Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaalse innovatsiooni keskused aitavad ettevõtetel digitaalseid võimalusi paremini ära kasutada, et konkurentsivõime suurendamiseks protsesse ja tooteid täiustada. ELi rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks keskustele, mida juba toetavad (või hakkavad toetama) nende liikmesriigid (või piirkonnad), et suurendada avaliku sektori rahastamise mõju. Programm „Digitaalne Euroopa“ aitab suurendada programmis osalevate keskuste suutlikkust ning hõlmab tegevusi, millel on keskuste võrgustikutööl ja oskusteabe edasiandmisel põhinev selge Euroopa lisaväärtus.

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

Partnerlusprojekt „WORTH“ toetab loomesektori väikeettevõtteid riikidevahelises koostöös, et töötada välja uuenduslikke disainile keskenduvaid tooteid, innustades loovisikuid, projekteerijaid, tootjaid, käsitöölisi ja tehnoloogiaettevõtteid teavet vahetama ja partnerlusi looma. Selle projekti põhimõtted on kvaliteetsed kogemused, sealhulgas stiil ja esteetika, tervislik ja ohutu elukeskkond, kestlikkus ja ringlus, samuti kaasamine, juurdepääsetavus ja taskukohasus. 2021. aastal käivitatud projekt „WORTH II“ põhineb esimese projekti (2017–2021) saavutatud edul.

i-Portunus loodi selleks, et suurendada liikuvust ja edendada rahvusvahelist koostööd, et võimaldada kunstnikel ja kultuuritöötajatel piiriüleselt töötada, esineda ja koos teoseid luua, andes neile juurdepääsu erinevatele turgudele, aidates neil ligi meelitada uut publikut või jälgijaid, tugevdades rahvusvahelist koostööd ja laiendades nende karjäärivõimalusi.

Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ eesmärk on arendada loomingulist ja interdistsiplinaarset liikumist, mis ühendab Euroopa rohelise kokkuleppe ELi kodanike igapäevaeluga. Algatust kavandatakse ühiselt, kaasates otse kodanikke, eksperte, ettevõtjaid ja institutsioone ning selle eesmärk on:

Tänu programmi „InvestEU“ VKEde komponendile on peamiselt VKEdel ja väikestel keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel, sealhulgas uuenduslikel ettevõtjatel ning kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatel ettevõtjatel rohkem rahastamisvõimalusi ja lihtsam rahastust saada. Lisaks pakub VKEde komponent kapitalitoetust VKEdele, mis ei olnud 2019. aasta lõpus riigiabi mõistes raskustes, kuid millel on sestpeale tekkinud märkimisväärsed riskid COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi tõttu

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

Programmi LIFE puhtale energiale ülemineku allprogrammiga toetatakse üleminekut energiatõhusale, taastuvenergial põhinevale, kliimaneutraalsele ja vastupanuvõimelisele majandusele.

Allprogrammist rahastatakse koordineerimis- ja toetusmeetmeid, millel on suur ELi lisaväärtus ja mille eesmärk on kõrvaldada turutõkked, mis takistavad sotsiaal-majanduslikku üleminekut säästvale energiale.

Programmist LIFE kaasrahastatakse projekte järgmistes valdkondades:
• linnade kohanemine ja maakasutuse planeerimine;
• infrastruktuuri vastupidavus;
• vee kestlik majandamine põuaohtlikes piirkondades;
• üleujutuste ja rannikualade majandamine;
• põllumajandus-, metsandus- ja turismisektori vastupanuvõime;
• ELi äärepoolseimate piirkondade toetamine seoses valmisolekuga äärmuslikeks ilmastikunähtusteks, eriti rannikualadel.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

ELi missioonid on komisjoni kooskõlastatud jõupingutused vajalike vahendite koondamiseks seoses rahastamisprogrammide, poliitikameetmete ja eeskirjade ning muude tegevustega. Samuti on eesmärgiks kaasata ja mobiliseerida avalikku ja erasektorit, näiteks ELi liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, uurimisinstituute, põllumajandusettevõtjaid ja maa majandajaid ning ettevõtjaid ja investoreid, et saavutada tõeline ja kestev mõju. Missioonid on suunatud kodanikele, et edendada uute lahenduste ja lähenemisviiside kasutuselevõttu ühiskonnas.

Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide programm on osa programmist „Euroopa horisont“. Selle eesmärk on luua paremini ühendatud, kaasavamad ja tõhusamad innovatsiooni ökosüsteemid ning toetada ettevõtete laienemist, nagu on sätestatud uues Euroopa innovatsioonikavas.

Innovatsiooni ökosüsteemid

SEKTORIÜLENE tegevussuund edendab sektoriüleseid tegevusi, mille eesmärk on kohaneda meediat tabanud struktuursete ja tehnoloogiliste muutustega, sh tugevdada vaba, mitmekesist ja pluralistlikku meediaruumi, kvaliteetajakirjandust ja meediapädevust muuhulgas ka digitaalses keskkonnas;

Käesolev konkursikutse käsitleb meediaga seotud rahvusvahelisi väljakutseid ja võimalusi. 
Selliste haavatavate rühmade nagu rändajad ja pagulased esindatus ja nähtavus meedias on kogu Euroopa peavoolu sotsiaalmeedias endiselt väga väike, eriti kui mõelda olukorrale Ukrainas. Eesmärk on endiselt leida viise kaasava sotsiaalmeedia edendamiseks Euroopas ning aidata neil rühmadel luua oma lugusid pagulaste ja rändajate kohast ja rollist Euroopa ühiskondades ja kogukondades.

 

Euroopa minipakettide arendamise toetuse eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet audiovisuaalsektori väikse suutlikkusega riikides (rühmad A ja B) ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul.


Toetatakse sõltumatuid Euroopa tootjaid, kes suudavad arendada paketti, milles on kaks-kolm audiovisuaalteost (fiktsioon, animatsioon, loovdokumentaal).

Euroopa ühisarenduse meetmega toetatakse Euroopa tootjate sellist koostööd, kus kommertskasutuseks arendatakse välja koondprojekt, mis on ette nähtud kinolevi, teleringhäälingu või digitaalsete platvormide või mitmeliigiliste platvormidega keskkonna jaoks ja mille kategooriaks on animatsioon, loovdokumentaal või fiktsioon.

Uuenduslike vahendite ja ärimudelite meetme eesmärk on tugevdada Euroopa osalejate konkurentsivõimet, skaleeritavust ja kestlikkust, parandada Euroopa päritolu teoste nähtavust ja kättesaadavust ning suurendada digikeskkonna publikut.

Eesmärk on toetada projekte, mis keskenduvad audiovisuaalsektori konkreetsetele probleemidele, nagu teoste leitavus, levitamisakende järjestamine, rahastamine ja territoriaalsus, et Euroopa päritolu teoseid saaks julgelt, nähtavalt ja piiriüleselt pakkuda internetis laiale publikule.

Televisiooni- ja veebisisu toetamise eesmärk on suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust arendada ja toota tugevaid projekte, millel on märkimisväärne potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja kaugemal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist tele- ja veebisektoris.

Teadmis- ja innovatsiooniühendused on partnerlused, mis ühendavad ettevõtteid, teaduskeskusi ja ülikoole ning mille eesmärk on tugevdada nende koostööd ja luua soodsad tingimused loominguliste mõtteprotsesside ja innovatsiooni edendamiseks. Need ühendused aitavad arendada uuenduslikke tooteid ja teenuseid, luua uusi ettevõtteid ja koolitada uut ettevõtjate põlvkonda. Teadmis- ja innovatsiooniühendused pakuvad uuenduslikke lahendusi, et aidata sektoritel ja tööstusharudel saada tugevamaks ja vastupidavamaks.

Allprogrammi „Osalemise laiendamine ja Euroopa teadusruumi tugevdamine“ meetmete eesmärk on edendada teadusuuringute tulemuste levitamist ja kasutamist, suurendades hariduse ja teadusuuringute koostoimet. Kultuuri- ja loomevaldkonna sidusrühmi võib partneritena kaasata teadusprojektidesse, mille eesmärk on piirkondliku innovatsiooni tipptaseme kinnistamine, kaasates eri osalejate ökosüsteeme, mis saavad levitada teadmisi ning laiendada teadus- ja innovatsiooniprotsessis osalemist.

