Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Проектът за партньорство WORTH подпомага МСП от творческия сектор да си сътрудничат на транснационално равнище с цел разработване на иновативни продукти, основани на дизайна, чрез стимулиране на обмена и партньорството между творци, дизайнери, производители, занаятчии и технологични фирми. Той се основава на ключови принципи като степен на удовлетвореност, включително стил и естетика, здравословна и безопасна среда на живот, устойчивост и кръговост, както и приобщаване, достъпност и финансова достъпност. Стартиралият през 2021 г. проект WORTH II е продължение на успеха на първото издание (2017—2021 г.). В рамките на три покани за представяне на предложения ще бъдат избрани 200 транснационални партньорства.

Total budget
26,2 млрд. евро за програмата InvestEU-ЕС
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
не е приложимо
Who can apply
Само предложения, които отговарят на следните условия, ще се считат за допустими:
• както водещите кандидати, така и партньорите следва да развиват дейност в промишлени сектори, свързани с начина на живот, като текстил, обувки, кожи, мебели/декорация за дома/вътрешен дизайн/архитектура, бижута и аксесоари
• те следва да извършват бизнес дейности като проектиране, производство/занаятчийство или технологично развитие
• трябва да са установени в държава от ЕС, в асоциирана към COSME държава или в Обединеното кралство.
• университети, научноизследователски организации или проектантски лаборатории също могат да участват, ако това е обосновано и от значение за проекта.
No. of partners needed
не е приложимо
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Покани за представяне на предложения
More info on the programme
Total initiative budget
не е приложимо
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
2
Need count
7