Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji wspiera przede wszystkim działania na rzecz wczesnej integracji. Władzom lokalnym i regionalnym oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oferuje możliwość uzyskania wyższej niż standardowa stawki współfinansowania. Ten nowy program obejmuje głównie wczesne etapy integracji, a jego ogólne cele są następujące:

  • rozwój i wspieranie wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym jego wymiaru zewnętrznego,
  • wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich i ułatwianie integracji obywateli państw trzecich,
  • ograniczenie nielegalnej migracji oraz skuteczniejsze przeprowadzanie powrotów i readmisji do państw trzecich,
  • zwiększenie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między poszczególne państwa członkowskie.
Total budget
Nie dotyczy
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Nie dotyczy
Who can apply
Zaproszenia do składania wniosków są skierowane do organizacji prawnych z siedzibą w państwie członkowskim uczestniczącym w funduszu FAMI lub z siedzibą w państwie trzecim stowarzyszonym z FAMI.
Środki dostępne w ramach funduszu FAMI są przyznawane w ramach zarządzania dzielonego, bezpośredniego lub pośredniego. Największa ich część (63,5 proc. całkowitego budżetu) zostanie przydzielona na programy państw członkowskich objęte zarządzaniem dzielonym.
No. of partners needed
Zobacz zaproszenie do składania wniosków
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
Całkowity budżet programu (2021–2027): 9,9 mld euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2