Skip to main content

Culture and Creativity

iPortunus powstał w celu wspierania mobilności i współpracy międzynarodowej artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Ma na celu umożliwienie im działalności i współpracy międzynarodowej poprzez zapewnienie dostępu do różnych rynków, pomoc w znalezieniu nowych odbiorców i otwarcie nowych perspektyw zawodowych. Nowy program mobilności umożliwi kilku tysiącom artystów, twórców i osób zawodowo związanych z kulturą z całej Europy spędzenie krótszego lub dłuższego okresu za granicą.

W projektach wspierana jest mobilność:

  • osób uczących się: uczniów, studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych, dorosłych słuchaczy
  • pracowników: profesorów, nauczycieli, szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz osób pracujących w organizacjach działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Projekty mają przede wszystkim wspierać osoby uczące się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu postaw, w tym zdobywaniu kompetencji językowych.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do książek i działalności wydawniczej w ramach zaproszeń w 2021 r. wspierane były różne działania w branży księgarskiej. Wsparcie obejmowało sprzedaż praw do tłumaczenia lub adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, a w szczególności utworów napisanych w językach rzadziej używanych, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora muzycznego w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez osoby zawodowo zajmujące się muzyką. Wsparcie obejmowało tworzenie, promocję, dystrybucję muzyki i generowanie dochodów, reagowanie na nowe tendencje cyfrowe, prawne i techniczne wynikające z innowacji w tym sektorze i nowych modeli biznesowych, eksport muzyki poza UE oraz dystrybucję muzyki w różnych krajach UE.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora architektury w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez europejskich architektów. Wsparcie obejmowało działania przy zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron (m.in.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Głównym założeniem tego zaproszenia do składania wniosków jest połączenie technologii cyfrowych i sztuki, które pomoże zmienić nastawienie ludzi do gospodarowania wodą – na poziomie przedsiębiorstw, społeczeństwa i gospodarstw domowych. Przyczyni się ono również do zmiany metod informowania na temat wody i podniesie społeczną świadomość znaczenia wody, np. przez wykorzystanie technologii cyfrowych i sztuki do uświadomienia nam, jak bardzo niezbędna jest nam woda.

Celem działania przygotowawczego „Writing European” jest pomoc dla europejskiego sektora audiowizualnego w produkowaniu najwyższej jakości scenariuszy oraz promowanie innowacyjnego scenopisarstwa. W celu poszerzenia grona autorów pracujących nad serialami, w ramach działania promuje się współpracę scenarzystów.

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć zrzesza rybackie lokalne grupy działania (RLGD), instytucje zarządzające, osoby fizyczne i ekspertów z całej UE. Członkowie sieci prowadzą prace dotyczące zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i obszarów przybrzeżnych. W przeszłości w ramach tej inicjatywy często wspierane były projekty związane ze sztuką i rzemiosłem oraz z dziedzictwem kulturowym.

Subscribe to Mobilność artystyczna i kulturalna i programy rezydencjalne