Skip to main content

Culture and Creativity

Ar “iPortunus” māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem būtu jākļūst mobilākiem un viņu starptautiskās sadarbības iespējām jāpaplašinās, lai viņi varētu pāri robežām strādāt, tikties un kopīgi radīt. Līdz ar to viņi iegūst piekļuvi dažādiem tirgiem un var piesaistīt jaunu auditoriju vai sekotājus, stiprināt starptautisko sadarbību un uzlabot izredzes veidot karjeru .

Projekti veicina mobilitātes darbības

  • izglītojamajiem: skolēniem, studentiem, stažieriem, mācekļiem, jauniešiem, pieaugušo izglītības apguvējiem;
  • darbiniekiem: profesoriem, skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem un izglītības, apmācības un jaunatnes organizāciju personālam.

Projektu galvenais mērķis ir atbalstīt izglītojamos zināšanu, prasmju un attieksmju, kā arī valodu kompetenču apguvē.

Šī finansējuma iespēja atbalsta nelielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā grāmatu un izdevējdarbības nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis atbalstīt grāmatu nozares profesionāļus tulkošanas vai adaptēšanas tiesību pārdošanā, lai palielinātu Eiropas literāro darbu un jo īpaši mazāk lietotās valodās sarakstīto darbu apriti Eiropā un ārpus tās.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā kultūras mantojuma nozarei tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt šīs jomas profesionāļus. Runa bija par auditorijas paplašināšanu, izmantojot tehnoloģiskās un digitālās metodes satura veidošanā un arhivēta satura prezentēšanā (ņemot vērā atziņas, kas gūtas saistībā ar Covid-19 kontekstā noteiktajiem pārvietošanās ierobežojumiem), kā arī kultūras mantojuma materiālu, objektu un vēsturisko ēku digitalizāciju, tostarp liekot lietā 3D un MI tehnoloģijas.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā mūzikas nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt mūzikas jomas profesionāļus. Runa bija par atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz mūzikas radīšanu, popularizēšanu, izplatīšanu un ienākumu ģenerēšanu mūzikas nozarē, reaģējot uz jaunām digitālām, juridiskām un tehniskām tendencēm, kas izriet no jauninājumiem šajā nozarē un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī mūzikas eksportu un izplatīšanu aiz ES robežām.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā arhitektūras nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt arhitektus Eiropā. Runa bija par atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz komunikāciju, līdzradīšanu un iedzīvotāju un ieinteresēto personu dalību projektēšanas, plānošanas un būvniecības procesos, Eiropas zaļā kursa integrāciju (jo īpaši “Jaunā Eiropas Bauhaus” principu iekļaušanu praksē), kā arī karjeru internacionalizāciju visā Eiropā un ārpus tās.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus galvenā doma ir tāda, ka kopīga digitālo tehnoloģiju un mākslas pieeja palīdzēs saimnieciskā, sociālā un individuālā līmenī panākt izmainītu domāšanu saistībā ar ūdens apsaimniekošanu un atbalstīt izmainītu komunikāciju saistībā ar ūdens tematu, lai veidotu sabiedrības izpratni par ūdens nozīmi, piemēram, liekot lietā mākslu un digitālo jomu nolūkā stiprināt cilvēku emocionālo saikni ar ūdeni.

Sagatavošanas darbības “Writing European” (Rakstīt Eiropas valodā) mērķis ir atbalstīt Eiropas audiovizuālo nozari novatoriska satura radīšanā un sekmēt augstas kvalitātes audiovizuālo saturu. Tās mērķis ir veicināt koprakstīšanas praksi, paplašinot radošo talantu pieredzi fikcijas materiāla rakstīšanā.

FARNET ir cilvēku kopa, kas īsteno sabiedrības virzītu vietējo attīstību, saņemot atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF). Šī kopa pulcē zivsaimniecības vietējās rīcības grupas, vadošās iestādes, iedzīvotājus un ekspertus no visas ES, lai veicinātu ilgtspējīgu zivsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību piekrastes zonās. Līdz šim iniciatīva bieži ir atbalstījusi projektus, kas saistīti ar mākslu, amatniecību un kultūras mantojumu.

Subscribe to Mākslas un kultūras mobilitāte un rezidence