Skip to main content

Culture and Creativity

Cabhraíonn Moil Nuálaíochta Digití le cuideachtaí leas a bhaint as deiseanna digiteacha chun feabhas a chur ar a bpróisis agus a dtáirgí a fheabhsú d’fhonn a n-iomaíochas a fheabhsú. Cuirfear maoiniú ón Aontas ar fáil do mhoil a fhaigheann tacaíocht cheana féin (nó a gheobhaidh tacaíocht amach anseo) óna mBallstát (nó a réigiún), chun tionchar an mhaoiniúcháin phoiblí a mhéadú.

Is ardán é S+T+ARTS a fhéachann leis an teicneolaíocht agus an cleachtas ealaíne a nascadh le chéile ar bhealach níos dlúithe chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíocha atá os comhair na hEorpa. Tacaíonn sé le teicneolaíochtaí níos cruthaithí, níos cuimsithí agus níos inbhuanaithe a fhorbairt trí chomhoibriú idir ealaíontóirí, eolaithe, innealtóirí agus taighdeoirí. Tá sé dírithe ar an smaoineamh go mbainfidh an ealaín, an eolaíocht agus an teicneolaíocht leas as peirspictíochtaí a chomhroinnt agus bealaí nua a oscailt don taighde agus don ghnó.

Cuireadh iPortunus ar bun chun deiseanna soghluaisteachta a leathnú agus chun comhoibriú idirnáisiúnta a threisiú ionas go mbeidh ealaíontóirí agus gairmithe cultúrtha in ann obair a dhéanamh, a chur i láthair agus a chomhléiriú i dtíortha éagsúla, rud a thabharfaidh rochtain dóibh ar mhargaí éagsúla, a chabhróidh leo lucht féachana nó lucht leanúna nua a mhealladh, comhoibriú idirnáisiúnta a neartú agus a n-ionchais ghairme a oscailt.

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh Bauhaus Eorpach Nua gluaiseacht chruthaitheach agus idirdhisciplíneach a fhorbairt lena masctar an Comhaontú Glas don Eoraip le saol laethúil shaoránaigh an Aontais. Tá an tionscnamh á chomhdhearadh trí rannpháirtíocht dhíreach na saoránach, saineolaithe, gnólachtaí agus Institiúidí agus is iad seo a leanas na haidhmeanna atá leis:

Dírítear CTIL go sonrach ar bhearta lánpháirtíochta luaithe, agus tá deis ann ráta cómhaoinithe níos airde ná an ráta cómhaoinithe caighdeánach a bheith ann d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha, agus don tsochaí shibhialta. Díríonn an clár nua go príomha ar luathchéimeanna na lánpháirtíochta agus is iad seo a leanas na haidhmeanna foriomlána:

Le hionú na hInfheistíochta Sóisialta agus Scileanna, éascaítear an méid seo a leanas: scileanna agus príomhinniúlachtaí a fhorbairt; ardscileanna a mheaitseáil, a chur chun feidhme agus a chur chun úsáide tríd an oideachas, an oiliúint, an oiliúint agus gníomhaíochtaí gaolmhara san áireamh Tacaíonn an ionú freisin le tionscadail a bhaineann le nuálaíocht shóisialta, seirbhísí sláinte, aosú agus cúram fadtéarmach, rochtain ar chosc, cóireálacha nuálacha agus roghanna ríomhshláinte, cuimsiú agus inrochtaineacht, agus gníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha a bhfuil cuspóir sóisialta acu

Le tairseach FBM an Chláir InvestEU, éascaítear infhaighteacht agus rochtain ar mhaoiniú go príomha do FBManna agus do chuideachtaí meánchaipitlithe beaga, cinn nuálacha san áireamh chomh maith leo siúd a fheidhmíonn in earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta, agus do chuideachtaí meánchaipitlithe beaga freisin. Chomh maith leis sin, cuirtear tacaíocht chaipitil ar fáil do FBManna nach raibh deacrachtaí acu cheana féin i dtéarmaí Státchabhrach ag deireadh 2019, ach a bhfuil aghaidh á tabhairt acu ar rioscaí suntasacha ó shin i ngeall ar an ngéarchéim a tharla de thoradh phaindéi

