Skip to main content

Culture and Creativity

„Startup Europe“ е инициатива, която свързва високотехнологични стартиращи предприятия, разрастващи се предприятия, инвеститори, ускорители, корпоративни мрежи, университети и медии, за да се ускори растежът на европейските стартиращи предприятия. Инициативата се подпомага от портфейл от финансирани от ЕС проекти и политически действия.

Проектът за партньорство WORTH подпомага МСП от творческия сектор да си сътрудничат на транснационално равнище с цел разработване на иновативни продукти, основани на дизайна, чрез стимулиране на обмена и партньорството между творци, дизайнери, производители, занаятчии и технологични фирми. Той се основава на ключови принципи като степен на удовлетвореност, включително стил и естетика, здравословна и безопасна среда на живот, устойчивост и кръговост, както и приобщаване, достъпност и финансова достъпност. Стартиралият през 2021 г.

Чрез проектите се насърчават дейности за мобилност за:

  • учащи: ученици, студенти, стажанти, чираци, младежи, възрастни обучаващи се
  • служители: преподаватели, учители, обучаващи, младежки работници и хора, работещи в организации, ангажирани в областта на образованието, обучението и младежта.

Проектите са насочени главно към подпомагане на учащите да придобият знания, умения и нагласи, включително езикови компетентности.

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на книгоразпространението и книгоиздаването поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите от сектора на книгите при продажбата на права за писмен превод или адаптиране, за да се увеличи разпространението на европейски литературни произведения, и по-специално на написани на по-малко използвани езици произведения, в Европа и извън нея.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на културното наследство поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите в областта на културното наследство с редица дейности.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на музиката поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите в областта на музиката с редица дейности. Те включваха създаването на музика, популяризирането, разпространението, генерирането на приходи, реагирането на новите цифрови, правни и технически тенденции, произтичащи от иновациите в сектора и новите бизнес модели, разпространението на музика извън ЕС и в различните държави от Съюза.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на архитектурата поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на европейските архитекти с редица дейности.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

В контекст, в който европейският медиен сектор полага усилия да предлага достъпно, плуралистично и иновативно съдържание на европейската публика, в настоящата покана се предлага да се подкрепят европейски медийни центрове, които произвеждат и разпространяват плуралистични новини и фактическо съдържание в цяла Европа.

Subscribe to Развиване на умения в областта на бизнеса и управлението