Skip to main content

Culture and Creativity

Cabhraíonn Moil Nuálaíochta Digití le cuideachtaí leas a bhaint as deiseanna digiteacha chun feabhas a chur ar a bpróisis agus a dtáirgí a fheabhsú d’fhonn a n-iomaíochas a fheabhsú. Cuirfear maoiniú ón Aontas ar fáil do mhoil a fhaigheann tacaíocht cheana féin (nó a gheobhaidh tacaíocht amach anseo) óna mBallstát (nó a réigiún), chun tionchar an mhaoiniúcháin phoiblí a mhéadú.

Is ardán é S+T+ARTS a fhéachann leis an teicneolaíocht agus an cleachtas ealaíne a nascadh le chéile ar bhealach níos dlúithe chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíocha atá os comhair na hEorpa. Tacaíonn sé le teicneolaíochtaí níos cruthaithí, níos cuimsithí agus níos inbhuanaithe a fhorbairt trí chomhoibriú idir ealaíontóirí, eolaithe, innealtóirí agus taighdeoirí. Tá sé dírithe ar an smaoineamh go mbainfidh an ealaín, an eolaíocht agus an teicneolaíocht leas as peirspictíochtaí a chomhroinnt agus bealaí nua a oscailt don taighde agus don ghnó.

Tacaíonn Tionscadal Comhpháirtíochta WORTH le FBManna in earnáil na cruthaitheachta chun comhoibriú trasnáisiúnta a dhéanamh d’fhonn táirgí nuálacha atá bunaithe ar an dearadh a fhorbairt trí mhalartú agus comhpháirtíocht a spreagadh idir lucht na n-ealaíon, dearthóirí, monaróirí, ceardaithe agus gnólachtaí teicneolaíochta. Tá sé bunaithe ar phríomhphrionsabail amhail cáilíocht na taithí, lena n-áirítear stíl agus aeistéitice, timpeallachtaí maireachtála sláintiúla agus sábháilte, inbhuanaitheacht agus ciorclaíocht, chomh maith le cuimsiú, inrochtaineacht agus inacmhainneacht.

Cuireadh iPortunus ar bun chun deiseanna soghluaisteachta a leathnú agus chun comhoibriú idirnáisiúnta a threisiú ionas go mbeidh ealaíontóirí agus gairmithe cultúrtha in ann obair a dhéanamh, a chur i láthair agus a chomhléiriú i dtíortha éagsúla, rud a thabharfaidh rochtain dóibh ar mhargaí éagsúla, a chabhróidh leo lucht féachana nó lucht leanúna nua a mhealladh, comhoibriú idirnáisiúnta a neartú agus a n-ionchais ghairme a oscailt.

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh Bauhaus Eorpach Nua gluaiseacht chruthaitheach agus idirdhisciplíneach a fhorbairt lena masctar an Comhaontú Glas don Eoraip le saol laethúil shaoránaigh an Aontais. Tá an tionscnamh á chomhdhearadh trí rannpháirtíocht dhíreach na saoránach, saineolaithe, gnólachtaí agus Institiúidí agus is iad seo a leanas na haidhmeanna atá leis:

Le tairseach FBM an Chláir InvestEU, éascaítear infhaighteacht agus rochtain ar mhaoiniú go príomha do FBManna agus do chuideachtaí meánchaipitlithe beaga, cinn nuálacha san áireamh chomh maith leo siúd a fheidhmíonn in earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta, agus do chuideachtaí meánchaipitlithe beaga freisin. Chomh maith leis sin, cuirtear tacaíocht chaipitil ar fáil do FBManna nach raibh deacrachtaí acu cheana féin i dtéarmaí Státchabhrach ag deireadh 2019, ach a bhfuil aghaidh á tabhairt acu ar rioscaí suntasacha ó shin i ngeall ar an ngéarchéim a tharla de thoradh phaindéi

Cuireann tionscadail gníomhaíochtaí soghluaisteachta chun cinn do na grúpaí daoine seo a leanas:

  • Foghlaimeoirí: daltaí, mic léinn, oiliúnaithe, printísigh, daoine óga, foghlaimeoirí fásta;
  • Baill foirne: ollúna, múinteoirí, oiliúnóirí, oibrithe don óige, agus daoine atá ag obair in eagraíochtaí atá gníomhach i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige;

Is é is príomhaidhm do thionscadail tacú le foghlaimeoirí eolas, scileanna agus dearcthaí a fhoghlaim, inniúlachtaí teanga san áireamh.

