatser och historiska byggnader, bl.a. med hjälp av 3D och artificiell intelligens. Stödet gick också till riskhantering i kulturarvssektorn med fokus på att förebygga och hantera faror, bl.a.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller musikbranschen gick stödet under 2021 bland annat till initiativ för att skapa, marknadsföra, distribuera och tjäna pengar på musik, som en reaktion på nya digitala, rättsliga och tekniska trender till följd av branschinnovationer och nya affärsmodeller. Stödet gick också till att exportera musik utanför EU och sprida musik inom EU.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller arkitektur gick stödet under 2021 bland annat till kommunikation, gemensamt skapande och allmänhetens och intressenternas medverkan i utformning, planering och byggprocesser. Stödet gick också till att omsätta EU:s gröna giv i praxis, särskilt principerna för ett nytt europeiskt Bauhaus, och till internationalisering av olika yrken, i och utanför Europa.

Det här stödet går till projekt i de kulturella och kreativa sektorerna och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, initiativ och deltagare. Ansökningarna kan gälla europeiskt kultursamarbete för att skapa och sprida europeiska konstverk och hjälpa artister och konstnärer att verka utomlands. Det kan också vara projekt som hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att föra fram lovande artister och konstnärer för att skapa nytt, nå framgång och skapa jobb och tillväxt.

En strategi där man kombinerar digital teknik och konst bidrar till att förändra vårt tänkesätt kring vattenförvaltning – på företagsnivå, samhällsnivå och individuell nivå. Det här initiativet ska också bidra till att kommunicera om vatten på ett nytt sätt för att sprida kunskap om vattnets betydelse, till exempel genom att använda konst och digital teknik för att stärka våra känslomässiga band till vatten.

Den här förberedande åtgärden ska hjälpa den audiovisuella sektorn i EU att utveckla spetskompetens när det gäller att skapa och skriva dramainnehåll av hög kvalitet och främja innovativt berättande. Syftet är att uppmuntra gemensamt skrivande och ge kreativa talanger som arbetar med tv-serier möjlighet till nya erfarenheter.

Farnet är ett nätverk för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF). Nätverket verkar för en hållbar utveckling i fiske- och kustområden och samlar lokala aktionsgrupper för fiske, myndigheter, privatpersoner och experter från hela EU. Många konst-, hantverks- och kulturarvsprojekt har redan fått stöd från det här initiativet.

Kontakta en förvaltningsmyndighet

Subscribe to Utbyten och gäststipendier inom konst och kultur