Skip to main content

Culture and Creativity

Centrá digitálnych inovácií pomáhajú spoločnostiam využívať digitálne príležitosti na zlepšenie svojich procesov a produktov a zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Finančné prostriedky EÚ budú mať k dispozícii centrá, ktoré už podporujú (alebo budú podporovať) ich členské (alebo regióny), aby sa zvýšiť vplyv verejného financovania. Z programu Digitálna Európa sa poskytne podpora na zvýšenie kapacít vybraných centier, aby sa mohli zaoberať činnosťami s jasnou európskou pridanou hodnotou, a to na základe vytvárania sietí medzi centrami a podpory prenosu odborných znalostí.

S+T+ARTS je platforma, ktorej cieľom je užšie prepojiť technológie a umeleckú prax s cieľom riešiť sociálne, environmentálne a hospodárske výzvy, ktorým Európa čelí. Podporuje rozvoj tvorivejších, inkluzívnejších a udržateľnejších technológií prostredníctvom spolupráce medzi umelcami, vedcami, inžiniermi a výskumnými pracovníkmi. Jej hlavnou myšlienkou je, že umenie, veda a technológia môžu mať úžitok zo vzájomnej výmeny perspektív a z otvárania nových ciest pre výskum a podnikanie.

Program S+T+ARTS prostredníctvom svojich rôznych pilierov ponúka:

Startup Europe je iniciatíva, ktorá prepája začínajúce podniky pôsobiace v oblasti špičkových technológií, rýchlo sa rozvíjajúce podniky, investorov, akcelerátorov, korporátne siete, univerzity a médiá s cieľom urýchliť rast európskej scény začínajúcich podnikov. Základom iniciatívy je portfólio projektov a politických opatrení financovaných EÚ.

Projekt partnerskej spolupráce WORTH podporuje MSP pôsobiace v kreatívnom priemysle, aby spolupracovali na nadnárodnej úrovni s cieľom vyvíjať inovatívne a dizajnové výrobky, a podnecuje výmeny a partnerstvá medzi kreatívnymi ľuďmi, návrhármi, výrobcami, remeselníkmi a technologickými firmami. Zakladá sa na kľúčových zásadách, ako je kvalita skúseností vrátane štýlu a estetiky, zdravé a bezpečné životné prostredie, udržateľnosť a obehovosť, ako aj inklúzia, prístupnosť a cenová dostupnosť.

Segment sociálnych investícií a zručností uľahčuje: rozvoj zručností a kľúčových kompetencií zosúlaďovanie, zavádzanie a využívanie vyšších zručností prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy vrátane odbornej prípravy na pracovisku a súvisiacich činností.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci knižného a vydavateľského sektora v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov knižného sektora pri odplatnom prevode práv týkajúcich sa prekladu či adaptácie s cieľom zvýšiť cirkuláciu európskych literárnych diel, osobitne diel napísaných v menej používaných jazykoch, v rámci Európy aj mimo nej.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých, stredne veľkých a veľkých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci sektora kultúrneho dedičstva v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov v sektore kultúrneho dedičstva s celým radom činností.

Táto možnosť financovania slúži na podporu malých, stredne veľkých a veľkých projektov spolupráce v rámci rôznych sektorov. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v rámci sektora hudby v roku 2021 sa toto opatrenie zameriavalo na podporu pracovníkov v sektore hudby s celým radom činností. Patrili medzi ne tvorba hudby, propagácia, distribúcia a tvorba príjmov, reakcia na nové digitálne, právne a technické trendy vyplývajúce z inovácií v tomto sektore a nových obchodných modelov, vývoz hudby mimo EÚ a distribúcia hudby za hranice EÚ.

Táto možnosť financovania podporuje malé, stredne veľké a veľké projekty spolupráce v rôznych sektoroch. Napríklad v prípade výziev na predkladanie návrhov v sektore architektúry v roku 2021 bolo cieľom tohto opatrenia podporiť európskych architektov s celým radom činností. Patrili medzi ne komunikácia, spoločná tvorba a zapojenie občanov a zainteresovaných strán do postupov navrhovania, plánovania a budovania, integrácia Európskej zelenej dohody (najmä zapracovanie zásad nového európskeho Bauhausu do ich činností) a internacionalizácia kariér v Európe a mimo nej.

Táto možnosť financovania podporuje projekty v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Podporiť možno širokú škálu činností a iniciatív. O podporu sa môže uchádzať široké spektrum žiadateľov. Podpora je určená na projekty zahŕňajúce nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktoré prispievajú k posilňovaniu tvorby a cirkulácie európskych umeleckých diel a umelcov na nadnárodnej úrovni. Dôraz sa kladie aj na financovanie projektov, ktoré podporujú európske kultúrne a kreatívne sektory s cieľom rozvíjať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať pracovné miesta a rast.

Subscribe to Digitalizácia a nové obchodné modely