Cuidíonn fochlár LIFE ‘Aistriú chuig Fuinneamh Glan’ leis an aistriú chuig geilleagar atá inbhuanaithe, tíosach ar fhuinneamh in-athnuaite, neodrach ó thaobh na haeráide de agus athléimneach.

Cuireann sé maoiniú ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí comhordaithe agus tacaíochta iad sin lena mbaineann breisluach Eorpach ard, a bhfuil sé mar aidhm leo bacainní margaidh a chuireann bac ar an aistriú socheacnamaíoch chuig an bhfuinneamh inbhuanaithe a shárú.

Leis an gclár LIFE, déantar cómhaoiniú ar thionscadail sna réimsí seo a leanas:
• oiriúnú uirbeach agus pleanáil úsáide talún;
• athléimneacht bonneagair;
• bainistiú inbhuanaithe an uisce i gceantair i mbaol triomach;
• bainistíocht tuilte agus cósta
• teacht aniar in earnáil na talmhaíochta, na foraoiseachta agus na turasóireachta;
• tacaíocht a thabhairt do na réigiúin is forimeallaí san Aontas ina n-ullmhacht d'eachtraí adhaimsire, go háirithe i gceantair chósta.

Is clár malartaithe trasteorann é Erasmus le haghaidh Fiontraithe Óga a thugann deis do dhaoine óga ar mian leo a bheith ina bhfiontraithe dul ag obair le fiontraithe a bhfuil taithí acu agus a bhfuil gnóthais bheaga á reáchtáil acu i dtíortha eile, agus foghlaim uathu.

Leis an deis mhaoiniúcháin seo tacaítear le tionscadail laistigh d’earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Is féidir tacú le raon leathan gníomhaíochtaí agus tionscnamh, agus le raon leathan iarratasóirí. Tugtar tacaíocht do thionscadail lena mbaineann comhar cultúrtha trasnáisiúnta, agus a chuidíonn le cruthú agus cúrsaíocht saothar ealaíne agus ealaíontóirí Eorpacha ar bhonn trasnáisiúnta a neartú.

Iarracht chomhordaithe is iad Misin an Aontais ón gCoimisiún chun na hacmhainní is gá a chomhthiomsú i dtéarmaí chláir cistiúcháin, beartas agus rialachán, chomh maith le gníomhaíochtaí eile. Díríonn siad freisin ar ghníomhaithe poiblí agus príobháideacha a shlógadh agus a ghníomhachtú, amhail Ballstáit an Aontais, údaráis réigiúnacha agus áitiúla, institiúidí taighde, feirmeoirí agus bainisteoirí talún, fiontraithe agus infheisteoirí chun tionchar ceart agus marthanach a chruthú.

Mar chuid den chlár Fís Eorpach, tá sé d’aidhm ag clár Éiceachórais Nuálaíochta na hEorpa (EIE) éiceachórais nuálaíochta atá níos nasctha, níos cuimsithí agus níos éifeachtúla a chruthú agus tacú le huas-scálú cuideachtaí, mar a leagtar amach sa Chlár Oibre Eorpach Nua um Nuálaíocht.

Déanann éiceachórais nuálaíochta an méid seo a leanas:

Is é is aidhm don ghníomhaíocht dul i dteagmháil le hEorpaigh óga trí spásanna ar líne coimeádacha a chruthú ina mbaileofar ábhar a chruthóidh lón machnaimh faoi chúrsaí reatha, rud a thabharfaidh cumhacht dóibh peirspictíochtaí ó gach cearn den Eoraip a chur i gcomparáid le chéile agus plé a dhéanamh ar an gcaoi a nascann a leasanna le leasanna na nEorpach óg i mBallstáit eile, agus le tionscnaimh ábhartha de chuid an Aontais, agus an méid sin a fhiosrú.

