Skip to main content

Culture and Creativity

Cieľom programu i-Portunus je rozšíriť príležitosti na mobilitu umelcov a profesionálov v oblasti kultúry a podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi nimi, aby mohli pracovať, vystupovať a spoločne produkovať diela vo všetkých krajinách. Umožní im to získať prístup na rôzne trhy, prilákať nové publikum alebo ľudí, ktorí ich sledujú na sociálnych médiách, posilniť ich vzájomnú medzinárodnú spoluprácu a zlepšiť ich kariérne vyhliadky.

Projekty podporujú činnosti v oblasti mobility zamerané na tieto osoby:

  • učiaci sa: žiaci, študenti, stážisti, učni, mladí ľudia, vzdelávajúci sa dospelí;
  • vyučujúci: profesori, učitelia, školitelia, pracovníci s mládežou a ľudia pracujúci v organizáciách pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;

Projekty sú zamerané najmä na podporu vzdelávajúcich sa osôb pri získavaní vedomostí, zručností a postojov vrátane jazykových kompetencií.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci knižného a vydavateľského sektora v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov knižného sektora pri odplatnom prevode práv týkajúcich sa prekladu či adaptácie s cieľom zvýšiť cirkuláciu európskych literárnych diel, osobitne diel napísaných v menej používaných jazykoch, v rámci Európy aj mimo nej.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých, stredne veľkých a veľkých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci sektora kultúrneho dedičstva v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov v sektore kultúrneho dedičstva s celým radom činností.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých, stredne veľkých a veľkých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci sektora hudby v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov v sektore hudby s celým radom činností. Patrili medzi ne tvorba hudby, propagácia, distribúcia a tvorba príjmov, reakcia na nové digitálne, právne a technické trendy vyplývajúce z inovácií v tomto sektore a nových obchodných modelov, vývoz hudby mimo EÚ a distribúcia hudby za hranice EÚ.

Táto možnosť financovania podporuje malé, stredne veľké a veľké projekty spolupráce v rôznych sektoroch. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v sektore architektúry v roku 2021 bolo cieľom tohto opatrenia podporiť európskych architektov s celým radom činností. Patrili medzi ne komunikácia, spoločná tvorba a zapojenie občanov a zainteresovaných strán do postupov navrhovania, plánovania a budovania, integrácia Európskej zelenej dohody (najmä zapracovanie zásad nového európskeho Bauhausu do ich činností) a internacionalizácia kariér v Európe a mimo nej.

Táto možnosť financovania podporuje projekty v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Podporiť možno širokú škálu činností a iniciatív. O podporu sa môže uchádzať široké spektrum žiadateľov. Podpora je určená na projekty zahŕňajúce nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktoré prispievajú k posilňovaniu tvorby a cirkulácie európskych umeleckých diel a umelcov na nadnárodnej úrovni. Dôraz sa kladie aj na financovanie projektov, ktoré podporujú európske kultúrne a kreatívne sektory s cieľom rozvíjať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať pracovné miesta a rast.

Hlavným predpokladom tejto výzvy je spojiť digitálne technológie a umenie s cieľom pomôcť zmeniť postoj ľudí k vodnému hospodárstvu – na profesionálnej, sociálnej a individuálnej úrovni. Zmení sa tým aj komunikácia o vode a zvýši sa informovanosť verejnosti o význame vody, napr. využívaním digitálnych technológií a umenia na posilnenie pocitu prepojenia ľudí s vodou.

Zmyslom prípravnej akcie „Writing European“ je pomôcť európskemu audiovizuálnemu priemyslu produkovať scenáre špičkovej kvality a podporiť inovatívne rozprávanie príbehov. Jej cieľom je podporovať spoluprácu scenáristov, čím sa rozšíria aj skúsenosti talentovaných autorov, ktorí pracujú na seriáloch.

FARNET predstavuje komunitu ľudí, ktorí sa podieľajú na miestnom rozvoji vedenom komunitou v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Táto komunita združuje rybárske miestne akčné skupiny (RMAS), riadiace orgány, občanov a odborníkov z celej EÚ, ktorí pracujú na udržateľnom rozvoji rybárstva a pobrežných oblastí. V minulosti sa v rámci tejto iniciatívy často podporovali projekty týkajúce sa umenia a remesiel, ako aj kultúrneho dedičstva.

Subscribe to Umelecká a kultúrna mobilita a pobyty