Skip to main content

Culture and Creativity

Центровете за цифрови иновациии помагат на дружествата да се възползват от възможностите на цифровите технологии, за да подобрят своите процеси и продукти с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Финансиране от ЕС ще бъде предоставено за центрове, които вече са (или ще бъдат) подкрепени от своите държави членки (или региони), за да се увеличи въздействието на публичното финансиране.

S+T+ARTS е платформа, която има за цел по-тясно свързване на технологиите и художествената практика с цел справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. В нейните рамки се подкрепя разработването на по-творчески, приобщаващи и устойчиви технологии чрез сътрудничество между хора на изкуството, учени, инженери и изследователи. В основата на работата на платформата стои идеята, че изкуството, науката и технологиите могат да се възползват от споделянето на гледни точки и от разкриването на нови пътища за научни изследвания и бизнес.

Целта на създаването на iPortunus бе разширяване на възможностите за мобилност и насърчаване на международното сътрудничество, като се създават условия за хората на изкуството и специалистите в областта на културата да работят, да дават представления и да бъдат копродуценти в различни държави, предоставя им се достъп до различни пазари, помага им се да привличат нова публика или последователи, укрепва се международното сътрудничество и се разкриват перспективи за професионално развитие.

Инициативата за нов европейски Bauhaus има за цел да се развие творческо и интердисциплинарно движение, което свързва Европейския зелен пакт с ежедневието на гражданите на ЕС. Инициативата е разработена съвместно чрез прякото участие на граждани, специалисти, предприятия и институции и има за цел:

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ поставя специален акцент върху мерките за ранна интеграция с възможност за по-висок от стандартния процент на съфинансиране за местните и регионалните власти и гражданското общество. Новата програма е съсредоточена предимно върху ранните етапи на интеграция и общите цели са следните:

Компонентът „Социални инвестиции и умения“ улеснява: развитието на умения и ключови компетентности; съчетаването, внедряването и по-доброто използване на уменията чрез образование, обучение, включително обучение на работното място и свързани с това дейности. В рамките на компонента се подпомагат и проекти, свързани със социалните иновации, здравните услуги, застаряването на населението и дългосрочните грижи, достъпа до профилактика, иновативните лечения и възможностите за електронно здравеопазване, приобщаването и достъпността, както и културните и творческите дейности със социална цел.

Компонентът за МСП на InvestEU улеснява достъпа до финансиране и наличието на финансиране предимно за МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, включително иновативните дружества и тези, които извършват дейност в секторите на културата и творчеството. Освен това чрез компонента се предлага капиталова подкрепа на МСП, които в края на 2019 г. не са били в затруднено положение от гледна точка на държавните помощи, но оттогава насам са изправени пред значителни рискове поради кризата, причинена от пандемията от COVID-19.

Чрез проектите се насърчават дейности за мобилност за:

  • учащи: ученици, студенти, стажанти, чираци, младежи, възрастни обучаващи се
  • служители: преподаватели, учители, обучаващи, младежки работници и хора, работещи в организации, ангажирани в областта на образованието, обучението и младежта.

Проектите са насочени главно към подпомагане на учащите да придобият знания, умения и нагласи, включително езикови компетентности.

По подпрограмата „Преход към чиста енергия“ на програма LIFE се подкрепя преходът към енергийно ефективна, основана на възобновяеми енергийни източници, неутрална по отношение на климата и устойчива на изменението на климата икономика.

Предоставя се финансиране за координационни и подкрепящи действия с висока добавена стойност от ЕС, които са насочени към премахване на пазарните пречки, възпрепятстващи социално-икономическия преход към устойчива енергия.

По програма LIFE се съфинансират проекти в следните области:
• адаптиране на градската среда и планиране на земеползването
• устойчивост на инфраструктурата
• устойчиво управление на водите в застрашени от суша райони
• управление на наводненията и крайбрежните зони
• устойчивост на селското стопанство, горското стопанство и туризма
• подкрепа за най-отдалечените региони на ЕС, насочена към готовността им за екстремни метеорологични явления, особено в крайбрежните зони.

Проект за солидарност е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и осъществявана от младежи за период от 2 до 12 месеца.

Даден проект включва група от най-малко петима млади хора, чиято цел е да се съсредоточат върху ясно определена тема и да я проучат посредством ежедневни дейности с участието на всички членове на групата.

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

Проект за солидарност е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и осъществявана от младежи за период от 2 до 12 месеца. Даден проект включва група от най-малко петима млади хора, чиято цел е да се съсредоточат върху ясно определена тема и да я проучат посредством ежедневни дейности с участието на всички членове на групата. Проектите за солидарност са насочени към справяне с ключови предизвикателства в общностите, а когато това е приложимо включително такива, които са идентифицирани съвместно в пограничните региони.

