Skip to main content

Culture and Creativity

Leis an deis mhaoiniúcháin seo tacaítear le tionscadail laistigh d’earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Is féidir tacú le raon leathan gníomhaíochtaí agus tionscnamh, agus le raon leathan iarratasóirí. Tugtar tacaíocht do thionscadail lena mbaineann comhar cultúrtha trasnáisiúnta, agus a chuidíonn le cruthú agus cúrsaíocht saothar ealaíne agus ealaíontóirí Eorpacha ar bhonn trasnáisiúnta a neartú. Dírítear freisin ar thionscadail a mhaoiniú a thacaíonn le hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha Eorpacha chun tallann a chothú chun nuáil a dhéanamh, chun rath a bhaint amach agus chun poist agus fás a ghiniúint.

Maidir le tionscadail comhair ar mhionscála, ní mór triúr comhpháirtithe as 3 thír incháilithe éagsúla a bheith ag cuibhreannas. Is é suas le €200,000 méid an deontais. Is é 80% an t-uasráta maoiniúcháin atá socraithe ag an Aontas.

Maidir le tionscadal comhair ar mheánscála, ní mór do chuibhreannas ina bhfuil 5 chomhpháirtí ar a laghad as 5 thír incháilithe éagsúla tograí a chur isteach. Is é suas le €1 mhilliún méid an deontais. Is é 70% an t-uasráta maoiniúcháin atá socraithe ag an Aontas

Maidir le tionscadal comhair ar mhórscála, ní mór do chuibhreannas, ina bhfuil 10 gcomhpháirtí ar a laghad as 10 dtír incháilithe éagsúla, tograí a chur isteach. Is é suas le €2 mhilliún méid an deontais. Is é 60% an t-uasráta maoiniúcháin atá socraithe ag an Aontas.

Total budget
€2.44 billiún
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
€200,000 go dtí €2 mhilliún
Who can apply
Ní mór d’iarratasóirí a bheith bunaithe go dlíthiúil agus cláraithe go hoifigiúil i dtír atá rannpháirteach i gClár Eoraip na Cruthaitheachta. Níl daoine aonair incháilithe, ach amháin más daoine aonair féinfhostaithe iad (amhail trádálaithe aonair). Ní mór don eagraíocht atá ag comhordú an tionscadail a bheith bunaithe go dlíthiúil ar feadh 2 bhliain ar a laghad roimh an spriocdháta le hiarratais a chur isteach.
No. of partners needed
3 go 10 nó níos mó, ag brath ar scála an tionscadail
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Glaonna ar thograí
Total initiative budget
Buiséad na dtionscadal comhair Eorpaigh – glao ar thagairt 2021: €60.9 milliún. Is éard a bheidh go sealadach i dtionscadail ar mhionscála 35% den bhuiséad foriomlán
Version
0.0.0
Sector count
9
Organisation count
6
Need count
8