Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Segment sociálnych investícií a zručností uľahčuje: rozvoj zručností a kľúčových kompetencií zosúlaďovanie, zavádzanie a využívanie vyšších zručností prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy vrátane odbornej prípravy na pracovisku a súvisiacich činností. V rámci tohto segmentu sa podporujú aj projekty zahŕňajúce sociálne inovácie, zdravotnícke služby, starostlivosť o starnúce obyvateľstvo a dlhodobú starostlivosť, prístup k prevencii, inovačnej liečbe a nástrojom elektronického zdravotníctva, začlenenie a prístupnosť a kultúrne a tvorivé činnosti so sociálnym cieľom.

Total budget
26,2 mld. eur
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Finanční sprostredkovatelia budú ponúkať individualizované finančné riešenia žiadateľom, ktorí o to prejavia záujem.
Who can apply
K Fondu InvestEU majú prístup:
• členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členskými štátmi EHP, v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore,
• pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie (stanovenými v príslušných rámcových dohodách, rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v iných formalizovaných dohodách),
• krajiny európskej susedskej politiky v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie,
• ďalšie tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitných dohodách vzťahujúcimi sa na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie.
No. of partners needed
Neuvádza sa.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Žiadosti sa predkladajú finančným sprostredkovateľom
Total initiative budget
Rozpočet segmentu sociálnych investícií a zručností: 2,8 mld. eur
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3