Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Компонентът за МСП на InvestEU улеснява достъпа до финансиране и наличието на финансиране предимно за МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, включително иновативните дружества и тези, които извършват дейност в секторите на културата и творчеството. Освен това чрез компонента се предлага капиталова подкрепа на МСП, които в края на 2019 г. не са били в затруднено положение от гледна точка на държавните помощи, но оттогава насам са изправени пред значителни рискове поради кризата, причинена от пандемията от COVID-19.

Total budget
Гаранция от бюджета на ЕС в размер на 6,9 милиарда евро от общата гаранция от бюджета на InvestEU в размер на 26,2 милиарда евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
Финансовите посредници ще предлагат на заинтересованите кандидати индивидуализирани решения за финансиране.
Who can apply
МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация съгласно определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2021/523 от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU.
No. of partners needed
не е приложимо
Name of the programme or initiative
How to access
Кандидатствайте пред вашите местни финансови институции, чиито финансови продукти са покрити от гаранцията от ЕС.
Total initiative budget
Гаранция от бюджета на ЕС 26,2 милиарда евро
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
1
Need count
4