Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS je platforma, jejímž cílem je těsněji propojit technologie a uměleckou praxi s cílem řešit sociální, environmentální a hospodářské výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje tvorbu kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumnými pracovníky. Její hlavní myšlenkou je, že umění, věda a technologie mohou mít prospěch z toho, že si mohou vzájemně předávat svůj pohled na věc a že se pro výzkum a podnikání otevřou nové možnosti.

Prostřednictvím svých několika pilířů S+T+ARTS nabízí:

iPortunus byl vytvořen s cílem rozšířit možnosti mobility a posílit mezinárodní spolupráci, která umělcům a kulturním pracovníkům umožňuje tvořit a vystupovat a společně produkovat vyrábět díla ve více zemích, poskytnout jim přístup na různé trhy, pomoci jim získat nové publikum nebo příznivce, posílit mezinárodní spolupráci a získat nové kariérní perspektivy.

Projekty podporují činnosti v oblasti mobility určené

  • osobám, které se vzdělávají: žákům, studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dospělým, kteří se vzdělávají
  • zaměstnancům: profesorům, učitelům, školitelům, pracovníkům s mládeží a osobám pracujícím v organizacích působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Projekty se zaměřují především na podporu osob, které se vzdělávají, při získávání znalostí, dovedností a postojů, včetně jazykových kompetencí.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

Členové sítě FARNET se zabývají prováděním komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Tato komunita sdružuje místní akční skupiny v oblasti rybolovu, řídicí orgány, občany a odborníky z celé EU, kteří pracují na udržitelném rozvoji rybolovu a pobřežních oblastí. Již v minulosti tato iniciativa často podporovala projekty týkající se umění a řemesel, jakož i kulturního dědictví.

Fond EFRR je součástí politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Evropské unii nápravou nerovnováhy mezi jejími regiony, podporou hospodářského oživení, tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti, inovací a udržitelnosti. Naplňuje politické priority Unie, zejména ekologickou a digitální transformaci.

V rámci EFRR funguje program Interreg: přeshraniční spolupráci podporuje Interreg A a NPP, nadnárodní spolupráci Interreg B, meziregionální spolupráci Interreg C a spolupráci s nejvzdálenějšími regiony Interreg D..

Celkovým cílem je zmírnit socioekonomický dopad covidové pandemie na mladé lidi, zejména budováním kapacit a zvláštními opatřeními na podporu oživení v odvětví mládeže, jakož i podporou solidarity a inkluzivnosti.

Projekty mají za cíl vytvořit sítě, které budou podporovat regionální partnerství, umožní mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty, organizovat výměny a podporovat odbornou přípravu (např. pro vedoucí mládeže), a to prostřednictvím fyzických i online aktivit.

Jako virtuální výměny označujeme online aktivity založené na vzájemné kontaktu.

Tyto výměny šíří mezikulturní dialog a podporují rozvoj měkkých dovedností mezi jednotlivci z třetích zemí nepřidružených k programu, členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Aktivity probíhají v malých skupinách a jsou vždy koordinovány školeným facilitátorem.

Příručka k programu je k dispozici zde

Subscribe to Umělecká a kulturní mobilita a rezidenční pobyt