Skip to main content

Culture and Creativity

Centra innowacji cyfrowych pomagają przedsiębiorstwom korzystać z możliwości cyfrowych w celu ulepszania procesów i produktów, co przekłada się na konkurencyjność firm. Środki unijne będą udostępniane centrom, które są już (lub będą) wspierane przez państwa członkowskie (lub regiony), aby zwiększyć wpływ finansowania publicznego. Program „Cyfrowa Europa” zwiększy zdolności wybranych centrów do realizacji działań o wyraźnej europejskiej wartości dodanej dzięki tworzeniu sieci centrów i promowaniu transferu wiedzy fachowej.

S+T+ARTS to platforma, której celem jest ściślejsze powiązanie technologii i sztuki w celu sprostania wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym, przed którymi stoi Europa. Platforma wspiera rozwój bardziej kreatywnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych technologii poprzez współpracę między artystami, naukowcami i inżynierami. Opiera się ona na założeniu, że sztuka, nauka i technologia mogą przynieść korzyści dzięki wymianie perspektyw i otwieraniu nowych ścieżek dla badań i przedsiębiorstw.

W ramach poszczególnych filarów program S+T+ARTS oferuje:

Projekt partnerski WORTH wspiera MŚP z sektora kreatywnego w podejmowaniu współpracy międzynarodowej mającej na celu opracowanie innowacyjnych produktów cechujących się ciekawym wzornictwem. Chodzi o stymulowanie wymiany i partnerstw między artystami, projektantami, rzemieślnikami, producentami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Główne zasady, na których opiera się projekt, to m.in.: jakość doznania, w tym styl i estetyka, zdrowe i bezpieczne środowisko życia, zrównoważony rozwój i obieg zamknięty, a także włączenie społeczne i przystępność ceny. Zainicjowany w 2021 r.

Segment dotyczący inwestycji społecznych i umiejętności ułatwia rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych, a także dostosowywanie i wykorzystywanie wyższych kwalifikacji poprzez kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie w miejscu pracy i powiązane działania. Inne obszary objęte wsparciem to projekty dotyczące innowacji społecznych, świadczenia zdrowotne, starzenie się i opieka długoterminowa, dostęp do profilaktyki, innowacyjne metody leczenia i rozwiązania w zakresie e-zdrowia, włączenie społeczne i dostępność oraz działalność kulturalna i twórcza o celu społecznym.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Celem projektu jest wspieranie funkcjonowania sfery publicznej, aby zapewniała niezbędne dla europejskiej demokracji informacje i materiały dokumentalne w nowoczesnym formacie pochodzące od mediów zagranicznych, a dostępne w kraju odbiorców. Ma to przeciwdziałać zjawiskom takim jak dominacja europejskiej sfery publicznej przez kilka silnych platform i korporacji informacyjnych spoza Europy, a także zmieniać nastawienie konsumentów do formatów informacyjno-rozrywkowych.

Stanowią one przejaw skoordynowanych wysiłków Komisji na rzecz zgromadzenia niezbędnych zasobów w postaci programów finansowania, polityk i regulacji, a także innych działań. Mają one również na celu zmobilizowanie i aktywizowanie podmiotów publicznych i prywatnych – takich jak państwa członkowskie UE, władze regionalne i lokalne, instytuty badawcze, rolnicy, zarządcy gruntów, przedsiębiorcy i inwestorzy – aby doprowadzić do rzeczywistych i trwałych efektów.

Celem europejskich ekosystemów innowacji, realizowanych ramach programu „Horyzont Europa”, jest stworzenie bardziej kompleksowych, sprzyjających włączeniu społecznemu i wydajnych ekosystemów innowacji oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji.

Ekosystemy innowacji

Celem działania jest stymulowanie wśród młodych Europejczyków debaty w zorganizowanej przestrzeni online, w której publikowane będą inspirujące treści dotyczące wydarzeń bieżących. Umożliwi to młodzieży z całej Europy zapoznanie się z różnymi punktami widzenia, dyskusje z rówieśnikami z innych krajów UE zainteresowanymi podobną tematyką oraz uzyskanie informacji o unijnych inicjatywach.

Komponent międzysektorowy ma promować międzysektorowe działania służące dostosowaniu się do zmian strukturalnych i technologicznych, przed którymi stoją media, w tym wzmacniając wolne, zróżnicowane i pluralistyczne środowisko medialne, wysokiej jakości dziennikarstwo i umiejętność korzystania z mediów, również w środowisku cyfrowym.