Cuirfidh an tsraith THRASEARNÁLACH chun cinn gníomhaíochtaí trasearnálacha arb é is aidhm dóibh oiriúnú do na hathruithe struchtúrtha agus teicneolaíocha nach mór do na meáin dul i ngleic leo, lena n-áirítear feabhas a chur ar thimpeallacht mheán atá saor, éagsúil agus iolraíoch, ar iriseoireacht ardchaighdeáin agus ar litearthacht sna meáin, lena n-áirítear sa timpeallacht dhigiteach.

Tabharfaidh an glao seo aghaidh ar dhúshláin de chuid na meán agus ar dheiseanna de chineál trasnáisiúnta. 
Tá ionadaíocht agus infheictheacht grúpaí leochaileacha sna meáin, cuir i gcás imircigh agus dídeanaithe go fóill imeallach ar na meáin shóisialta phríomhshrutha ar fud na hEorpa agus aird ar leith á tabhairt ar staid na hÚcráine. Is é an cuspóir atá ann i gcónaí bealaí a shainaithint chun meáin shóisialta chuimsitheacha a chur chun cinn san Eoraip, agus cabhrú leis na grúpaí sin a n-insintí féin a chruthú faoi áit agus ról na ndídeanaithe agus na n-imirceach i sochaithe agus i bpobail na hEorpa.

 

Is é cuspóir na tacaíochta faoin scéim Eorpach um mionfhorbairt iomaíochas cuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha Eorpacha a chothú i dtíortha ina bhfuil acmhainneacht íseal closamhairc (grúpa LCC A agus grúpa LCC B) agus a n-ualach eacnamaíoch ar an margadh a mhéadú.


Tabharfar tacaíocht do chuideachtaí léiriúcháin Eorpacha neamhspleácha atá in ann rogha idir 2 agus 3 shaothar closamhairc a fhorbairt (ficsean, beochan, clár faisnéise cruthaitheach).

Leis an ngníomhaíocht maidir le comhfhorbairt Eorpach, tacófar leis an gcomhar i measc cuideachtaí léiriúcháin Eorpacha i dtaca le tionscadal aonair a fhorbairt le haghaidh saothrú tráchtála atá beartaithe le scaoileadh sa phictiúrlann, craoltóireacht teilifíse nó saothrú tráchtála ar ardáin dhigiteacha nó timpeallacht ilardán sna catagóirí seo a leanas: beochan, clár faisnéise cruthaitheach nó ficsean.

Is é is cuspóir don ghníomhaíocht maidir le huirlisí agus samhlacha gnó nuálacha iomaíochas, inscálaitheacht agus inbhuanaitheacht ghníomhaithe na hEorpa a neartú, chomh maith le hinfheictheacht agus infhaighteacht na saothar Eorpach a fheabhsú agus lucht féachana a mhéadú sa timpeallacht dhigiteach.

Is é is cuspóir don tacaíocht a thugtar d’ábhar teilifíse agus d’ábhar ar líne cur le cumas léiritheoirí closamhairc chun tionscadail láidre a fhorbairt agus a tháirgeadh a bhfuil acmhainneacht shuntasach ann a chur i gcúrsaíocht ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin, agus comhléiriúcháin Eorpacha agus idirnáisiúnta a éascú laistigh den earnáil teilifíse agus ar líne.

Is comhpháirtíochtaí iad Pobail Eolais agus Nuálaíochta EIT a thugann gnólachtaí, ionaid taighde agus ollscoileanna le chéile agus a bhfuil sé mar aidhm acu an comhar eatarthu a neartú agus timpeallachtaí fabhracha a chruthú le go mbeidh rath ar phróisis smaointeoireachta cruthaithí agus ar an nuálaíocht. Cabhraíonn na pobail chun táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt, chun cuideachtaí nua a thosú agus chun oiliúint a chur ar ghlúin nua fiontraithe.

