Skip to main content

Culture and Creativity

Startup Europe on aloite, jonka avulla halutaan kiihdyttää Euroopan uusyrittäjyyttä luomalla yhteyksiä huipputeknologian startup-yritysten, kasvuyritysten, sijoittajien, yrityskiihdyttämöjen, yritysverkostojen ja median välille. Sitä tukee joukko EU:n rahoittamia hankkeita ja politiikkatoimia.

Worth-kumppanuushanke tukee luovien alojen pk-yritysten ohjelmamaiden välistä yhteistyötä innovatiivisten ja design-vetoisten tuotteiden kehittämiseksi edistämällä kokemusten vaihtoa ja kumppanuuksia luovien alojen työntekijöiden, suunnittelijoiden, valmistajien, käsityöläisten ja teknologiayritysten välillä. Sen avainperiaatteita ovat mm. hyvä käyttäjäkokemus, johon kuuluu myös tyyli ja estetiikka, terveelliset ja turvalliset elinympäristöt, kestävä kehitys ja kiertotalous sekä osallistavuus, saavutettavuus ja kohtuuhintaisuus.

Liikkuvuutta edistävät hankkeet on suunnattu

  • oppijoille: oppilaille, opiskelijoille, harjoittelijoille, nuorille ja aikuisopiskelijoille
  • henkilöstölle: korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajille sekä kouluttajille, nuorisotyöntekijöille ja koulutus- ja nuorisoalan organisaatioissa työskenteleville henkilöille.

Hankkeiden päätavoite on vahvistaa oppijoiden tiedonhankintataitoja sekä auttaa heitä kehittämään perustietojaan, -taitojaan ja -asenteitaan, mukaan lukien kielitaitoa.

Erasmus nuorille yrittäjille on kansainvälinen vaihto-ohjelma, jonka kautta aloitteleva nuori yrittäjä voi työskennellä kokeneen pienyrittäjän kanssa jossakin toisessa maassa ja oppia tämän kokemuksista.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi kirja- ja kustannusalan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tällä toimella pyrittiin mm. tukemaan kirja-alan ammattilaisia käännös- tai mukauttamisoikeuksien myynnissä. Tavoitteena oli lisätä eurooppalaisten, etenkin vähemmän käytetyillä kielillä kirjoitettujen teosten levitystä Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi kulttuuriperintöalan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu kulttuuriperintöalan ammattilaisten tukemiseen erilaisissa toiminnoissa.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi musiikkialan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu musiikkialan ammattilaisten tukemiseen erilaisissa toiminnoissa. Näitä toimintoja olivat esimerkiksi musiikin luominen, markkinointi ja levittäminen sekä ansaintamahdollisuuksien kehittäminen, reagoiminen alan innovaatioista ja uusista liiketoimintamalleista seuraaviin uusiin digitaalisiin, oikeudellisiin ja teknisiin suuntauksiin, musiikin vienti EU:n ulkopuolelle ja musiikin levitys EU:ssa.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan pienimuotoisia, keskisuuria ja suuria yhteistyöhankkeita eri aloilla. Esimerkiksi arkkitehtuurialan vuoden 2021 ehdotuspyynnöissä tämä toimi oli kohdistettu eurooppalaisten arkkitehtien tukemiseen erilaisissa toiminnoissa. Niitä olivat esimerkiksi kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen suunnitteluun ja rakentamiseen keskustelun ja yhdessä luomisen kautta, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (erityisesti uuden eurooppalaisen Bauhausin periaatteiden) sisällyttäminen käytäntöihin ja kansainvälisen uran luominen Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tällä rahoitusmahdollisuudella tuetaan monenlaisia toimintoja, aloitteita ja hakijoita kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Tukea myönnetään hankkeille, joihin liittyy valtioiden rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä ja jotka edistävät eurooppalaisten taideteosten luomista ja levitystä ja eurooppalaisten taiteilijoiden liikkuvuutta ylikansallisesti. Yhtenä rahoituksen painopisteenä ovat hankkeet, joilla tuetaan Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen valmiuksia kannustaa lahjakkuuksia, innovoida, menestyä ja luoda työpaikkoja ja kasvua.

Eurooppalaisella media-alalla on haasteita tarjota saavutettavaa, moniarvoista ja innovatiivista sisältöä eurooppalaisille yleisöille. Tällä ehdotuspyynnöllä etsitään keinoja tukea moniarvoista ja uutis- ja faktasisältöä tuottavia ja levittäviä mediakeskuksia kaikkialla Euroopassa.
Ehdotuspyyntö on suunnattu uutismediaorganisaatioille ja muille media-alalla toimiville organisaatioille, jotka ovat perustaneet tai ovat kiinnostuneita perustamaan mediakeskuksen (esim. fyysisen tai virtuaalisen uutistoimituksen).

Subscribe to Liiketoiminta- ja johtamistaitojen kehittäminen