Skip to main content

Culture and Creativity

Centrá digitálnych inovácií pomáhajú spoločnostiam využívať digitálne príležitosti na zlepšenie svojich procesov a produktov a zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Finančné prostriedky EÚ budú mať k dispozícii centrá, ktoré už podporujú (alebo budú podporovať) ich členské (alebo regióny), aby sa zvýšiť vplyv verejného financovania. Z programu Digitálna Európa sa poskytne podpora na zvýšenie kapacít vybraných centier, aby sa mohli zaoberať činnosťami s jasnou európskou pridanou hodnotou, a to na základe vytvárania sietí medzi centrami a podpory prenosu odborných znalostí.

S+T+ARTS je platforma, ktorej cieľom je užšie prepojiť technológie a umeleckú prax s cieľom riešiť sociálne, environmentálne a hospodárske výzvy, ktorým Európa čelí. Podporuje rozvoj tvorivejších, inkluzívnejších a udržateľnejších technológií prostredníctvom spolupráce medzi umelcami, vedcami, inžiniermi a výskumnými pracovníkmi. Jej hlavnou myšlienkou je, že umenie, veda a technológia môžu mať úžitok zo vzájomnej výmeny perspektív a z otvárania nových ciest pre výskum a podnikanie.

Program S+T+ARTS prostredníctvom svojich rôznych pilierov ponúka:

Cieľom programu i-Portunus je rozšíriť príležitosti na mobilitu umelcov a profesionálov v oblasti kultúry a podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi nimi, aby mohli pracovať, vystupovať a spoločne produkovať diela vo všetkých krajinách. Umožní im to získať prístup na rôzne trhy, prilákať nové publikum alebo ľudí, ktorí ich sledujú na sociálnych médiách, posilniť ich vzájomnú medzinárodnú spoluprácu a zlepšiť ich kariérne vyhliadky.

Cieľom iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB) je vytvoriť tvorivé a interdisciplinárne hnutie, ktoré prepája Európsku zelenú dohodu s každodenným životom občanov EÚ. Do navrhovania tejto iniciatívy sú priamo zapojení občania, experti, podniky a inštitúcie a jej zámerom je:

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) sa zameriava predovšetkým na opatrenia týkajúce sa počiatočnej integrácie a umožňuje vyššiu mieru spolufinancovania pre miestne a regionálne orgány, ako aj občiansku spoločnosť, než je obvyklé. Nový program sa prevažne zameriava na počiatočné štádiá integrácie a má tieto celkové ciele:

Segment sociálnych investícií a zručností uľahčuje: rozvoj zručností a kľúčových kompetencií zosúlaďovanie, zavádzanie a využívanie vyšších zručností prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy vrátane odbornej prípravy na pracovisku a súvisiacich činností.

Špecializovaný nástroj InvestEU pre MSP uľahčuje prístup k financovaniu a jeho dostupnosť najmä pre MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou vrátane inovačných a tých, ktoré pôsobia v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, ako aj pre malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Navyše ponúka kapitálovú podporu pre MSP, ktoré ešte na konci roka 2019 neboli z hľadiska štátnej pomoci v ťažkostiach, ale odvtedy ich pandémia COVID-19 vystavila vážnym rizikám.

Projekty podporujú činnosti v oblasti mobility zamerané na tieto osoby:

  • učiaci sa: žiaci, študenti, stážisti, učni, mladí ľudia, vzdelávajúci sa dospelí;
  • vyučujúci: profesori, učitelia, školitelia, pracovníci s mládežou a ľudia pracujúci v organizáciách pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;

Projekty sú zamerané najmä na podporu vzdelávajúcich sa osôb pri získavaní vedomostí, zručností a postojov vrátane jazykových kompetencií.

V rámci programu LIFE sa z podprogramu Prechod na čistú energiu podporuje prechod na energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie.

Financujú sa z neho koordinačné a podporné opatrenia, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu EÚ a sú zamerané na odstránenie prekážok na trhu, ktoré bránia sociálno-ekonomickému prechodu na udržateľnú energiu.

Z program LIFE sa spolufinancujú projekty v týchto oblastiach:
• adaptácia miest a územné plánovanie,
• odolnosť infraštruktúry,
• udržateľné hospodárenie s vodou v oblastiach náchylných na suchá,
• riadenie povodní a pobrežných zón
• odolnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu,
• podpora najvzdialenejším regiónom EÚ, pokiaľ ide o ich pripravenosť na extrémne prejavy počasia, a to najmä v pobrežných oblastiach.

Projekt v oblasti solidarity je nezisková solidárna aktivita, ktorú začali, vytvorili a realizujú samotní mladí ľudia počas dvoch až dvanástich mesiacov.

