Skip to main content

Culture and Creativity

Táto možnosť financovania podporuje projekty v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Podporiť možno širokú škálu činností a iniciatív. O podporu sa môže uchádzať široké spektrum žiadateľov. Podpora je určená na projekty zahŕňajúce nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktoré prispievajú k posilňovaniu tvorby a cirkulácie európskych umeleckých diel a umelcov na nadnárodnej úrovni. Dôraz sa kladie aj na financovanie projektov, ktoré podporujú európske kultúrne a kreatívne sektory s cieľom rozvíjať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať pracovné miesta a rast.

V prípade malých projektov spolupráce musia mať konzorciá minimálne 3 partnerov z 3 rôznych oprávnených krajín. Výška grantu do 200 000 EUR. Maximálna miera financovania EÚ je stanovená na 80 %.

V prípade stredne veľkých projektov spolupráce môžu návrhy predkladať len konzorciá minimálne s 5 partnermi z 5 rôznych oprávnených krajín. Výška grantu do 1 milióna EUR. Maximálna miera financovania EÚ je stanovená na 70 %.

V prípade veľkých projektov spolupráce môžu návrhy predkladať len konzorciá minimálne s 10 partnermi z 10 rôznych oprávnených krajín. Výška grantu do 2 miliónov EUR. Maximálna miera financovania EÚ je stanovená na 60 %.

Total budget
2,44 mld. EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
200 000 EUR až 2 milióny EUR
Who can apply
Žiadatelia musia byť legálne usadení a úradne zaregistrovaní v krajine, ktorá sa zúčastňuje na programe Kreatívna Európa. Medzi oprávnené osoby nepatria jednotlivci, pokiaľ nie sú samostatne zárobkovo činnými osobami (napríklad individuálni podnikatelia). Koordinačná organizácia projektu musí spĺňať podmienku najmenej dvojročnej právnej existencie pred uplynutím lehoty na podávanie žiadostí.
No. of partners needed
3 až 10 alebo viac v závislosti od rozsahu projektu
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
Rozpočet na projekty európskej spolupráce – pre porovnanie výzva na predkladanie návrhov v roku 2021: 60,9 milióna EUR. Malé projekty budú predstavovať predbežne 35 % celkového rozpočtu
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8