Skip to main content

Culture and Creativity

Centra innowacji cyfrowych pomagają przedsiębiorstwom korzystać z możliwości cyfrowych w celu ulepszania procesów i produktów, co przekłada się na konkurencyjność firm. Środki unijne będą udostępniane centrom, które są już (lub będą) wspierane przez państwa członkowskie (lub regiony), aby zwiększyć wpływ finansowania publicznego. Program „Cyfrowa Europa” zwiększy zdolności wybranych centrów do realizacji działań o wyraźnej europejskiej wartości dodanej dzięki tworzeniu sieci centrów i promowaniu transferu wiedzy fachowej.

S+T+ARTS to platforma, której celem jest ściślejsze powiązanie technologii i sztuki w celu sprostania wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym, przed którymi stoi Europa. Platforma wspiera rozwój bardziej kreatywnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych technologii poprzez współpracę między artystami, naukowcami i inżynierami. Opiera się ona na założeniu, że sztuka, nauka i technologia mogą przynieść korzyści dzięki wymianie perspektyw i otwieraniu nowych ścieżek dla badań i przedsiębiorstw.

W ramach poszczególnych filarów program S+T+ARTS oferuje:

Start-up Europe to inicjatywa łącząca zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up, inwestorów, akceleratorów, sieci korporacyjne, uniwersytety i media informacyjne w celu przyspieszenia rozwoju europejskich start-upów. Realizacja inicjatywy jest wspierana przez podejmowanie działań politycznych i finansowanie przez UE szeregu projektów. Unijny standard wspierania start-upów stworzono, by pomagał europejskim MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up w realizowaniu ambicji rynkowych.

Projekt partnerski WORTH wspiera MŚP z sektora kreatywnego w podejmowaniu współpracy międzynarodowej mającej na celu opracowanie innowacyjnych produktów cechujących się ciekawym wzornictwem. Chodzi o stymulowanie wymiany i partnerstw między artystami, projektantami, rzemieślnikami, producentami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Główne zasady, na których opiera się projekt, to m.in.: jakość doznania, w tym styl i estetyka, zdrowe i bezpieczne środowisko życia, zrównoważony rozwój i obieg zamknięty, a także włączenie społeczne i przystępność ceny. Zainicjowany w 2021 r.

Segment dotyczący inwestycji społecznych i umiejętności ułatwia rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych, a także dostosowywanie i wykorzystywanie wyższych kwalifikacji poprzez kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie w miejscu pracy i powiązane działania. Inne obszary objęte wsparciem to projekty dotyczące innowacji społecznych, świadczenia zdrowotne, starzenie się i opieka długoterminowa, dostęp do profilaktyki, innowacyjne metody leczenia i rozwiązania w zakresie e-zdrowia, włączenie społeczne i dostępność oraz działalność kulturalna i twórcza o celu społecznym.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do książek i działalności wydawniczej w ramach zaproszeń w 2021 r. wspierane były różne działania w branży księgarskiej. Wsparcie obejmowało sprzedaż praw do tłumaczenia lub adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, a w szczególności utworów napisanych w językach rzadziej używanych, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora muzycznego w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez osoby zawodowo zajmujące się muzyką. Wsparcie obejmowało tworzenie, promocję, dystrybucję muzyki i generowanie dochodów, reagowanie na nowe tendencje cyfrowe, prawne i techniczne wynikające z innowacji w tym sektorze i nowych modeli biznesowych, eksport muzyki poza UE oraz dystrybucję muzyki w różnych krajach UE.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów opartych na współpracy na małą, średnią i dużą skalę w różnych sektorach. Na przykład w odniesieniu do sektora architektury w 2021 r. wspierane były różne działania realizowane przez europejskich architektów. Wsparcie obejmowało działania przy zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron (m.in.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Subscribe to Cyfryzacja i nowe modele biznesowe