Cuireann tionscadail gníomhaíochtaí soghluaisteachta chun cinn do na grúpaí daoine seo a leanas:

  • Foghlaimeoirí: daltaí, mic léinn, oiliúnaithe, printísigh, daoine óga, foghlaimeoirí fásta;
  • Baill foirne: ollúna, múinteoirí, oiliúnóirí, oibrithe don óige, agus daoine atá ag obair in eagraíochtaí atá gníomhach i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige;

Is é is príomhaidhm do thionscadail tacú le foghlaimeoirí eolas, scileanna agus dearcthaí a fhoghlaim, inniúlachtaí teanga san áireamh.

Cuidíonn fochlár LIFE ‘Aistriú chuig Fuinneamh Glan’ leis an aistriú chuig geilleagar atá inbhuanaithe, tíosach ar fhuinneamh in-athnuaite, neodrach ó thaobh na haeráide de agus athléimneach.

Cuireann sé maoiniú ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí comhordaithe agus tacaíochta iad sin lena mbaineann breisluach Eorpach ard, a bhfuil sé mar aidhm leo bacainní margaidh a chuireann bac ar an aistriú socheacnamaíoch chuig an bhfuinneamh inbhuanaithe a shárú.

Is gníomhaíocht neamhbhrabúis dlúthpháirtíochta é Tionscadal Dlúthpháirtíochta a thionscnaíonn, a fhorbraíonn agus a chuireann daoine óga chun feidhme iad féin ar feadh tréimhse idir 2 mhí agus 12 mhí.

Baineann tionscadal le grúpa de chúigear daoine óga ar a laghad chun díriú ar ábhar a bheidh sainaitheanta go soiléir agus déanfaidh siad iniúchadh air trí ghníomhaíochtaí laethúla a bhfuil baint ag baill uile an ghrúpa leo.

Is clár malartaithe trasteorann é Erasmus le haghaidh Fiontraithe Óga a thugann deis do dhaoine óga ar mian leo a bheith ina bhfiontraithe dul ag obair le fiontraithe a bhfuil taithí acu agus a bhfuil gnóthais bheaga á reáchtáil acu i dtíortha eile, agus foghlaim uathu.

Leis an deis mhaoiniúcháin seo tacaítear le tionscadail laistigh d’earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Is féidir tacú le raon leathan gníomhaíochtaí agus tionscnamh, agus le raon leathan iarratasóirí. Tugtar tacaíocht do thionscadail lena mbaineann comhar cultúrtha trasnáisiúnta, agus a chuidíonn le cruthú agus cúrsaíocht saothar ealaíne agus ealaíontóirí Eorpacha ar bhonn trasnáisiúnta a neartú.

Is éard is Tionscadal Dlúthpháirtíochta ann gníomhaíocht neamhbhrabúis dlúthpháirtíochta a thionscnaíonn, a fhorbraíonn agus a chuireann daoine óga chun feidhme iad féin ar feadh tréimhse idir 2 mhí agus 12 mhí. Bíonn baint ag grúpa de chúigear daoine óga ar a laghad le tionscadal agus díríonn siad ar ábhar atá sainaitheanta go soiléir mar chuid de. Lena linn, déanfaidh siad iniúchadh ar an ábhar trí ghníomhaíochtaí laethúla ag a bhfuil baint ag baill uile an ghrúpa leo.

Tá sé mar aidhm ag an gClár ‘ACC-AE i dtreo tionscal cultúrtha inmharthana’ borradh a chur faoi acmhainneacht earnáil an chultúir agus na cruthaitheachta agus an méid a chuireann sé le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch thíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC). Tá sé mar aidhm ag an gclár fiontraíocht agus nuálaíocht chultúrtha a spreagadh, poist nua a chruthú agus ioncam ealaíontóirí agus gairmithe cultúrtha a mhéadú.