Projekt zahŕňa skupinu minimálne piatich mladých ľudí s cieľom zamerať sa na jasne identifikovanú tému, ktorú budú skúmať prostredníctvom každodenných činností, do ktorých sa zapoja všetci členovia skupiny.

Projekty v oblasti solidarity riešia kľúčové výzvy v komunitách, a prípadne aj tie, ktoré sa spoločne identifikujú v pohraničných regiónoch, a mali by takisto poskytovať európsku pridanú hodnotu.

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý začínajúcim mladým podnikateľom umožňuje pracovať so skúsenejšími podnikateľmi, ktorí prevádzkujú malé podniky v iných krajinách, a učiť sa od nich.

Táto možnosť financovania podporuje projekty v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Podporiť možno širokú škálu činností a iniciatív. O podporu sa môže uchádzať široké spektrum žiadateľov. Podpora je určená na projekty zahŕňajúce nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktoré prispievajú k posilňovaniu tvorby a cirkulácie európskych umeleckých diel a umelcov na nadnárodnej úrovni. Dôraz sa kladie aj na financovanie projektov, ktoré podporujú európske kultúrne a kreatívne sektory s cieľom rozvíjať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať pracovné miesta a rast.

Projekt v oblasti solidarity je nezisková činnosť v oblasti solidarity, ktorú iniciujú, vytvárajú a realizujú samotní mladí ľudia počas obdobia dvoch až dvanástich mesiacov. Projekt zahŕňa skupinu minimálne piatich mladých ľudí s cieľom zamerať sa na jasne identifikovanú tému, ktorú budú skúmať prostredníctvom každodenných činností, do ktorých sa zapoja všetci členovia skupiny.

Poslaním programu AKT – EÚ „Smerom k životaschopnému kultúrnemu priemyslu“ je zvýšiť potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu a jeho prínos k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju afrických, karibských a tichomorských (AKT) krajín. Cieľom programu je podporovať podnikanie a kultúrne inovácie, vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovať príjmy umelcov a profesionálov v oblasti kultúry.

Znalostné a inovačné spoločenstvá EIT sú partnerstvá, ktoré združujú podniky, výskumné centrá a univerzity a ktorých cieľom je posilniť spoluprácu medzi nimi a vytvoriť prostredie priaznivé pre rozvoj tvorivých procesov a inovácií. Spoločenstvá prispievajú k vývoju inovačných produktov a služieb, vzniku nových spoločností a odbornej príprave novej generácie podnikateľov. Spoločenstvo EIT Kultúra a tvorivosť bude prinášať inovačné riešenia s cieľom posilniť kultúrny a kreatívny priemysel a zlepšiť jeho odolnosť.

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je novým finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na poskytovanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy. Z programu sa poskytuje strategické financovanie na riešenie mnohých výziev, ktorým v súčasnosti čelíme v oblasti digitálnych technológií a infraštruktúry. Cieľom programu je urýchliť oživenie hospodárstva a formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, čo prinesie výhody všetkým, ale najmä malým a stredným podnikom.

Investičné činnosti sa zameriavajú na výskum, inovácie, demonštrácie a digitálne činnosti a zahŕňajú aj investície do zavádzania nových produktov a technológií na trh. Takisto sa týkajú organizačnej inovácie a inovácie postupov vrátane nových a inovačných obchodných modelov v rôznych oblastiach. Ide o sektory ako napr. energetika, energeticky náročné priemyselné odvetvia, životné prostredie, modré hospodárstvo, doprava, zdravotníctvo, biologické vedy, biotechnológia, agropotravinársky priemysel, obrana, vesmír a kultúrne a kreatívne sektory.

Činnosti v rámci podprogramu „Rozšírenie účasti a posilnenie európskeho výskumného priestoru“ sú zamerané na podporu šírenia a využívania výsledkov výskumu posilnením interakcie medzi vzdelávaním a výskumom. Zainteresované strany z kultúrneho a kreatívneho sektora sa môžu zúčastniť ako partneri v rámci výskumných projektov zameraných na posilnenie regionálnej excelentnosti v oblasti inovácií so zapojením ekosystémov rôznych aktérov, ktorí môžu šíriť poznatky a rozšíriť účasť na výskumnom a inovačnom procese.

Klaster 5 „Klíma, energetika a mobilita“ podporuje vykonávanie Parížskej dohody a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Zainteresované strany z kultúrneho a kreatívneho sektora sa môžu zapojiť do:

Projekty klastra 3 „Civilná bezpečnosť pre spoločnosť“ budú podporovať vykonávanie politických priorít EÚ týkajúcich sa bezpečnosti vrátane kybernetickej bezpečnosti, ako aj znižovania rizika katastrof a odolnosti. Zainteresované strany z oblasti kultúry a tvorivej činnosti sa môžu zapojiť do: • výskumných projektov prispievajúcich k boju proti obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, • posúdenia rizík katastrof a zraniteľných miest v lokalitách kultúrneho dedičstva, • veľkých kultúrnych podujatí.