To zaproszenie dotyczy ponadnarodowych wyzwań i możliwości, przed którymi stoją media. 
Celem działania w zakresie innowacyjnych narzędzi i modeli biznesowych jest zwiększenie konkurencyjności, skalowalności i zrównoważonego charakteru podmiotów europejskich, poprawa widoczności i dostępności utworów europejskich oraz zwiększenie liczby odbiorców w środowisku cyfrowym.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT to partnerstwa łączące przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uniwersytety, których celem jest zacieśnienie współpracy i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywnych procesów myślenia i innowacji. Wspólnoty przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakładania nowych przedsiębiorstw i szkolenia nowego pokolenia przedsiębiorców. Wspólnota EIT „Kultura i kreatywność” zapewni innowacyjne rozwiązania, dzięki którym sektory staną się bardziej odporne.

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to nowy unijny program finansowania, którego celem jest upowszechnienie technologii cyfrowych w firmach, administracji publicznej i w życiu obywateli. Program oferuje fundusze na różne projekty związane ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie technologii cyfrowych i cyfrowej infrastruktury. Celem jest szybsza odnowa gospodarcza oraz kształtowanie cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Ma to przynieść korzyści wszystkim, ale przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Działania inwestycyjne obejmują badania naukowe, innowacje, demonstracje i projekty cyfrowe, jak również inwestycje związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i technologii. Obejmują też innowacje w zakresie organizacji i procesów, w tym nowe i innowacyjne modele biznesowe w różnych obszarach. Te obszary mogą obejmować sektor energii, przemysł energochłonny, środowisko, błękitną gospodarkę, gospodarkę morską, transport, zdrowie, nauki o życiu, biotechnologię, przemysł rolno-spożywczy, obronę, sektor kosmiczny, sektor kultury i sektor kreatywny.

W ramach klastra 5 „Klimat, energia i mobilność” wspierane jest wdrażanie porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zaangażować się w:

Klaster 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” realizuje cele i priorytety unijnej polityki w następujących dziedzinach:
• wzmacnianie rządów demokratycznych i zaangażowania obywateli
• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
• reagowanie na przemiany społeczne, gospodarcze, techniczne i kulturowe oraz kształtowanie tych przemian.

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć zrzesza rybackie lokalne grupy działania (RLGD), instytucje zarządzające, osoby fizyczne i ekspertów z całej UE. Członkowie sieci prowadzą prace dotyczące zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i obszarów przybrzeżnych. W przeszłości w ramach tej inicjatywy często wspierane były projekty związane ze sztuką i rzemiosłem oraz z dziedzictwem kulturowym.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji pomaga regionom i ludności w łagodzeniu skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko. Chodzi o transformację służącą osiągnięciu celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz o transformację w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie. Fundusz jest podstawowym instrumentem umożliwiającym wspieranie – odpowiednio do potrzeb – regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

EFRR jest częścią polityki spójności UE i ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie nierówności między jej regionami, wspieranie ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, sprzyjanie konkurencyjności, innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. W ramach EFRR realizowane są priorytety polityczne Unii, zwłaszcza te dotyczące transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Sojusze na rzecz innowacji zwiększają zdolności innowacyjne Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym, obejmującym badania naukowe.

Przewodnik po programie dostępny jest tutaj.

Działanie to wspiera tworzenie i rozwój europejskich platform centrów doskonałości zawodowej. Tym samym przyczynia się do rozwoju regionalnego, innowacji i strategii inteligentnej specjalizacji, a także do tworzenia międzynarodowych platform współpracy.

Do platform mogą dołączyć kraje, w których systemy doskonałości zawodowej są dobrze rozwinięte, jak również kraje dążące do utworzenia takich systemów.

Są to międzynarodowe partnerstwa zawarte przez organizacje działające w sektorze młodzieży w krajach UE, państwa trzecie stowarzyszone w ramach programu oraz państwa trzecie niestowarzyszone w ramach programu.

Wsparcie obejmuje projekty wymiany międzynarodowej, współpracy i dialogu w obszarach związanych z młodzieżą i uczeniem się pozaformalnym. Celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i dobrostanu młodzieży.

Cele projektów:

• zapewnienie młodym ludziom możliwości angażowania się i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim

Partnerstwa na małą skalę mają rozszerzyć dostęp do programu Erasmus+ na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć i które są aktywne w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu.

Dotacje są przyznawane na niskim poziomie finansowania, na krótkoterminowe projekty.

Wymogi administracyjne są proste. Dotacje tego rodzaju mają szczególne znaczenie dla podmiotów korzystających po raz pierwszy z Erasmus+, w szczególności dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.

Celem „Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym” jest zachęcanie podmiotów z wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych do projektowania i testowania nowatorskich rozwiązań cyfrowych, które w perspektywie długoterminowej będą wywierać pozytywny wpływ na wiele różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych.

Subscribe to Cyfryzacja i nowe modele biznesowe