Is comhpháirtíochtaí iad Pobail Eolais agus Nuálaíochta EIT a thugann gnólachtaí, ionaid taighde agus ollscoileanna le chéile agus a bhfuil sé mar aidhm acu an comhar eatarthu a neartú agus timpeallachtaí fabhracha a chruthú le go mbeidh rath ar phróisis smaointeoireachta cruthaithí agus ar an nuálaíocht. Cabhraíonn na pobail chun táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt, chun cuideachtaí nua a thosú agus chun oiliúint a chur ar ghlúin nua fiontraithe.

Clár maoiniúcháin nua de chuid an Aontais is ea an Clár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL) atá dírithe ar an teicneolaíocht dhigiteach a sholáthar do ghnólachtaí, do shaoránaigh agus d’údaráis phoiblí. Cuireann sé ar fáil maoiniú straitéiseach ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar an iliomad dúshlán ar ar gá dúinn aghaidh a thabhairt sa lá atá inniu maidir le teicneolaíochtaí digiteacha agus bonneagair dhigiteacha.

Baineann gníomhaíochtaí infheistíochta le gníomhaíochtaí taighde, nuálaíochta, taisealbhaidh agus digiteacha, infheistíochtaí a bhaineann le táirgí agus teicneolaíochtaí nua a sheoladh ar an margadh. Cumhdaíonn siad freisin nuálaíocht eagraíochtúil agus nuálaíocht i bpróisis, samhlacha gnó nua agus nuálacha i réimsí éagsúla san áireamh.

Tionscadail de chuid Chnuasach 3 ‘Slándáil Shibhialta don tSochaí, tacóidh siad le tosaíochtaí beartas an Aontais a chur chun feidhme, ar tosaíochtaí iad a bhaineann leis an tslándáil, an chibearshlándáil san áireamh, agus laghdú rioscaí tubaiste agus an athléimneacht. Is féidir le páirtithe leasmhara cruthaitheacha páirt a ghlacadh sna nithe seo a leanas: • Tionscadail taighde a chuireann leis an gcomhrac i gcoinne na gáinneála ar earraí cultúrtha; • Measúnú a dhéanamh ar rioscaí agus leochaileachtaí tubaiste i láithreáin oidhreachta cultúrtha; • Imeachaí cultúrtha móra.

Is é Cnuasach1 ‘An tSláinte’ agus tá sé mar aidhm aige sochaí Eorpach a chruthú a bheidh níos láidre, níos ionchuimsithí agus níos daonlathaí. Dírítear mar chuid den snáithe ar phríomhtheicneolaíochtaí, príomh-earnálacha agus príomhshlábhraí luacha digiteacha atá ag teacht chun cinn a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm ag Cnuasach 2 ‘An Cultúr, an Chruthaitheacht agus an tSochaí Chuimsitheach’ na cuspóirí agus na tosaíochtaí de chuid an Aontais atá nasctha leis an méid seo a leanas a bhaint amach:
• An rialachas daonlathach agus rannpháirtíocht na saoránach a fheabhsú;
• An oidhreacht chultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn; agus
• Freagairt ar an gclaochlú sóisialta, eacnamaíoch, teicneolaíoch agus cultúrtha agus iad go léir a mhúnlú.

Cuireann an snáithe seo le hacmhainn eagraíochtaí neamhspleácha na sochaí sibhialta atá gníomhach i gcur chun cinn luachanna agus ceart, ar eagraíochtaí iad a gcabhraíonn a ngníomhaíochtaí le forfheidhmiú straitéiseach ceart faoi dhlí an Aontais agus faoi Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Cuireann na gníomhaíochtaí le gníomhaíochtaí abhcóideachta agus faire, agus déanann siad luachanna an Aontais a chur chun cinn, a chosaint agus feasacht a ardú ina leith ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus trasnáisiúnta.