Програмата „АКТБ-ЕС за жизнеспособна културна индустрия“ има за цел да се увеличи потенциалът на културния и творческия сектор и неговият принос за социалното и икономическото развитие на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Програмата има за цел стимулиране на предприемачеството и културните иновации, създаване на нови работни места и увеличаване на приходите на творците и специалистите в областта на културата.

Общностите на знание и иновации на EIT са партньорства, които обединяват предприятия, научноизследователски центрове и университети и имат за цел засилване на сътрудничеството между тях и създаване на благоприятни условия за процъфтяване на творческото мислене и иновациите. Общностите допринасят за разработването на иновативни продукти и услуги, за създаването на нови дружества и за обучението на ново поколение предприемачи. Общността на EIT „Култура и творчество“ ще предостави иновативни решения, за да помогне на секторите и отраслите да станат по-силни и по-устойчиви.

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към осигуряване на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации. Тя осигурява стратегическо финансиране в отговор на многобройните предизвикателства, пред които сме изправени днес по отношение на цифровите технологии и инфраструктури. Програмата има за цел ускоряване на икономическото възстановяване и оформяне на цифровата трансформация на европейското общество и икономика, което е от полза за всички, и по-специално за малките и средните предприятия.

Инвестиционните дейности включват научни изследвания, иновации, демонстрационни и цифрови дейности, включително инвестиции, свързани с пускането на пазара на нови продукти и технологии. Те включват също така иновации в организацията и процесите, включително нови и иновативни бизнес модели в различни области.

Дейностите по подпрограмата „Разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство“ са насочени към насърчаване на разпространението и използването на резултатите от научни изследвания чрез засилване на взаимодействието между образованието и научните изследвания.

Клъстер 5, „Климат, енергия и мобилност“, подкрепя изпълнението на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие. Заинтересованите страни от областта на културата и творчеството могат да участват в:

В рамките на проектите по клъстер 3 „Гражданска сигурност за обществото“ ще бъде подкрепено изпълнението на приоритетите на политиката на ЕС, свързани със сигурността, включително киберсигурността, намаляването на риска от бедствия и устойчивостта.

Заинтересованите страни в областта на културата и творчеството могат да участват в:
• изследователски проекти, допринасящи за борбата с трафика на предмети на културата;
• оценка на рисковете от бедствия и уязвимостта на обектите на културното наследство;
• големи културни прояви.

Клъстер 1 „Здравеопазване“ има за цел създаването на по-силно, по-приобщаващо и демократично европейско общество. Той е насочен към развитието на ключови нововъзникващи цифрови технологии, сектори и вериги за създаване на стойност.

Клъстер 2 — „Култура, творчество и приобщаващо общество“ — има за цел постигане на целите и приоритетите на ЕС, свързани със:
• засилване на демократичното управление и участието на гражданите;
• опазване и популяризиране на културното наследство, както и
• реагиране и оформяне на социални, икономически, технологични и културни трансформации.

В рамките на това направление се изгражда капацитетът на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с утвърждаването на ценностите и правата, чиито дейности подпомагат стратегическото упражняване на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС.

Създават се дейности за застъпничество и дейности за следене на зачитането на правата, както и за насърчаване, опазване и повишаване на осведомеността за ценностите на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

FARNET е общност на хора, които осъществяват водено от общностите местно развитие в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА). Тази общност обединява местни инициативни рибарски групи (МИРГ), управляващи органи, граждани и експерти от целия ЕС, за да работят за устойчивото развитие на рибарството и крайбрежните райони. В миналото в рамките на тази инициатива често бяха подкрепяни проекти, свързани с изкуствата и занаятите, както и с културното наследство.

Чрез механизма за справедлив преход се допринася за осигуряване на възможност на регионите и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на прехода към постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., въз основа на Парижкото споразумение.

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на ЕС за инвестиции в хората.

С бюджет от почти 99,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г. ЕСФ+ ще продължи да допринася значително за политиките на ЕС относно заетостта, социалната сфера, образованието и уменията, включително за структурните реформи в тези области.

ЕФРР е част от политиката на сближаване на ЕС и има за цел да се повиши икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на дисбалансите между неговите региони, като се подпомагат икономическото възстановяване, създаването на работни места, конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта. Чрез фонда се реализират политическите приоритети на Съюза, и по-специално екологичният и цифровият преход.

ЕЗФРСР подпомага инвестициите в инфраструктура в селските райони. Много селски райони в ЕС страдат от структурни проблеми, като например липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции в свързаност, инфраструктура и основни услуги, както и значителен отлив на млади хора. Подкрепата за културни проекти не е изрично посочена в програмата, но ЕЗФРСР подпомага инвестициите в инфраструктура в селските райони, което не изключва културната инфраструктура.

Общата цел е да се смекчи социално-икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 върху младите хора, главно чрез изграждане на капацитет и конкретни мерки в подкрепа на възстановяването на сектора на младежта, както и чрез насърчаване на солидарността и приобщаването.

