Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma, ktorej cieľom je užšie prepojiť technológie a umeleckú prax s cieľom riešiť sociálne, environmentálne a hospodárske výzvy, ktorým Európa čelí. Podporuje rozvoj tvorivejších, inkluzívnejších a udržateľnejších technológií prostredníctvom spolupráce medzi umelcami, vedcami, inžiniermi a výskumnými pracovníkmi. Jej hlavnou myšlienkou je, že umenie, veda a technológia môžu mať úžitok zo vzájomnej výmeny perspektív a z otvárania nových ciest pre výskum a podnikanie.

Program S+T+ARTS prostredníctvom svojich rôznych pilierov ponúka:

  • pobyty, ktoré prehlbujú výmenu poznatkov a spoluprácu,
  • akadémie, ktoré sa zameriavajú na preklenutie priepasti medzi umením a technológiami prostredníctvom vzdelávania,
  • regionálne centrá, ktorých cieľom je rozširovať iniciatívu na miestnej úrovni,
  • tematické pilotné projekty a ceny, ktoré podporujú radikálne inovačné technológie vyvinuté v spolupráci s umelcami a ktoré sa zameriavajú na súčasné výzvy.
Total budget
95,5 mld. EUR na program Horizont Európa
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
neuplatňuje sa
Who can apply
Kritériá oprávnenosti pre každú akciu budú uvedené vo výzve.
No. of partners needed
neuplatňuje sa
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
More info on the programme
Total initiative budget
neuplatňuje sa
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6