Skip to main content

Culture and Creativity

Program iPortunus je namenjen razširjanju priložnosti za mobilnost in spodbujanju mednarodnega sodelovanja, ki umetnikom in kulturnim delavcem omogoča, da delajo, nastopajo in sodelujejo v koprodukcijah v različnih državah. Omogoča jim dostop do različnih trgov, pomaga pritegniti nova občinstva ali sledilce, krepiti mednarodno sodelovanje in izboljšati poklicne možnosti.

Projekti spodbujajo aktivnosti mobilnosti za:

  • učeče se: učence, dijake, študente, praktikante, vajence, mlade, učeče se odrasle
  • osebje: profesorje, učitelje, trenerje, mladinske delavce in osebje organizacij, dejavnih na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

Projekti so namenjeni predvsem podpori učečim se pri pridobivanju znanja, spretnosti in odnosa, vključno z jezikovnimi kompetencami.

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer za sektor knjig in založništva je bil v razpisih leta 2021 ta ukrep namenjen podpori strokovnjakom v knjižnem sektorju pri prodaji pravic za prevod in priredbo, da se poveča prepoznavnost evropskih literarnih del v Evropi in zunaj nje, zlasti del, napisanih v manj razširjenih jezikih.

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim, srednje velikim in velikim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer, za sektor kulturne dediščine je bil v razpisih v letu 2021 ta ukrep namenjen podpori strokovnjakom pri različnih dejavnostih na področju kulturne dediščine.

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim, srednje velikim in obsežnim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer, za glasbeni sektor je bil v razpisih v letu 2021 ta ukrep namenjen podpori strokovnjakom pri različnih dejavnostih na glasbenem področju. Te so vključevale ustvarjanje, promocijo in distribucijo glasbe ter ustvarjanje prihodkov, odzivanje na nove digitalne, pravne in tehnične trende, ki izhajajo iz inovacij v sektorju in novih poslovnih modelov, izvoz in distribucijo glasbe prek meja EU.

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim, srednje velikim in velikim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer, za sektor arhitekture je bil v razpisih v letu 2021 ta ukrep namenjen podpori evropskim arhitektom pri različnih dejavnostih. Te so vključevale komuniciranje, soustvarjanje ter vključevanje državljanov in deležnikov v procese zasnove, načrtovanja in gradnje, vključevanje evropskega zelenega dogovora (zlasti vključitev načel novega evropskega Bauhausa) ter internacionalizacijo poklicnih poti v Evropi in zunaj nje.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Glavna predpostavka tega poziva je, da bo pristop, ki kombinira digitalne tehnologije z umetnostjo, na poslovni, družbeni in individualni ravni prispeval k spremembam našega načina razmišljanja v zvezi z gospodarjenjem z vodnimi viri ter spodbudil drugačno komunikacijo o vodi, da bi javnost ozavestili o njenem pomenu, na primer za to, da se z uporabo umetnosti in digitalnih tehnologij okrepijo čustvene vezi ljudi z vodo.

Namen pripravljalnega ukrepa „Pisanje po evropsko“ je pomagati evropskem avdiovizualnem sektorju, da doseže odličnost pri ustvarjanju in pisanju kakovostnih vsebin za igrane serije ter spodbuja inovativno pripovedovanje zgodb. Ukrep spodbuja skupno pisanje (skupno avtorstvo) in tako omogoča pridobivanje izkušenj nadarjenim ustvarjalcem, ki pišejo scenarije za igrane serije.

FARNET združuje ljudi in skupnosti, ki si prizadevajo spodbujati lokalni razvoj v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ta skupnost združuje lokalne akcijske skupine za ribištvo, organe upravljanja ter državljane in strokovnjake iz vse EU, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj ribištva in obalnih območij. V preteklosti je ta pobuda pogosto podpirala projekte, povezane z umetnostjo in obrtjo ter kulturno dediščino.

Subscribe to Umetniška in kulturna mobilnost in rezidenca