Skip to main content

Culture and Creativity

Start-up Europe to inicjatywa łącząca zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up, inwestorów, akceleratorów, sieci korporacyjne, uniwersytety i media informacyjne w celu przyspieszenia rozwoju europejskich start-upów. Realizacja inicjatywy jest wspierana przez podejmowanie działań politycznych i finansowanie przez UE szeregu projektów. Unijny standard wspierania start-upów stworzono, by pomagał europejskim MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up w realizowaniu ambicji rynkowych.

Projekt partnerski WORTH wspiera MŚP z sektora kreatywnego w podejmowaniu współpracy międzynarodowej mającej na celu opracowanie innowacyjnych produktów cechujących się ciekawym wzornictwem. Chodzi o stymulowanie wymiany i partnerstw między artystami, projektantami, rzemieślnikami, producentami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Główne zasady, na których opiera się projekt, to m.in.: jakość doznania, w tym styl i estetyka, zdrowe i bezpieczne środowisko życia, zrównoważony rozwój i obieg zamknięty, a także włączenie społeczne i przystępność ceny. Zainicjowany w 2021 r.

W projektach wspierana jest mobilność:

  • osób uczących się: uczniów, studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych, dorosłych słuchaczy
  • pracowników: profesorów, nauczycieli, szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz osób pracujących w organizacjach działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Projekty mają przede wszystkim wspierać osoby uczące się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu postaw, w tym zdobywaniu kompetencji językowych.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do książek i działalności wydawniczej w ramach zaproszeń w 2021 r. wspierane były różne działania w branży księgarskiej. Wsparcie obejmowało sprzedaż praw do tłumaczenia lub adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, a w szczególności utworów napisanych w językach rzadziej używanych, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora muzycznego w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez osoby zawodowo zajmujące się muzyką. Wsparcie obejmowało tworzenie, promocję, dystrybucję muzyki i generowanie dochodów, reagowanie na nowe tendencje cyfrowe, prawne i techniczne wynikające z innowacji w tym sektorze i nowych modeli biznesowych, eksport muzyki poza UE oraz dystrybucję muzyki w różnych krajach UE.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora architektury w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez europejskich architektów. Wsparcie obejmowało działania przy zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron (m.in.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

W kontekście, w którym europejski sektor mediów ma trudności z oferowaniem europejskim odbiorcom dostępnych, pluralistycznych i innowacyjnych treści, to zaproszenie do składania wniosków ma wspierać europejskie ośrodki medialne, które tworzą pluralistyczne wiadomości oraz treści oparte na faktach i rozpowszechniają je w całej Europie.

Subscribe to Rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania