Skip to main content

Culture and Creativity

Centra innowacji cyfrowych pomagają przedsiębiorstwom korzystać z możliwości cyfrowych w celu ulepszania procesów i produktów, co przekłada się na konkurencyjność firm. Środki unijne będą udostępniane centrom, które są już (lub będą) wspierane przez państwa członkowskie (lub regiony), aby zwiększyć wpływ finansowania publicznego. Program „Cyfrowa Europa” zwiększy zdolności wybranych centrów do realizacji działań o wyraźnej europejskiej wartości dodanej dzięki tworzeniu sieci centrów i promowaniu transferu wiedzy fachowej.

S+T+ARTS to platforma, której celem jest ściślejsze powiązanie technologii i sztuki w celu sprostania wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym, przed którymi stoi Europa. Platforma wspiera rozwój bardziej kreatywnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych technologii poprzez współpracę między artystami, naukowcami i inżynierami. Opiera się ona na założeniu, że sztuka, nauka i technologia mogą przynieść korzyści dzięki wymianie perspektyw i otwieraniu nowych ścieżek dla badań i przedsiębiorstw.

W ramach poszczególnych filarów program S+T+ARTS oferuje:

Projekt partnerski WORTH wspiera MŚP z sektora kreatywnego w podejmowaniu współpracy międzynarodowej mającej na celu opracowanie innowacyjnych produktów cechujących się ciekawym wzornictwem. Chodzi o stymulowanie wymiany i partnerstw między artystami, projektantami, rzemieślnikami, producentami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Główne zasady, na których opiera się projekt, to m.in.: jakość doznania, w tym styl i estetyka, zdrowe i bezpieczne środowisko życia, zrównoważony rozwój i obieg zamknięty, a także włączenie społeczne i przystępność ceny. Zainicjowany w 2021 r.

iPortunus powstał w celu wspierania mobilności i współpracy międzynarodowej artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Ma na celu umożliwienie im działalności i współpracy międzynarodowej poprzez zapewnienie dostępu do różnych rynków, pomoc w znalezieniu nowych odbiorców i otwarcie nowych perspektyw zawodowych. Nowy program mobilności umożliwi kilku tysiącom artystów, twórców i osób zawodowo związanych z kulturą z całej Europy spędzenie krótszego lub dłuższego okresu za granicą.

Celem inicjatywy „Nowy europejski Bauhaus” jest stworzenie twórczego interdyscyplinarnego ruchu łączącego Europejski Zielony Ład z codziennym życiem obywateli UE. Inicjatywę tworzą wspólnie obywatele, eksperci oraz przedstawiciele firm i instytucji. Celem jest:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji wspiera przede wszystkim działania na rzecz wczesnej integracji. Władzom lokalnym i regionalnym oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oferuje możliwość uzyskania wyższej niż standardowa stawki współfinansowania. Ten nowy program obejmuje głównie wczesne etapy integracji, a jego ogólne cele są następujące:

Segment dotyczący inwestycji społecznych i umiejętności ułatwia rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych, a także dostosowywanie i wykorzystywanie wyższych kwalifikacji poprzez kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie w miejscu pracy i powiązane działania. Inne obszary objęte wsparciem to projekty dotyczące innowacji społecznych, świadczenia zdrowotne, starzenie się i opieka długoterminowa, dostęp do profilaktyki, innowacyjne metody leczenia i rozwiązania w zakresie e-zdrowia, włączenie społeczne i dostępność oraz działalność kulturalna i twórcza o celu społecznym.

Segment MŚP programu Invest EU ułatwia dostęp do finansowania przede wszystkim MŚP i małym spółkom o średniej kapitalizacji, w tym innowacyjnym i działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Oferuje ponadto wsparcie kapitałowe dla MŚP, które pod koniec 2019 r. nie znajdowały się jeszcze w trudnej sytuacji w rozumieniu zasad pomocy państwa, ale od tego czasu są narażone na znaczne ryzyko z powodu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19

W projektach wspierana jest mobilność:

  • osób uczących się: uczniów, studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych, dorosłych słuchaczy
  • pracowników: profesorów, nauczycieli, szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz osób pracujących w organizacjach działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Projekty mają przede wszystkim wspierać osoby uczące się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu postaw, w tym zdobywaniu kompetencji językowych.

Podprogram LIFE „Przejście na czystą energię” wspiera przejście na energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę.

Finansuje on działania o wartości dodanej na poziomie UE, z zakresu koordynacji i wsparcia, których celem jest zniesienie barier rynkowych utrudniających społeczno-gospodarcze przejście na zrównoważoną energię.

W projektach uczestniczą z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne, organizacje nienastawione na zysk oraz konsumenci.

Projekt solidarnościowy to niedochodowe działanie solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone przez osoby młode, które trwa od 2 do 12 miesięcy.

W projekt zaangażowana jest grupa składająca się z co najmniej pięciu młodych ludzi, którzy skupiają się na jasno określonym temacie, w związku z którym będą podejmowane przez nich codzienne działania przy udziale wszystkich członków grupy.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Projekt solidarnościowy to niedochodowe działanie solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone przez osoby młode, trwające od 2 do 12 miesięcy. W projekt zaangażowana jest grupa składająca się z co najmniej pięciu młodych ludzi, którzy skupiają się na jasno określonym temacie, który będą badać w ramach codziennych działań angażujących wszystkich członków grupy.

Program AKP-UE „W kierunku opłacalnego sektora kultury” ma na celu zwiększenie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Program służy wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji kulturalnych, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększeniu dochodów artystów i osób zawodowo związanych z kulturą.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT to partnerstwa łączące przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uniwersytety, których celem jest zacieśnienie współpracy i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywnych procesów myślenia i innowacji. Wspólnoty przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakładania nowych przedsiębiorstw i szkolenia nowego pokolenia przedsiębiorców. Wspólnota EIT „Kultura i kreatywność” zapewni innowacyjne rozwiązania, dzięki którym sektory staną się bardziej odporne.

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to nowy unijny program finansowania, którego celem jest upowszechnienie technologii cyfrowych w firmach, administracji publicznej i w życiu obywateli. Program oferuje fundusze na różne projekty związane ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie technologii cyfrowych i cyfrowej infrastruktury. Celem jest szybsza odnowa gospodarcza oraz kształtowanie cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Ma to przynieść korzyści wszystkim, ale przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Działania inwestycyjne obejmują badania naukowe, innowacje, demonstracje i projekty cyfrowe, jak również inwestycje związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i technologii. Obejmują też innowacje w zakresie organizacji i procesów, w tym nowe i innowacyjne modele biznesowe w różnych obszarach. Te obszary mogą obejmować sektor energii, przemysł energochłonny, środowisko, błękitną gospodarkę, gospodarkę morską, transport, zdrowie, nauki o życiu, biotechnologię, przemysł rolno-spożywczy, obronę, sektor kosmiczny, sektor kultury i sektor kreatywny.

Działania w ramach podprogramu „Rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” mają na celu promowanie upowszechniania i wykorzystywania wyników badań poprzez intensywniejsze interakcje między sektorem edukacji a sektorem badań. Zainteresowane strony z sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zostać partnerami współrealizującymi projekty badawcze mające na celu zwiększenie na poziomie regionalnym doskonałości w dziedzinie innowacji.

Projekty w ramach klastra 3 „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa” wesprą realizację priorytetów politycznych UE związanych z bezpieczeństwem, w tym cyberbezpieczeństwem, oraz zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i zwiększaniem odporności. Przedstawiciele sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zaangażować się w: • projekty badawcze przyczyniające się do walki z nielegalnym handlem dobrami kultury • ocenę ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i podatności na zagrożenia w obiektach dziedzictwa kulturowego • duże wydarzenia kulturalne.

Klaster 1 „Zdrowie” służy stworzeniu silniejszego, bardziej integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego. W ramach tego klastra wspierany jest przede wszystkim rozwój nowych cyfrowych technologii, sektorów i łańcuchów wartości o pierwszorzędnym znaczeniu.

Klaster 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” realizuje cele i priorytety unijnej polityki w następujących dziedzinach:
• wzmacnianie rządów demokratycznych i zaangażowania obywateli
• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
• reagowanie na przemiany społeczne, gospodarcze, techniczne i kulturowe oraz kształtowanie tych przemian.

Komponent ma na celu budowanie zdolności niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się promowaniem wartości i praw. Działalność tych organizacji pomaga w strategicznym egzekwowaniu praw na mocy prawa UE i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Celem działań jest budowanie zdolności w zakresie rzecznictwa i monitorowania oraz promowanie wartości Unii na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, informowanie o nich i ich ochrona.

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć zrzesza rybackie lokalne grupy działania (RLGD), instytucje zarządzające, osoby fizyczne i ekspertów z całej UE. Członkowie sieci prowadzą prace dotyczące zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i obszarów przybrzeżnych. W przeszłości w ramach tej inicjatywy często wspierane były projekty związane ze sztuką i rzemiosłem oraz z dziedzictwem kulturowym.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji pomaga regionom i ludności w łagodzeniu skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko. Chodzi o transformację służącą osiągnięciu celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz o transformację w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie. Fundusz jest podstawowym instrumentem umożliwiającym wspieranie – odpowiednio do potrzeb – regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

EFRR jest częścią polityki spójności UE i ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie nierówności między jej regionami, wspieranie ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, sprzyjanie konkurencyjności, innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. W ramach EFRR realizowane są priorytety polityczne Unii, zwłaszcza te dotyczące transformacji ekologicznej i cyfrowej.

EFRROW ułatwia inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich. Wiele obszarów wiejskich w Unii boryka się z problemami strukturalnymi, takimi jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, niedoinwestowanie w łączność, infrastrukturę i podstawowe usługi, a także odpływ młodzieży. Wsparcie na projekty kulturalne nie jest wyraźnie wymienione w programie, jednak EFRROW ułatwia inwestycje w infrastrukturę na obszarach wiejskich, co nie wyklucza infrastruktury kulturalnej.

