Skip to main content

Culture and Creativity

Startup Europe je iniciativa, která propojuje začínající podniky v oblasti špičkových technologií, rychle se rozvíjející podniky, investory, akcelerátory, korporátní sítě, univerzity a sdělovací prostředky s cílem urychlit růst scény evropských začínajících podniků. Iniciativu podporuje portfolio projektů a politických opatření, které jsou financovány z prostředků EU.

Projekt partnerství WORTH podporuje malé a střední podniky v kreativním odvětví, aby spolupracovaly na nadnárodní úrovni s cílem vyvíjet inovativní výrobky se zajímavým designem. Projekt podněcuje výměny a partnerství mezi kreativními pracovníky, designéry, výrobci, řemeslníky a technologickými firmami. Klíčovými zásadami projektů je kvalita zkušeností, včetně stylu a estetiky, zdravé a bezpečné životní prostředí, udržitelnost a oběhovost, jakož i začleňování a dostupnosti (včetně cenové). Iniciativa WORTH II, která byla zahájena v roce 2021, navazuje na úspěch první fáze (2017–2021).

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají mladí začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných partnerských zemích.

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého rozsahu v různých odvětvích. Například pokud jde o výzvy v odvětví knih a vydavatelské činnosti v roce 2021, bylo cílem tohoto opatření podpořit odborníky z odvětví knih při prodeji práv na překlad či úpravu díla s cílem zvýšit oběh evropských literárních děl (zejména děl psaných v méně používaných jazycích) v Evropě i mimo ni.

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého, středního a velkého rozsahu v různých odvětvích. Například v odvětví kulturního dědictví bylo v rámci výzev z roku 2021 pro toto opatření cílem podpořit odborníky z tohoto odvětví řadou činností. Mezi ty patřil rozvoj vztahů s publikem (s ohledem na technologické a digitální metody tvorby obsahu a prezentace archivovaného obsahu a s využitím zkušeností z covidových lockdownů) nebo digitalizace materiálu, pamětihodností a historických budov kulturního dědictví, a to za využití technologie 3D a umělé inteligence.

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého, středního a velkého rozsahu v různých odvětvích. Například v hudební odvětví bylo v rámci výzev z roku 2021 pro toto opatření cílem podpořit odborníky z tohoto odvětví řadou činností. Mezi ně patřila hudební tvorba, propagace a distribuce hudby a tvorba příjmů z hudby, reakce na nové digitální, právní a technické trendy vyplývající z inovací a nových obchodních modelů v tomto odvětví, vývoz hudby mimo EU a distribuce hudby přes hranice EU.

Jde o možnost financovat projekty spolupráce malého, středního a velkého rozsahu v různých odvětvích. Například v odvětví architektury byla v rámci výzev z roku 2021 pro toto opatření k dispozici podpora pro evropské architekty ve formě celé řady činností. Mezi ně patřila komunikace, společná tvorba a zapojení občanů a zúčastněných stran do procesů projektování, plánování a výstavby, začlenění Zelené dohody pro Evropu (zejména začlenění zásad Nového evropského Bauhausu do jejich postupů) a internacionalizace kariéry v celé Evropě i mimo ni.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Vzhledem k tomu, že pro evropské mediální odvětví není snadné přinášet evropskému publiku přístupný, pluralitní a inovativní obsah, navrhuje tato výzva podporu evropských mediálních center, která produkují a šíří pluralitní zprávy a faktický obsah v celé Evropě.
Mezi cílové žadatele patří zpravodajské mediální organizace a další organizace působící v mediálním odvětví, které mediální centra (např. fyzické nebo virtuální newsroomy) spravují nebo jsou ochotny je zřídit.

Subscribe to Rozvoj podnikatelských a řídicích dovedností