Skip to main content

Culture and Creativity

Центровете за цифрови иновациии помагат на дружествата да се възползват от възможностите на цифровите технологии, за да подобрят своите процеси и продукти с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Финансиране от ЕС ще бъде предоставено за центрове, които вече са (или ще бъдат) подкрепени от своите държави членки (или региони), за да се увеличи въздействието на публичното финансиране.

S+T+ARTS е платформа, която има за цел по-тясно свързване на технологиите и художествената практика с цел справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. В нейните рамки се подкрепя разработването на по-творчески, приобщаващи и устойчиви технологии чрез сътрудничество между хора на изкуството, учени, инженери и изследователи. В основата на работата на платформата стои идеята, че изкуството, науката и технологиите могат да се възползват от споделянето на гледни точки и от разкриването на нови пътища за научни изследвания и бизнес.

„Startup Europe“ е инициатива, която свързва високотехнологични стартиращи предприятия, разрастващи се предприятия, инвеститори, ускорители, корпоративни мрежи, университети и медии, за да се ускори растежът на европейските стартиращи предприятия. Инициативата се подпомага от портфейл от финансирани от ЕС проекти и политически действия.

Проектът за партньорство WORTH подпомага МСП от творческия сектор да си сътрудничат на транснационално равнище с цел разработване на иновативни продукти, основани на дизайна, чрез стимулиране на обмена и партньорството между творци, дизайнери, производители, занаятчии и технологични фирми. Той се основава на ключови принципи като степен на удовлетвореност, включително стил и естетика, здравословна и безопасна среда на живот, устойчивост и кръговост, както и приобщаване, достъпност и финансова достъпност. Стартиралият през 2021 г.

Компонентът „Социални инвестиции и умения“ улеснява: развитието на умения и ключови компетентности; съчетаването, внедряването и по-доброто използване на уменията чрез образование, обучение, включително обучение на работното място и свързани с това дейности. В рамките на компонента се подпомагат и проекти, свързани със социалните иновации, здравните услуги, застаряването на населението и дългосрочните грижи, достъпа до профилактика, иновативните лечения и възможностите за електронно здравеопазване, приобщаването и достъпността, както и културните и творческите дейности със социална цел.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на книгоразпространението и книгоиздаването поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите от сектора на книгите при продажбата на права за писмен превод или адаптиране, за да се увеличи разпространението на европейски литературни произведения, и по-специално на написани на по-малко използвани езици произведения, в Европа и извън нея.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на културното наследство поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите в областта на културното наследство с редица дейности.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на музиката поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите в областта на музиката с редица дейности. Те включваха създаването на музика, популяризирането, разпространението, генерирането на приходи, реагирането на новите цифрови, правни и технически тенденции, произтичащи от иновациите в сектора и новите бизнес модели, разпространението на музика извън ЕС и в различните държави от Съюза.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на архитектурата поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на европейските архитекти с редица дейности.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

Subscribe to Цифровизация и нови бизнес модели