Skip to main content

Culture and Creativity

Startup Europe je iniciatíva, ktorá prepája začínajúce podniky pôsobiace v oblasti špičkových technológií, rýchlo sa rozvíjajúce podniky, investorov, akcelerátorov, korporátne siete, univerzity a médiá s cieľom urýchliť rast európskej scény začínajúcich podnikov. Základom iniciatívy je portfólio projektov a politických opatrení financovaných EÚ.

Projekt partnerskej spolupráce WORTH podporuje MSP pôsobiace v kreatívnom priemysle, aby spolupracovali na nadnárodnej úrovni s cieľom vyvíjať inovatívne a dizajnové výrobky, a podnecuje výmeny a partnerstvá medzi kreatívnymi ľuďmi, návrhármi, výrobcami, remeselníkmi a technologickými firmami. Zakladá sa na kľúčových zásadách, ako je kvalita skúseností vrátane štýlu a estetiky, zdravé a bezpečné životné prostredie, udržateľnosť a obehovosť, ako aj inklúzia, prístupnosť a cenová dostupnosť.

Projekty podporujú činnosti v oblasti mobility zamerané na tieto osoby:

  • učiaci sa: žiaci, študenti, stážisti, učni, mladí ľudia, vzdelávajúci sa dospelí;
  • vyučujúci: profesori, učitelia, školitelia, pracovníci s mládežou a ľudia pracujúci v organizáciách pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;

Projekty sú zamerané najmä na podporu vzdelávajúcich sa osôb pri získavaní vedomostí, zručností a postojov vrátane jazykových kompetencií.

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý začínajúcim mladým podnikateľom umožňuje pracovať so skúsenejšími podnikateľmi, ktorí prevádzkujú malé podniky v iných krajinách, a učiť sa od nich.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci knižného a vydavateľského sektora v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov knižného sektora pri odplatnom prevode práv týkajúcich sa prekladu či adaptácie s cieľom zvýšiť cirkuláciu európskych literárnych diel, osobitne diel napísaných v menej používaných jazykoch, v rámci Európy aj mimo nej.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých, stredne veľkých a veľkých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci sektora kultúrneho dedičstva v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov v sektore kultúrneho dedičstva s celým radom činností.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých, stredne veľkých a veľkých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci sektora hudby v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov v sektore hudby s celým radom činností. Patrili medzi ne tvorba hudby, propagácia, distribúcia a tvorba príjmov, reakcia na nové digitálne, právne a technické trendy vyplývajúce z inovácií v tomto sektore a nových obchodných modelov, vývoz hudby mimo EÚ a distribúcia hudby za hranice EÚ.

Táto možnosť financovania podporuje malé, stredne veľké a veľké projekty spolupráce v rôznych sektoroch. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v sektore architektúry v roku 2021 bolo cieľom tohto opatrenia podporiť európskych architektov s celým radom činností. Patrili medzi ne komunikácia, spoločná tvorba a zapojenie občanov a zainteresovaných strán do postupov navrhovania, plánovania a budovania, integrácia Európskej zelenej dohody (najmä zapracovanie zásad nového európskeho Bauhausu do ich činností) a internacionalizácia kariér v Európe a mimo nej.

Táto možnosť financovania podporuje projekty v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Podporiť možno širokú škálu činností a iniciatív. O podporu sa môže uchádzať široké spektrum žiadateľov. Podpora je určená na projekty zahŕňajúce nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktoré prispievajú k posilňovaniu tvorby a cirkulácie európskych umeleckých diel a umelcov na nadnárodnej úrovni. Dôraz sa kladie aj na financovanie projektov, ktoré podporujú európske kultúrne a kreatívne sektory s cieľom rozvíjať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať pracovné miesta a rast.

V situácii, keď európsky mediálny sektor čelí ťažkostiam pri ponúkaní dostupného, pluralitného a inovatívneho obsahu pre európske publikum, sa v tejto výzve navrhuje podporiť európske mediálne centrá, ktoré vytvárajú pluralitný obsah založený na správach a faktoch a šíria ho po celej Európe.
Cieľovými žiadateľmi sú spravodajské mediálne organizácie a iné organizácie pôsobiace v mediálnom sektore, ktoré spravujú alebo chcú takéto mediálne centrá zriadiť (napr. fyzické alebo virtuálne spravodajské miestnosti).

Subscribe to Rozvoj podnikateľských a riadiacich zručností