Tionscadail de chuid Chnuasach 3 ‘Slándáil Shibhialta don tSochaí, tacóidh siad le tosaíochtaí beartas an Aontais a chur chun feidhme, ar tosaíochtaí iad a bhaineann leis an tslándáil, an chibearshlándáil san áireamh, agus laghdú rioscaí tubaiste agus an athléimneacht. Is féidir le páirtithe leasmhara cruthaitheacha páirt a ghlacadh sna nithe seo a leanas: • Tionscadail taighde a chuireann leis an gcomhrac i gcoinne na gáinneála ar earraí cultúrtha; • Measúnú a dhéanamh ar rioscaí agus leochaileachtaí tubaiste i láithreáin oidhreachta cultúrtha; • Imeachaí cultúrtha móra.

Is é Cnuasach1 ‘An tSláinte’ agus tá sé mar aidhm aige sochaí Eorpach a chruthú a bheidh níos láidre, níos ionchuimsithí agus níos daonlathaí. Dírítear mar chuid den snáithe ar phríomhtheicneolaíochtaí, príomh-earnálacha agus príomhshlábhraí luacha digiteacha atá ag teacht chun cinn a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm ag Cnuasach 2 ‘An Cultúr, an Chruthaitheacht agus an tSochaí Chuimsitheach’ na cuspóirí agus na tosaíochtaí de chuid an Aontais atá nasctha leis an méid seo a leanas a bhaint amach:
• An rialachas daonlathach agus rannpháirtíocht na saoránach a fheabhsú;
• An oidhreacht chultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn; agus
• Freagairt ar an gclaochlú sóisialta, eacnamaíoch, teicneolaíoch agus cultúrtha agus iad go léir a mhúnlú.

Cuireann an snáithe seo le hacmhainn eagraíochtaí neamhspleácha na sochaí sibhialta atá gníomhach i gcur chun cinn luachanna agus ceart, ar eagraíochtaí iad a gcabhraíonn a ngníomhaíochtaí le forfheidhmiú straitéiseach ceart faoi dhlí an Aontais agus faoi Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Cuireann na gníomhaíochtaí le gníomhaíochtaí abhcóideachta agus faire, agus déanann siad luachanna an Aontais a chur chun cinn, a chosaint agus feasacht a ardú ina leith ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus trasnáisiúnta.

Is é atá in FARNET pobal daoine a bhfuil forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail (CLLD) á cur chun feidhme acu faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). Sa phobal seo, tugtar le chéile Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh (FLAGanna), údaráis bhainistíochta, saoránaigh agus saineolaithe ó gach cearn den Aontas, chun obair a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe iascaigh agus limistéar cósta. Roimhe seo, is minic a tugadh tacaíocht faoin tionscnamh seo do thionscadail a bhaineann leis na healaíona agus leis an gceardaíocht, agus leis an oidhreacht chultúrtha.

Is cuid de Bheartas Comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh é CFRE agus tá sé d’aidhm aige comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais Eorpaigh a neartú trí mhíchothromaíochtaí idir na réigiúin a cheartú, trí thacú le téarnamh eacnamaíoch, le cruthú post, leis an iomaíochas, leis an nuálaíocht agus leis an inbhuanaitheacht. Cuireann sé tosaíochtaí polaitiúla an Aontais i gcrích, go háirithe an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach.

Is é an cuspóir foriomlán atá ann tionchar socheacnamaíoch phaindéim COVID-19 ar an óige a mhaolú, go príomha trí fhothú acmhainneachta agus trí bhearta sonracha a thacaíonn le téarnamh earnáil na hóige, chomh maith leis an dlúthpháirtíocht agus an chuimsitheacht a chothú.

Neartaíonn na Comhghuaillíochtaí cumas nuálaíochta na hEorpa trí nuálaíocht a neartú trí chomhar agus trí shreabhadh eolais i measc an ardoideachais, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (idir tosaigh agus leanúnach), agus trí chomhthéacs socheacnamaíoch a bheith rannpháirteach ar bhonn níos leithne, lena gcuirtear taighde san áireamh.

Tá an treoirleabhar ar fáil anseo.

Leis an ngníomhaíocht sin, tacaítear le bunú agus forbairt ardán Eorpach na nIonad Barr Feabhais Gairme, rud a rannchuidíonn le straitéisí um fhorbairt réigiúnach, nuálaíocht, agus speisialtóireacht chliste, chomh maith le hardáin chomhoibritheacha idirnáisiúnta.

