Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on EU:n tärkein rahoitusväline, jolla investoidaan ihmisiin.

ESR+:n määrärahat ovat vuosina 2021–2027 lähes 99,3 miljardia euroa. Siitä tarjotaan edelleen merkittävää tukea EU:n työllisyys-, sosiaali-, koulutus- ja osaamispolitiikkojen toteuttamiseen ja näiden alojen rakenneuudistuksiin.

Sosiaalirahasto on myös yksi EU:n sosioekonomisen elpymisen kulmakivistä koronaviruspandemian jälkeen. Pandemia on tehnyt osin tyhjäksi työmarkkinoille osallistumisessa saavutetun edistyksen, aiheuttanut merkittäviä haasteita koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmille ja lisännyt eriarvoisuutta. ESR+ on yksi keskeisistä EU:n välineistä, joilla autetaan jäsenmaita ratkaisemaan näitä ongelmia.

Ensisijaisia tavoitteita ovat:

  • Nuorten tukeminen tutkintojen ja laadukkaiden työpaikkojen hankkimisessa sekä nuorten koulutuksen parantaminen.
  • Apua tarvitsevien lapsien auttaminen.
  • Uudelleen- ja täydennyskoulutus vihreään ja digitaaliseen siirtymään valmistautumista varten.
  • Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden valmiuksien kehittäminen.
  • Valtioiden välinen yhteistyö sosiaalisen innovoinnin edistämiseksi kaikkialla EU:ssa.
  • Sosiaalisen innovoinnin tukeminen työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon (EaSI) kautta.
  • Osana koheesiopolitiikkaa ESR+ jatkaa myös EU:n taloudellisen, alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemista ja auttaa näin vähentämään jäsenmaiden ja alueiden välisiä eroja.

ESR+ on neljän rahaston yhdistelmä

Euroopan sosiaalirahasto plussassa yhdistyy neljä rahoitusvälinettä, jotka olivat erillisiä ohjelmakaudella 2014–2020: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD), nuorisotyöllisyysaloite (YEI) ja Euroopan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI).

Miten ESR+:sta tarjotaan tukea

ESR+:n mukainen tuki toteutetaan seuraavin keinoin:

Total budget
99,3 miljardia euroa
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Investoinnin laajuudesta riippuen
Who can apply
EU-maiden yhteistyössä Euroopan komission kanssa toteuttamat investoinnit löytyvät oman maasi ESR+ -verkkosivustolta.
EaSI-apurahoja hakevien yksityishenkilöiden ja organisaatioiden on oltava joko EU:sta tai sellaisista EU:n ulkopuolisista maista, joilla on EaSI-ohjelmaan osallistumista koskeva sopimus. Myös kansainväliset järjestöt ja unionin oikeuden mukaisesti perustetut oikeussubjektit voivat hakea tukea.
No. of partners needed
Tutustu ehdotus- ja tarjouspyyntöihin
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Ehdotus- ja tarjouspyynnöt
More info on the programme
Total initiative budget
Ohjelman kokonaismäärärahat vuosiksi 2021–2027: 99,26 miljardia euroa, vuosien 2014–2020 määrärahat: 127,8 miljardia euroa ja REACT-EU:n lisärahoitus vuoteen 2023 asti: 50,6 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12