Is é atá in FARNET pobal daoine a bhfuil forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail (CLLD) á cur chun feidhme acu faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). Sa phobal seo, tugtar le chéile Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh (FLAGanna), údaráis bhainistíochta, saoránaigh agus saineolaithe ó gach cearn den Aontas, chun obair a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe iascaigh agus limistéar cósta. Roimhe seo, is minic a tugadh tacaíocht faoin tionscnamh seo do thionscadail a bhaineann leis na healaíona agus leis an gceardaíocht, agus leis an oidhreacht chultúrtha.

Rannchuidíonn an Sásra um Aistriú Cóir le réigiúin agus daoine a chumasú chun aghaidh a thabhairt ar thionchair shóisialta, fostaíochta, eacnamaíocha agus chomhshaoil an aistrithe chuig spriocanna fuinnimh agus aeráide an Aontais do 2030 agus do gheilleagar an Aontais atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050, bunaithe ar Chomhaontú Pháras. Is príomhuirlis é an Ciste chun tacú leis na críocha is mó a ndéanfaidh an t-aistriú i dtreo na neodrachta aeráide difear dóibh, trí thacaíocht shaincheaptha a thabhairt dóibh.

Is cuid de Bheartas Comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh é CFRE agus tá sé d’aidhm aige comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais Eorpaigh a neartú trí mhíchothromaíochtaí idir na réigiúin a cheartú, trí thacú le téarnamh eacnamaíoch, le cruthú post, leis an iomaíochas, leis an nuálaíocht agus leis an inbhuanaitheacht. Cuireann sé tosaíochtaí polaitiúla an Aontais i gcrích, go háirithe an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach.

Éascaíonn CETFT infheistíochtaí i mbonneagar na tuaithe. Tá go leor ceantair thuaithe san Aontas Eorpach thíos le fadhbanna struchtúracha amhail easpa deiseanna fostaíochta tarraingteacha, ganntanais scileanna, tearcinfheistíocht sa nascacht, sa bhonneagar agus i seirbhísí riachtanacha, chomh maith le himirce daoine óga. Ní luaitear go soiléir an tacaíocht do thionscadail chultúrtha sa chlár, ach éascaíonn CETFT infheistíochtaí i mbonneagar tuaithe, a bhfuil bonneagar cultúrtha san áireamh ann.

Is é an cuspóir foriomlán atá ann tionchar socheacnamaíoch phaindéim COVID-19 ar an óige a mhaolú, go príomha trí fhothú acmhainneachta agus trí bhearta sonracha a thacaíonn le téarnamh earnáil na hóige, chomh maith leis an dlúthpháirtíocht agus an chuimsitheacht a chothú.

Neartaíonn na Comhghuaillíochtaí cumas nuálaíochta na hEorpa trí nuálaíocht a neartú trí chomhar agus trí shreabhadh eolais i measc an ardoideachais, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (idir tosaigh agus leanúnach), agus trí chomhthéacs socheacnamaíoch a bheith rannpháirteach ar bhonn níos leithne, lena gcuirtear taighde san áireamh.

Tá an treoirleabhar ar fáil anseo.

Leis an ngníomhaíocht sin, tacaítear le bunú agus forbairt ardán Eorpach na nIonad Barr Feabhais Gairme, rud a rannchuidíonn le straitéisí um fhorbairt réigiúnach, nuálaíocht, agus speisialtóireacht chliste, chomh maith le hardáin chomhoibritheacha idirnáisiúnta.

Is féidir le tíortha a bhfuil córais sármhaitheasa gairme dea-fhorbartha acu páirt a ghlacadh sna hardáin, chomh maith leis na tíortha sin a bhfuil cineálacha cur chuige den chineál céanna á bhforbairt acu.

Is comhpháirtíochtaí comhair idirnáisiúnta iad seo idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse na hóige sna Ballstáit, i dtríú tíortha atá bainteach leis an gclár agus i dtríú tíortha nach bhfuil bainteach leis an gclár freisin.

Tacaíonn na tionscadail le malartuithe idirnáisiúnta, le comhar agus le hidirphlé faoi bheartais i réimse na hóige agus na foghlama neamhfhoirmiúla ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe shocheacnamaíoch agus folláine daoine óga a fheabhsú.