Cieľom klastra 1 „Zdravie“ je vytvorenie silnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti. Zameriava sa na rozvoj kľúčových vznikajúcich digitálnych technológií, sektorov a hodnotových reťazcov.

Do výziev na predkladanie návrhov v rámci cieľa „Zachovať si zdravie v rýchlo sa meniacej spoločnosti“ sa môžu zapojiť zainteresované strany z oblasti kultúry ako partneri, ktorí prispievajú k podpore zdravšieho životného štýlu a správania. Tieto výzvy môžu byť takisto zamerané na presadzovanie účinných riešení na podporu zdravia a prevenciu chorôb.

Cieľom klastra 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ je plnenie cieľov a priorít EÚ v týchto oblastiach:
• posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov,
• ochrana a podpora kultúrneho dedičstva, a 
• reakcia na sociálnu, hospodársku, technologickú a kultúrnu transformáciu a jej ovplyvňovanie.

Návrhy môžu viesť k inovatívnemu výskumu v týchto oblastiach:
• demokracia a správa vecí verejných,
• európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel,
• sociálna a hospodárska transformácia.

Táto oblasť je zameraná na budovanie kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti podpory hodnôt a práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ.

Podstatou ich činností je presadzovanie záujmov a kontrolné aktivity, ako aj podpora a ochrana hodnôt Únie a zvyšovanie informovanosti o nich na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

FARNET predstavuje komunitu ľudí, ktorí sa podieľajú na miestnom rozvoji vedenom komunitou v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Táto komunita združuje rybárske miestne akčné skupiny (RMAS), riadiace orgány, občanov a odborníkov z celej EÚ, ktorí pracujú na udržateľnom rozvoji rybárstva a pobrežných oblastí. V minulosti sa v rámci tejto iniciatívy často podporovali projekty týkajúce sa umenia a remesiel, ako aj kultúrneho dedičstva.

Cieľom Mechanizmu spravodlivej transformácie je pomôcť regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky a dôsledky v oblasti zamestnanosti spôsobené transformáciou zameranou na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a na prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo Únie do roku 2050 na základe Parížskej dohody. Fond je kľúčovým nástrojom na poskytovanie cielenej podpory regiónom najviac postihnutým prechodom na klimatickú neutralitu.

EFRR je súčasťou politiky súdržnosti EÚ a jeho cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Európskej únii odstránením nerovnováh medzi jej regiónmi, podporou oživenia hospodárstva, vytvárania pracovných miest, konkurencieschopnosti, inovácií a udržateľnosti. Slúži na realizáciu politických priorít Únie, najmä zelenej a digitálnej transformácie.

V rámci EFRR programy Interreg podporujú cezhraničnú (Interreg A a IPA), nadnárodnú (Interreg B) a medziregionálnu (Interreg C) spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov (Interreg D).

EPFRV napomáha investície do vidieckej infraštruktúry. Mnoho vidieckych oblastí v Únii trpí štrukturálnymi problémami, ako je nedostatok atraktívnych pracovných príležitostí, zručností, investícií do pripojiteľnosti, infraštruktúry a základných služieb, ako aj odlev mladých ľudí. Podpora kultúrnych projektov nie je v programe jasne uvedená. EPFRV však napomáha investície do vidieckej infraštruktúry vrátane kultúrnej infraštruktúry.

Celkovým cieľom je zmierniť sociálno-ekonomický vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľudí, a to najmä budovaním kapacít a osobitnými opatreniami na podporu obnovy sektora mládeže, ako aj posilňovaním solidarity a inkluzívnosti.

Týmito projektmi sa vytvárajú siete na podporu regionálnych partnerstiev, ktoré umožňujú mladým ľuďom z celej Európy pripravovať spoločné projekty, organizovať výmeny a podporovať odbornú prípravu (napr. lídrov pracujúcich s mládežou) prostredníctvom fyzických aj online aktivít.

Aliancie posilňujú inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné aj ďalšie), a širším zohľadňovaním sociálno-ekonomického kontextu vrátane výskumu.

Sprievodca programom je k dispozícii tu.

V rámci tejto akcie sa podporuje zriaďovanie a rozvoj európskych platforiem centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré prispievajú k rozvoju regiónov, inovácii a stratégiám pre inteligentnú špecializáciu, ako aj k platformám medzinárodnej spolupráce.

Do platforiem sa môžu zapojiť krajiny s dobre rozvinutými systémami excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj krajiny, ktoré sú v procese vývoja podobných prístupov.

