Skip to main content

Culture and Creativity

Projekt partnerství WORTH podporuje malé a střední podniky v kreativním odvětví, aby spolupracovaly na nadnárodní úrovni s cílem vyvíjet inovativní výrobky se zajímavým designem. Projekt podněcuje výměny a partnerství mezi kreativními pracovníky, designéry, výrobci, řemeslníky a technologickými firmami. Klíčovými zásadami projektů je kvalita zkušeností, včetně stylu a estetiky, zdravé a bezpečné životní prostředí, udržitelnost a oběhovost, jakož i začleňování a dostupnosti (včetně cenové). Iniciativa WORTH II, která byla zahájena v roce 2021, navazuje na úspěch první fáze (2017–2021).

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají mladí začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných partnerských zemích.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Cílem akce Inovativní nástroje a obchodní modely je posílit konkurenceschopnost, rozšiřitelnost a udržitelnost evropských aktérů, jakož i zlepšit viditelnost a dostupnost evropských děl a zvýšit počet diváků v digitálním prostředí.

Cílem je podpořit projekty zaměřené na specifické výzvy audiovizuálního odvětví, jako je objevitelnost/dohledatelnost, posloupnost distribučních intervalů, financování a teritorialita, s cílem umožnit široké veřejnosti atraktivní a viditelnou nabídku evropských děl online a přeshraničně.

Členové sítě FARNET se zabývají prováděním komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Tato komunita sdružuje místní akční skupiny v oblasti rybolovu, řídicí orgány, občany a odborníky z celé EU, kteří pracují na udržitelném rozvoji rybolovu a pobřežních oblastí. Již v minulosti tato iniciativa často podporovala projekty týkající se umění a řemesel, jakož i kulturního dědictví.

Fond EFRR je součástí politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii nápravou nerovnováhy mezi jejími regiony, podporou hospodářského oživení, tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti, inovací a udržitelnosti. Naplňuje politické priority Unie, zejména ekologickou a digitální transformaci.

V rámci EFRR funguje program Interreg: přeshraniční spolupráci podporuje Interreg A a NPP, nadnárodní spolupráci Interreg B, meziregionální spolupráci Interreg C a spolupráci s nejvzdálenějšími regiony Interreg D..

Tato akce podporuje vytváření a rozvoj evropských platforem pro centra excelence odborného vzdělávání, jež přispívají k regionálnímu rozvoji, inovacím a strategiím pro inteligentní specializaci, jakož i k mezinárodním platformám spolupráce.

Do těchto platforem se mohou zapojit země s rozvinutými systémy excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jakož i země, které vyvíjejí podobné přístupy.

Cílem platforem je prozkoumat plný potenciál institucí odborného vzdělávání a přípravy, tak aby hrály aktivní úlohu v podpoře růstu a inovací.

Subscribe to Rozvoj podnikatelských a řídicích dovedností