Is féidir le tíortha a bhfuil córais sármhaitheasa gairme dea-fhorbartha acu páirt a ghlacadh sna hardáin, chomh maith leis na tíortha sin a bhfuil cineálacha cur chuige den chineál céanna á bhforbairt acu.

Is comhpháirtíochtaí comhair idirnáisiúnta iad seo idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse na hóige sna Ballstáit, i dtríú tíortha atá bainteach leis an gclár agus i dtríú tíortha nach bhfuil bainteach leis an gclár freisin.

Tacaíonn na tionscadail le malartuithe idirnáisiúnta, le comhar agus le hidirphlé faoi bheartais i réimse na hóige agus na foghlama neamhfhoirmiúla ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe shocheacnamaíoch agus folláine daoine óga a fheabhsú.

Leis na tograí:

Gníomhaíochtaí duine le duine ar líne a bhíonn i gceist le malartuithe fíorúla.

Cuireann siad comhphlé idirchultúrtha chun cinn chomh maith le forbairt scileanna boga i measc daoine as tríú tíortha nach bhfuil bainteach leis an gclár, Ballstáit de chuid an Aontais nó tríú tíortha atá páirteach sa chlár.

I ngrúpaí beaga a reáchtáiltear iad agus bíonn éascaitheoir ann i gcónaí chun iad a stiúradh.

Tá eolaire an chláir ar fáil anseo.

Is tionscadail mhórscála, ardtionchair iad Foirne Oibrithe Deonacha i réimsí ardtosaíochta. Bíonn daoine óga ó dhá thír éagsúla ar a laghad páirteach iontu agus beidh siad ina n- idirghabhálacha gearrthéarmacha lena dtabharfar aghaidh ar dhúshláin chomhchoiteanna Eorpacha i réimsí beartais a shainítear gach bliain ar leibhéal an Aontais.

Is féidir an méid seo a leanas a dhéanamh le hiarratais:

Tugann tionscadail oibre deonaí deis do dhaoine óga páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta a thugann aghaidh ar riachtanais a bpobal áitiúil.

Is féidir obair dheonach a dhéanamh i dtír chónaithe an oibrí dheonaigh, nó i dtír eile (trasteorann). Díríonn na tionscadail ar raon leathan réimsí, ar nós cosaint an chomhshaoil, an maolú ar an athrú aeráide nó cuimsiú sóisialta níos fearr.

Tacaíonn cláir théamacha na hIonstraime um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) le gníomhaíochtaí atá nasctha le cur chun feidhme Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe ar an leibhéal domhanda. I measc na dtéamaí tosaíochta tá: cearta an duine agus an daonlathas, an tsochaí shibhialta, cobhsaíocht agus síocháin, chomh maith le dúshláin dhomhanda amhail sláinte, oideachas agus oiliúint, mná agus leanaí, obair, cosaint shóisialta, cultúr, imirce agus athrú aeráide.

Leis an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) maoinítear gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, rud a chuireann ar chumas an Aontais Eorpaigh seasamh go héifeachtach lena luachanna agus lena leasanna ar fud an domhain agus iad a chur chun cinn.

Is líonra réigiúnach é an Líonra Fiontar Eorpach (EEN), mar aon le hionad ilfhreastail do FBManna ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid iomaíochais. Chun é sin a dhéanamh, cuireann EEN tacaíocht ghnó ar fáil do FBManna agus tugann sé comhairle dóibh faoi dheiseanna sa mhargadh inmheánach. Oibríonn EEN i gcomhar le tionscnaimh réigiúnacha amhail Ardáin um Speisialtóireacht Chliste, Moil Nuálaíochta Digití, Pobail Eolais agus Nuálaíochta agus Príomh-Ionaid Teicneolaíochta Cumasúcháin (KETanna).

Spreagfaidh Saotharlann na Nuálaíochta Cruthaithí gníomhaithe in earnálacha uile an chultúir agus na cruthaitheachta chun réitigh dhigiteacha nuálacha a dhearadh agus a thástáil a bhféadfadh tionchar dearfach fadtéarmach a bheith acu ar earnálacha éagsúla de chuid an chultúir agus na cruthaitheachta.

Subscribe to Líonrú agus comhroinnt eolais