Ide o medzinárodné partnerstvá spolupráce medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže v členských štátoch EÚ, tretích krajinách pridružených k programu a tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Z projektov sa podporujú medzinárodné výmeny, spolupráca a politický dialóg v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania s cieľom posilniť udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj a zlepšiť kvalitu života mladých ľudí.

Ich cieľom je:

Cieľom malých partnerstiev je rozšíriť prístup k programu Erasmus+ pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v oblasti školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblasti mládeže ťažké osloviť.

Granty sú určené na nízke úrovne financovania a na projekty s krátkym trvaním.

Administratívne požiadavky sú jednoduché. Granty sú osobitne relevantné pre subjekty, ktoré sa doposiaľ na programe Erasmus+ nezúčastňovali, osobitne pre organizácie s menšou organizačnou kapacitou.

Partnerstvá spolupráce umožňujú organizáciám:

  • zvýšiť kvalitu a relevantnosť činností,
  • rozvíjať a posilňovať siete partnerov,
  • zvýšiť schopnosť spoločne fungovať na nadnárodnej úrovni,
  • posilniť internacionalizáciu činností,
  • rozvíjať nové postupy a nápady a vymieňať si o nich informácie.

Cieľom projektov je rozvíjať inovačné postupy a realizovať spoločné iniciatívy na podporu spolupráce spolu s partnerským učením sa a výmenou skúseností na európskej úrovni.

Virtuálne výmeny sú medziľudskými aktivitami v online prostredí.

Podporujú medzikultúrny dialóg a rozvoj mäkkých zručností medzi jednotlivcami z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Uskutočňujú sa v malých skupinách a vždy ich moderuje vyškolený facilitátor.

Sprievodca programom je k dispozícii tu.

Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou predstavujú rozsiahle projekty s veľkým vplyvom. Vykonávajú ich mladí ľudia aspoň z dvoch rôznych krajín, pričom ide o krátkodobé akcie zamerané na spoločné európske výzvy v oblastiach politiky, ktoré sa každý rok vymedzujú na úrovni EÚ.

Projekty, pre ktoré sa žiada o podporu, môžu:

Dobrovoľnícke projekty ponúkajú mladým ľuďom príležitosti zapojiť sa do činností v oblasti solidarity, ktoré riešia potreby ich miestnych komunít.

Dobrovoľnícka činnosť sa môže uskutočňovať v krajine pobytu dobrovoľníka alebo v inej krajine (cezhranične). Projekty sa môžu zameriavať na širokú škálu oblastí, ako je ochrana životného prostredia, zmierňovanie zmeny klímy alebo väčšie sociálne začlenenie.

Tematické programy Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) podporujú opatrenia spojené s plnením cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja na globálnej úrovni. Medzi prioritné témy patria: ľudské práva a demokracia, občianska spoločnosť, stabilita a mier, ako aj globálne výzvy, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie a odborná príprava, ženy a deti, práca, sociálna ochrana, kultúra, migrácia a zmena klímy.

Z Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) sa financujú vonkajšie činnosti EÚ, čo EÚ umožňuje účinne podporovať a presadzovať svoje hodnoty a záujmy na celom svete.

Geografické programy NDICI podporujú spoluprácu s partnerskými krajinami v týchto regiónoch:
• európske susedstvo (19,32 miliardy EUR)
• subsaharská Afrika (29,18 miliardy EUR)
• Ázia a Tichomorie (8,48 miliardy EUR)
• Amerika a Karibik (3,39 miliardy EUR).

Enterprise Europe Network (EEN) je regionálna sieť, jednotné kontaktné miesto pre MSP, ktoré sa snažia zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Na tento účel sieť EEN poskytuje MSP podporu podnikania a poradenstvo v oblasti príležitostí na vnútornom trhu. Sieť EEN spolupracuje s regionálnymi iniciatívami, ako sú platformy inteligentnej špecializácie, centrá digitálnych inovácií, znalostné a inovačné spoločenstvá a centrá kľúčových podporných technológií.

Laboratórium kreatívnej inovácie bude motivovať aktérov zo všetkých kultúrnych a kreatívnych odvetví, aby navrhovali a testovali inovačné digitálne riešenia s potenciálnym pozitívnym dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne odvetvia.

Laboratórium umožní vytváranie inovačných riešení (napr. nástrojov, modelov a metodík), ktoré sa môžu uplatňovať v audiovizuálnom odvetví a aspoň v jednom ďalšom kreatívnom a/alebo kultúrnom odvetví. Riešenia by mali byť ľahko opakovateľné a mali by mať potenciál preniknúť na trh.

Subscribe to Kultúrne dedičstvo