Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Компонентът „Социални инвестиции и умения“ улеснява: развитието на умения и ключови компетентности; съчетаването, внедряването и по-доброто използване на уменията чрез образование, обучение, включително обучение на работното място и свързани с това дейности. В рамките на компонента се подпомагат и проекти, свързани със социалните иновации, здравните услуги, застаряването на населението и дългосрочните грижи, достъпа до профилактика, иновативните лечения и възможностите за електронно здравеопазване, приобщаването и достъпността, както и културните и творческите дейности със социална цел.

Total budget
26,2 млрд. евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
Финансовите посредници ще предлагат на заинтересованите кандидати индивидуализирани решения за финансиране.
Who can apply
Достъп до фонда InvestEU имат:
• Държавите, членуващи в Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на ЕИП — в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейско икономическо пространство;
• Присъединяващите се държави, държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и общите условия за участие на тези страни в програми на Съюза (определени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или подобни споразумения);
• Държавите, обхванати от Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза;
• Трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза.
No. of partners needed
Не е посочено.
Name of the programme or initiative
How to access
Заявленията трябва да се подават до конкретни финансови посредници
Total initiative budget
Бюджет на компонент „Социални инвестиции и умения“ — 2,8 млрд. евро
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3