Skip to main content

Culture and Creativity

Uusi liikkuvuusohjelma i-Portunus luotiin laajentamaan taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuusmahdollisuuksia ja edistämään alan kansainvälistä yhteistyötä, jotta helpotettaisiin työskentelyä, esiintymistä ja yhteistuotantoja eri maiden välillä. Ohjelmalla helpotetaan uusille markkinoille pääsyä, autetaan kasvattamaan yleisöpohjaa tai seuraajien määrää, edistetään kansainvälisiä yhteistuotantoja ja parannetaan uranäkymiä.

Liikkuvuutta edistävät hankkeet on suunnattu

  • oppijoille: oppilaille, opiskelijoille, harjoittelijoille, nuorille ja aikuisopiskelijoille
  • henkilöstölle: korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajille sekä kouluttajille, nuorisotyöntekijöille ja koulutus- ja nuorisoalan organisaatioissa työskenteleville henkilöille.

Hankkeiden päätavoite on vahvistaa oppijoiden tiedonhankintataitoja sekä auttaa heitä kehittämään perustietojaan, -taitojaan ja -asenteitaan, mukaan lukien kielitaitoa.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi kirja- ja kustannusalan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tällä toimella pyrittiin mm. tukemaan kirja-alan ammattilaisia käännös- tai mukauttamisoikeuksien myynnissä. Tavoitteena oli lisätä eurooppalaisten, etenkin vähemmän käytetyillä kielillä kirjoitettujen teosten levitystä Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi kulttuuriperintöalan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu kulttuuriperintöalan ammattilaisten tukemiseen erilaisissa toiminnoissa.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi musiikkialan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu musiikkialan ammattilaisten tukemiseen erilaisissa toiminnoissa. Näitä toimintoja olivat esimerkiksi musiikin luominen, markkinointi ja levittäminen sekä ansaintamahdollisuuksien kehittäminen, reagoiminen alan innovaatioista ja uusista liiketoimintamalleista seuraaviin uusiin digitaalisiin, oikeudellisiin ja teknisiin suuntauksiin, musiikin vienti EU:n ulkopuolelle ja musiikin levitys EU:ssa.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi arkkitehtuurialan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu eurooppalaisten arkkitehtien tukemiseen erilaisissa toiminnoissa. Niitä olivat esimerkiksi kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen suunnitteluun ja rakentamiseen keskustelun ja yhdessä luomisen kautta, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (erityisesti uuden eurooppalaisen Bauhausin periaatteiden) sisällyttäminen käytäntöihin ja kansainvälisen uran luominen Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan monenlaisia toimintoja, aloitteita ja hakijoita kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Tukea myönnetään hankkeille, joihin liittyy valtioiden rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä ja jotka edistävät eurooppalaisten taideteosten luomista ja levitystä ja eurooppalaisten taiteilijoiden liikkuvuutta ylikansallisesti. Yhtenä rahoituksen painopisteenä ovat hankkeet, joilla tuetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen valmiuksia kannustaa lahjakkuuksia, innovoida, menestyä ja luoda työpaikkoja ja kasvua.

Ehdotuspyynnön taustalla on ajatus siitä, että digiteknologian ja taiteen lähestymistapoja yhdistämällä voidaan muuttaa yritysten, yhteiskunnan ja yksilöiden asenteita vesivarojen hallintaa kohtaan ja viestiä uudella tavalla vesiasioista, jotta parannetaan yleistä tietämystä veden merkityksestä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vahvistaa ihmisen tunnesidettä veteen taiteen ja digiteknologian keinoin.

Kirjoittava Eurooppa -valmistelutoimen tarkoituksena on auttaa eurooppalaisen audiovisuaalialan toimijoita kehittämään laadukkaan draamasisällön luomiseen ja kirjoittamiseen liittyvää huippuosaamista ja edistämään innovatiivista tarinankerrontaa. Sillä edistetään yhteiskirjoittamista, ja laajennetaan siten fiktiosarjojen parissa työskentelevien luovien osaajien kokemusta.

Euroopan kalastusalueiden verkosto FARNET edistää paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita (CLLD-hankkeita), jotka saavat tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Verkosto yhdistää paikalliset kalatalousalan toimintaryhmät, sääntelyviranomaiset, kansalaiset ja EU-maiden asiantuntijat edistämään kalastuksen ja rannikkoalueiden kestävää kehitystä. Tästä aloitteesta on useasti aiemmin tuettu taiteeseen ja käsityöläisyyteen sekä kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita.

Subscribe to Taide- ja kulttuurialan liikkuvuus ja residenssit