Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

iPortunus powstał w celu wspierania mobilności i współpracy międzynarodowej artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Ma na celu umożliwienie im działalności i współpracy międzynarodowej poprzez zapewnienie dostępu do różnych rynków, pomoc w znalezieniu nowych odbiorców i otwarcie nowych perspektyw zawodowych. Nowy program mobilności umożliwi kilku tysiącom artystów, twórców i osób zawodowo związanych z kulturą z całej Europy spędzenie krótszego lub dłuższego okresu za granicą. Mobilność ma wspierać rozwój zawodowy i współpracę międzynarodową przy tworzeniu i współtworzeniu prac oraz prezentowaniu ich nowym odbiorcom. W bazie danych Transartists można znaleźć instytucje, które odwiedzili stypendyści programu i-Portunus.

Total budget
2,44 mld euro na program „Kreatywna Europa”
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Nie dotyczy
Who can apply
Za kwalifikujące się uznane zostaną wyłącznie wnioski spełniające następujące warunki, złożone przez: • artystów, twórców i osoby zawodowo związane z kulturą, działających w dowolnym sektorze kultury oprócz sektora audiowizualnego • organizacje przyjmujące takie jak organizacje pozarządowe, instytucje, muzea itp. • cenionych artystów, mistrzów lub przedstawicieli renomowanych zawodów artystycznych, którzy w dobrze uzasadnionych przypadkach mogą pełnić rolę organizacji przyjmującej • wnioskodawców i organizacje przyjmujące, które muszą mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie „Kreatywna Europa”
No. of partners needed
Nie dotyczy
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
Nie dotyczy
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5