В рамките на тези проекти се изграждат мрежи за насърчаване на регионалните партньорства, като се дава възможност на младежите от цяла Европа да създават съвместни проекти, да организират обмен и да насърчават обучения (например за младежки лидери) чрез физически и онлайн дейности.

Алиансите укрепват капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите посредством сътрудничество и обмен на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (първоначално и продължаващо) и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

Ръководството за програмата е достъпно тук.

Академиите за учители подкрепят европейските партньорства между доставчиците на педагогическо образование и обучение, публичните органи и заинтересованите страни.

Академиите развиват европейска и международна перспектива по отношение на образованието на учителите.

С това действие се подкрепя създаването и развитието на европейски платформи за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), допринасящи за регионалното развитие, иновациите и стратегиите за интелигентна специализация, както и за развитието на международните платформи за сътрудничество.

Платформите са отворени за участието както на държави с добре развити системи за високи постижения в областта на професионалното образование, така и на държави в процес на разработване на подобни подходи.

Това са международни партньорства за сътрудничество между организации, работещи в областта на младежта в държавите от ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата.

В рамките на проектите се подкрепят международният обмен, сътрудничеството, политическият диалог в областта на младежта и неформалното учене, за да се засили устойчивото социално-икономическо развитие и благосъстоянието на младите хора.

Те ще допринесат за:

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) са интегрирани транснационални програми за обучение на високо равнище в магистърска степен. Те повишават привлекателността и високите постижения на европейското висше образование в световен мащаб и привличат таланти в Европа.

Малките партньорства имат за цел разширяване на достъпа до програма „Еразъм+“ за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на училищното образование, ученето за възрастни, професионалното образование и обучение и младежта.

Безвъзмездните средства са за финансиране на ниско равнище на краткосрочни проекти.

Съществуват прости административни изисквания, като безвъзмездните средства са особено подходящи за нови участници в „Еразъм+“, особено за организации с по-малък организационен капацитет.

Виртуалният обмен представлява онлайн дейности за междуличностни контакти.

С тези дейности се насърчават междукултурният диалог и развитието на социални умения сред лица от трети държави, които не са асоциирани към програмата, държави от ЕС или трети държави, асоциирани към програмата.

Те се провеждат в малки групи и винаги се ръководят от обучен модератор.

Ръководството за програмата е достъпно тук.

Доброволческите екипи във високоприоритетни области са мащабни проекти с голямо въздействие. В тях участват млади хора от поне две различни държави и те представляват краткосрочни интервенции за справяне с общите европейски предизвикателства в области на политиката, които се определят ежегодно на равнище ЕС.

Кандидатурите могат да бъдат насочени към:

Доброволческите проекти предоставят възможности на младите хора да участват в дейности за солидарност, насочени към нуждите на техните местни общности.

Доброволчеството може да се извършва в държавата на пребиваване на доброволеца или в друга държава (трансгранично). Проектите могат да са насочени към широк кръг от области, като например опазване на околната среда, смекчаване на последиците от изменението на климата или по-голямо социално приобщаване.

В рамките на тематичните програми на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) се подкрепят действия, свързани с изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие на световно равнище. Приоритетните теми включват: права на човека и демокрация, гражданско общество, стабилност и мир, както и глобални предизвикателства като здравеопазване, образование и обучение, жени и деца, работа, социална закрила, култура, миграция и изменение на климата.

С Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) се финансира външната дейност на ЕС, което позволява на Съюза ефективно да отстоява и насърчава своите ценности и интереси в световен мащаб.

Географските програми на ИССРМС насърчават сътрудничеството с държавите партньори в следните региони:
• съседните на ЕС държави (19,32 млрд. евро)
• Африка на юг от Сахара (29,18 млрд. евро)
• Азия и Тихоокеанския басейн (8,48 млрд. евро)
• Северна и Южна Америка и Карибския басейн (3,39 млрд. евро).

Мрежата Enterprise Europe е регионална мрежа и единен пункт за информация и обслужване на МСП, които се стремят да подобрят своята конкурентоспособност. За целта мрежата предоставя на МСП подкрепа за бизнеса и съвети относно възможностите на вътрешния пазар. Мрежата Enterprise Europe си сътрудничи с регионални инициативи, като например платформи за интелигентна специализация, центрове за цифрови иновации, общности на знание и иновации и центрове за ключови базови технологии.

Лабораторията за творчески иновации ще стимулира участниците от всички сектори на културата и творчеството да разработват и изпитват иновативни цифрови решения с потенциално положително дългосрочно въздействие върху множество сектори на културата и творчеството.

Лабораторията ще улесни създаването на новаторски решения (напр. инструменти, модели и методологии), които могат да се прилагат за аудио-визуалния сектор и поне за оше един друг творчески и/или културен сектор. Решенията трябва да са лесни за възпроизвеждане и да имат потенциал за навлизане на пазара.

Subscribe to Културно наследство