Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Centra innowacji cyfrowych pomagają przedsiębiorstwom korzystać z możliwości cyfrowych w celu ulepszania procesów i produktów, co przekłada się na konkurencyjność firm. Środki unijne będą udostępniane centrom, które są już (lub będą) wspierane przez państwa członkowskie (lub regiony), aby zwiększyć wpływ finansowania publicznego. Program „Cyfrowa Europa” zwiększy zdolności wybranych centrów do realizacji działań o wyraźnej europejskiej wartości dodanej dzięki tworzeniu sieci centrów i promowaniu transferu wiedzy fachowej. Państwa członkowskie odgrywają zasadniczą rolę w procesie wyboru europejskich centrów innowacji cyfrowych. Pierwsza sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych zostanie utworzona na podstawie wykazu centrów wyznaczonych przez państwa członkowskie.

Total budget
Nie dotyczy
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Nie dotyczy
Who can apply
Za kwalifikujące się uznane zostaną wyłącznie wnioski spełniające następujące warunki, złożone przez:
• osoby prawne,
• osoby fizyczne, w zakresie, w jakim wymaga tego rodzaj lub charakter działania lub cel realizowany przez wnioskodawcę,
• podmioty nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem że ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz pod warunkiem że dane podmioty dają gwarancje ochrony interesów finansowych Unii równorzędne z gwarancjami, jakie dają osoby prawne.

Podmioty prawne muszą mieć siedzibę w:
• państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju lub terytorium zamorskim,
• państwie trzecim stowarzyszonym z programem,
• muszą być podmiotami prawnymi utworzonymi na mocy prawa Unii lub organizacjami międzynarodowymi.

Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim, które nie jest stowarzyszone z programem, mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa w działaniach szczególnych, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu.

Do uczestnictwa w programie nie kwalifikują się osoby fizyczne, z wyjątkiem dotacji przyznawanych w ramach celu szczegółowego nr 4. „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”.

W treści zaproszenia do składania wniosków może się znaleźć informacja, że ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku działań bezpośrednio związanych ze strategiczną autonomią UE uczestnictwo w programie jest ograniczone wyłącznie do beneficjentów mających siedzibę w państwach członkowskich bądź do beneficjentów mających siedzibę w państwach członkowskich i określonych państwach stowarzyszonych lub innych państwach trzecich.
No. of partners needed
Nie dotyczy
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
Nie dotyczy
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
6