Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Centrá digitálnych inovácií pomáhajú spoločnostiam využívať digitálne príležitosti na zlepšenie svojich procesov a produktov a zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Finančné prostriedky EÚ budú mať k dispozícii centrá, ktoré už podporujú (alebo budú podporovať) ich členské (alebo regióny), aby sa zvýšiť vplyv verejného financovania. Z programu Digitálna Európa sa poskytne podpora na zvýšenie kapacít vybraných centier, aby sa mohli zaoberať činnosťami s jasnou európskou pridanou hodnotou, a to na základe vytvárania sietí medzi centrami a podpory prenosu odborných znalostí. Členské štáty zohrávajú zásadnú úlohu v procese výberu európskych centier digitálnych inovácií. Východisková sieť európskych centier digitálnych inovácií sa vytvorí na základe zoznamu centier určených členskými štátmi.

Total budget
neuplatňuje sa
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
neuplatňuje sa
Who can apply
Za oprávnené sa budú považovať len návrhy, ktoré spĺňajú tieto podmienky: Žiadateľmi by mali byť:
• právnické osoby,
• fyzické osoby, pokiaľ si to vyžaduje povaha alebo charakteristické črty akcie alebo cieľa, ktorý žiadateľ sleduje,
• subjekty, ktoré nemajú podľa platného vnútroštátneho práva právnu subjektivitu, sa môžu zúčastniť za predpokladu, že ich zástupcovia môžu prevziať právne záväzky v ich mene a že tieto subjekty poskytujú rovnaké záruky ochrany finančných záujmov Únie, aké poskytujú právnické osoby.

Právnické osoby musia byť usadené v:
• členskom štáte alebo v zámorskej krajine alebo na zámorskom území, ktoré sú s ním spojené
• tretej krajine pridruženej k programu,
• môže ísť o akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akúkoľvek medzinárodnú organizáciu.

Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sú výnimočne oprávnené na účasť na konkrétnych akciách, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov programu.

Fyzické osoby nie sú oprávnené na účasť, s výnimkou grantov udeľovaných v rámci špecifického cieľa 4. Pokročilé digitálne zručnosti.

Vo výzve sa môže stanoviť, že účasť je z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu priamej súvislosti akcií so strategickou autonómiou EÚ obmedzená iba na príjemcov usadených v členských štátoch alebo na príjemcov usadených v členských štátoch a určitých pridružených alebo iných tretích krajinách.
No. of partners needed
neuplatňuje sa
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
neuplatňuje sa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
6