Skip to main content

Culture and Creativity

„Startup Europe“ on algatus, mis ühendab kõrgtehnoloogilisi idufirmasid, kasvufirmasid, investoreid, ettevõtete kiirendeid, ettevõtlusvõrgustikke, ülikoole ja meediat, et kiirendada Euroopa idufirmade kasvu. Seda toetab ELi rahastatud projektide ja poliitikameetmete portfell.

Partnerlusprojekt „WORTH“ toetab loomesektori väikeettevõtteid riikidevahelises koostöös, et töötada välja uuenduslikke disainile keskenduvaid tooteid, innustades loovisikuid, projekteerijaid, tootjaid, käsitöölisi ja tehnoloogiaettevõtteid teavet vahetama ja partnerlusi looma. Selle projekti põhimõtted on kvaliteetsed kogemused, sealhulgas stiil ja esteetika, tervislik ja ohutu elukeskkond, kestlikkus ja ringlus, samuti kaasamine, juurdepääsetavus ja taskukohasus. 2021. aastal käivitatud projekt „WORTH II“ põhineb esimese projekti (2017–2021) saavutatud edul.

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikesemahulisi koostööprojekte erinevates sektorites. Näiteks anti 2021. aastal raamatusektoris konkursikutsete kaudu selle meetme raames raamatusektori töötajatele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks, sealhulgas tõlke- või kohandamisõiguste müük, et suurendada Euroopa kirjanduse, eelkõige vähemkasutatavates keeltes kirjutatud teoste levikut nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikese-, keskmise- ja suuremahulisi koostööprojekte mitmesugustes sektorites. Näiteks anti 2021. aastal kultuuripärandisektoris konkursikutsete kaudu kultuuripärandisektori töötajatele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks. Need hõlmasid publikusuhete arendamist (võttes arvesse sisu loomise ja arhiveeritud sisu esitamise tehnoloogilisi ja digitaalseid meetodeid ning ka COVID-19 liikumispiirangutest saadud õppetunde) ning kultuuripärandi materjalide, paikade ja ajalooliste hoonete digiteerimist, sealhulgas 3D- ja tehisintellektitehnoloogia kasutamist.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikese-, keskmise- ja suuremahulisi koostööprojekte mitmesugustes sektorites. Näiteks anti 2021. aastal muusikasektori konkursikutsete kaudu muusikasektori töötajatele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks. Need olid näiteks muusika loomine, reklaamimine ja levitamine, sissetulekute loomine, reageerimine sektori uuendustele ja uutest ärimudelitest tulenevatele uutele digitaalsetele, õiguslikele ja tehnilistele suundumustele, muusika eksport väljapoole ELi ning muusika levitamine ELi piires.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse väikese-, keskmise- ja suuremahulisi koostööprojekte erinevates sektorites. Näiteks anti 2021. aastal arhitektuurisektori konkursikutsete kaudu Euroopa arhitektidele toetust mitmesuguste tegevuste jaoks. Toetati teavitamist, kaasloomet ning kodanike ja sidusrühmade kaasamist projekteerimis-, kavandamis- ja ehitusprotsessi, Euroopa rohelise kokkuleppe integreerimist (eelkõige algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ põhimõtete järgimist) ning arhitektide rahvusvahelisi töövõimalusi Euroopas või väljaspool seda.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

Olukorras, kus Euroopa meediasektoril on raske pakkuda Euroopa publikule kättesaadavat, pluralistlikku ja uuenduslikku sisu, tehakse käesolevas konkursikutses ettepanek toetada Euroopa meediakeskusi, mis toodavad ja levitavad kogu Euroopas pluralistlikke uudiseid ja faktilist sisu.
Sihtrühma kuuluvad uudistemeedia organisatsioonid ja muud meediasektoris tegutsevad organisatsioonid, kes haldavad või soovivad luua meediakeskusi (nt füüsilised või virtuaalsed uudistetoimetused).

Subscribe to Ettevõtlus- ja juhtimisoskuste arendamine