Leis na tograí:

Bíonn sé d’aidhm ag Comhpháirtíochtaí Mionscála rochtain ar an gclár Erasmus+ a leathnú chun gníomhaithe mionscála agus daoine aonair a chlúdach ar deacair teagmháil a dhéanamh leo sna réimsí seo a leanas: an t-oideachas scoile, an t-oideachas aosach, an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint, agus an óige.

Leibhéal íseal maoiniúcháin a bhíonn i gceist leis na deontais, agus bronntar ar thionscadail ghearra iad.

Gníomhaíochtaí duine le duine ar líne a bhíonn i gceist le malartuithe fíorúla.

Cuireann siad comhphlé idirchultúrtha chun cinn chomh maith le forbairt scileanna boga i measc daoine as tríú tíortha nach bhfuil bainteach leis an gclár, Ballstáit de chuid an Aontais nó tríú tíortha atá páirteach sa chlár.

I ngrúpaí beaga a reáchtáiltear iad agus bíonn éascaitheoir ann i gcónaí chun iad a stiúradh.

Tá eolaire an chláir ar fáil anseo.

Is tionscadail mhórscála, ardtionchair iad Foirne Oibrithe Deonacha i réimsí ardtosaíochta. Bíonn daoine óga ó dhá thír éagsúla ar a laghad páirteach iontu agus beidh siad ina n- idirghabhálacha gearrthéarmacha lena dtabharfar aghaidh ar dhúshláin chomhchoiteanna Eorpacha i réimsí beartais a shainítear gach bliain ar leibhéal an Aontais.

Is féidir an méid seo a leanas a dhéanamh le hiarratais:

Tugann tionscadail oibre deonaí deis do dhaoine óga páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar riachtanais a bpobal áitiúil.

Is féidir obair dheonach a dhéanamh i dtír chónaithe an oibrí dheonaigh, nó i dtír eile (trasteorann). Díríonn na tionscadail ar raon leathan réimsí, ar nós cosaint an chomhshaoil, an maolú ar an athrú aeráide nó cuimsiú sóisialta níos fearr.

Tacaíonn cláir théamacha na hIonstraime um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) le gníomhaíochtaí atá nasctha le cur chun feidhme Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe ar an leibhéal domhanda. I measc na dtéamaí tosaíochta tá: cearta an duine agus an daonlathas, an tsochaí shibhialta, cobhsaíocht agus síocháin, chomh maith le dúshláin dhomhanda amhail sláinte, oideachas agus oiliúint, mná agus leanaí, obair, cosaint shóisialta, cultúr, imirce agus athrú aeráide.

Leis an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) maoinítear gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, rud a chuireann ar chumas an Aontais Eorpaigh seasamh go héifeachtach lena luachanna agus lena leasanna ar fud an domhain agus iad a chur chun cinn.

Is líonra réigiúnach é an Líonra Fiontar Eorpach (EEN), mar aon le hionad ilfhreastail do FBManna ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid iomaíochais. Chun é sin a dhéanamh, cuireann EEN tacaíocht ghnó ar fáil do FBManna agus tugann sé comhairle dóibh faoi dheiseanna sa mhargadh inmheánach. Oibríonn EEN i gcomhar le tionscnaimh réigiúnacha amhail Ardáin um Speisialtóireacht Chliste, Moil Nuálaíochta Digití, Pobail Eolais agus Nuálaíochta agus Príomh-Ionaid Teicneolaíochta Cumasúcháin (KETanna).

Spreagfaidh Saotharlann na Nuálaíochta Cruthaithí gníomhaithe in earnálacha uile an chultúir agus na cruthaitheachta chun réitigh dhigiteacha nuálacha a dhearadh agus a thástáil a bhféadfadh tionchar dearfach fadtéarmach a bheith acu ar earnálacha éagsúla de chuid an chultúir agus na cruthaitheachta.

Subscribe to Na hAmharc-ealaíona