Nadrzędnym celem jest łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19 dotykających młodzież, głównie poprzez budowanie zdolności i konkretne środki wspierające odbudowę sektora młodzieży, a także wspieranie solidarności i integracji.

Projekty mają na celu stworzenie sieci promujących partnerstwa regionalne, umożliwiających osobom młodym z całej Europy tworzenie wspólnych projektów, organizowanie wymian i promowanie szkoleń (np. dla liderów grup młodzieżowych) poprzez działania stacjonarne, jak i online.

Sojusze na rzecz innowacji zwiększają zdolności innowacyjne Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym, obejmującym badania naukowe.

Przewodnik po programie dostępny jest tutaj.

Działanie to wspiera tworzenie i rozwój europejskich platform centrów doskonałości zawodowej. Tym samym przyczynia się do rozwoju regionalnego, innowacji i strategii inteligentnej specjalizacji, a także do tworzenia międzynarodowych platform współpracy.

Do platform mogą dołączyć kraje, w których systemy doskonałości zawodowej są dobrze rozwinięte, jak również kraje dążące do utworzenia takich systemów.

Są to międzynarodowe partnerstwa zawarte przez organizacje działające w sektorze młodzieży w krajach UE, państwa trzecie stowarzyszone w ramach programu oraz państwa trzecie niestowarzyszone w ramach programu.

Wsparcie obejmuje projekty wymiany międzynarodowej, współpracy i dialogu w obszarach związanych z młodzieżą i uczeniem się pozaformalnym. Celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i dobrostanu młodzieży.

Cele projektów:

• zapewnienie młodym ludziom możliwości angażowania się i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim

Partnerstwa na małą skalę mają rozszerzyć dostęp do programu Erasmus+ na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć i które są aktywne w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu.

Dotacje są przyznawane na niskim poziomie finansowania, na krótkoterminowe projekty.

Wymogi administracyjne są proste. Dotacje tego rodzaju mają szczególne znaczenie dla podmiotów korzystających po raz pierwszy z Erasmus+, w szczególności dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.

Partnerstwa współpracy umożliwiają organizacjom:

  • poprawę jakości i adekwatności ich działań
  • rozwijanie sieci partnerów
  • poprawę zdolności do współpracy na szczeblu transnarodowym
  • poprawę umiędzynarodowienia ich działalności
  • wymianę i opracowywanie nowych praktyk i pomysłów.

Projekty mają służyć opracowaniu innowacyjnych praktyk i realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, a także wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Wirtualne wymiany to internetowe kontakty międzyludzkie.

Promują one dialog międzykulturowy i rozwój umiejętności miękkich wśród osób pochodzących z państw trzecich niestowarzyszonych z programem, z państw członkowskich UE lub z państw trzecich stowarzyszonych z programem.

Odbywają się zawsze w małych grupach i zawsze moderowane są przez przeszkoloną osobę wspomagającą proces kształcenia.

Przewodnik po programie dostępny jest tutaj.

Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych to projekty o dużej skali i o dużym oddziaływaniu. Uczestniczą w nich młodzi ludzie z co najmniej dwóch różnych krajów. Projekty dotyczą krótkoterminowych działań w dziedzinach priorytetowych ustalanych co roku na poziomie UE.

Projekty mogą przyczyniać się:

Projekty wolontariatu oferują młodzieży możliwość udziału w działaniach solidarnościowych odpowiadających potrzebom społeczności lokalnych.

Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w projektach realizowanych w kraju lub za granicą. Projekty mogą dotyczyć najróżniejszych zagadnień: ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatu lub integracji społecznej.

Programy tematyczne w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) służą wsparciu działań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ na szczeblu globalnym. Tematy priorytetowe to: prawa człowieka i demokracja, społeczeństwo obywatelskie, stabilność i pokój, a także globalne wyzwania, takie jak zdrowie, edukacja i szkolenia, kobiety i dzieci, praca, ochrona socjalna, kultura, migracja i zmiana klimatu.

W ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) finansowane są działania zewnętrzne UE, które umożliwiają UE skuteczne umacnianie i propagowanie jej wartości i interesów na całym świecie.

Programy geograficzne ISWMR wspierają współpracę z krajami partnerskimi w następujących regionach:
• Sąsiedztwo europejskie (19,32 mld euro)
• Afryka Subsaharyjska (29,18 mld euro)
• Azja i Pacyfik (8,48 mld euro)
• Ameryki i Karaiby (3,39 mld euro).

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) to sieć regionalna, punkt kompleksowej obsługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą poprawić swoją konkurencyjność. Sieć EEN zapewnia MŚP wsparcie w prowadzeniu działalności i doradztwo w zakresie możliwości rozwoju na rynku wewnętrznym. EEN współpracuje z inicjatywami regionalnymi, takimi jak platformy inteligentnej specjalizacji, centra innowacji cyfrowych, wspólnoty wiedzy i innowacji oraz ośrodki kluczowych technologii wspomagających (KET).

Celem „Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym” jest zachęcanie podmiotów z wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych do projektowania i testowania nowatorskich rozwiązań cyfrowych, które w perspektywie długoterminowej będą wywierać pozytywny wpływ na wiele różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych.

Subscribe to Projektowanie i moda