3. teemavaldkonna „Ühiskonna tsiviiljulgeolek“ projektid toetavad julgeoleku, sealhulgas küberturvalisuse ning katastroofiohu vähendamise ja vastupanuvõimega seotud ELi poliitiliste prioriteetide rakendamist. Kultuuri- ja loomevaldkonna sidusrühmade tegevus võib olla seotud järgmisega: • uurimisprojektid, mis aitavad võidelda kultuuriväärtustega kaubitsemise vastu, • kultuuripärandi paikades katastroofiohu ja nende haavatavuse hindamine, • suurte kultuuriürituste korraldamine.

1. teemavaldkonna „Tervishoid“ eesmärk on luua tugevam, kaasavam ja demokraatlikum Euroopa ühiskond. Selle raames keskendutakse peamiste kujunemisjärgus digitaalsete tehnoloogiate, sektorite ja väärtusahelate arendamisele.

Suuna „Jääda kiiresti muutuvas ühiskonnas terveks“ raames korraldatavatesse projektikonkurssidesse võib kaasata kultuurivaldkonna sidusrühmi partneritena, kes aitavad edendada tervislikumat eluviisi ja käitumist, ning need konkursid võivad toetada tõhusaid tervise edendamise ja haiguste ennetamise lahendusi.

2. teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ eesmärk on saavutada ELi eesmärgid ja prioriteedid, mis on seotud järgmisega:
• demokraatliku valitsemistava ja kodanike osaluse edendamine,
• kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine,
• sotsiaalsetele, majanduslikele, tehnoloogilistele ja kultuurilistele muutustele reageerimine ja nende kujundamine.

See tegevussuund suurendab väärtuste ja õiguste edendamisega tegelevate sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust. Need on organisatsioonid, kelle tegevus aitab kaasa ELi õigusest ja ELi põhiõiguste hartast tulenevate õiguste strateegilisele tagamisele.

Muu hulgas töötatakse välja õiguste kaitse ja muud järelevalvemeetmed ning edendatakse, kaitstakse ja suurendatakse teadlikkust liidu väärtustest kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja riikidevahelisel tasandil.

FARNETi moodustavad inimesed, kes rakendavad kogukonna juhitud kohalikku arengut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames. Võrgustik ühendab kalanduse kohalikke tegevusrühmi, korraldusasutusi, kodanikke ja eksperte kogu EList, et töötada kalanduse ja rannikualade kestliku arengu nimel. Varem on selle algatuse raames sageli toetatud kunsti ja käsitöö ning kultuuripärandiga seotud projekte.

Korraldusasutuste nimekiri

Euroopa Sotsiaalfond+ on ELi peamine vahend, et investeerida inimestesse.

Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.

ERF on osa ELi ühtekuuluvuspoliitikast ning selle eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades piirkondadevahelist tasakaalustamatust, toetades majanduse elavdamist, töökohtade loomist, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja kestlikkust. Sellega viiakse ellu liidu poliitilisi prioriteete, eelkõige rohe- ja digipööret.

ERFi raames toetatakse Interregi programmidega piiriülest (Interreg A ja IPA), riikidevahelist (Interreg B), piirkondadevahelist (Interreg C) ja äärepoolseimate piirkondade (Interreg D) koostööd.

Selle meetme üldeesmärk on leevendada COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju noortele, peamiselt suutlikkuse suurendamise ja konkreetsete meetmete kaudu, millega toetatakse noortesektori taastumist ning edendatakse solidaarsust ja kaasatust.

Nende projektidega luuakse piirkondlikku partnerlust edendavaid võrgustikke, et võimaldada kogu Euroopa noortel algatada ühisprojekte, korraldada vahetusi ja koolitusi (nt noortejuhtidele) nii kohapeal kui ka veebipõhiselt.

Õpetajate akadeemiad toetavad õpetajahariduse ja -koolituse pakkujate, riigiasutuste ja sidusrühmade vahelisi Euroopa partnerlusi.

Akadeemiad arendavad Euroopa ja rahvusvahelist mõõdet õpetajate hariduses.

Need võivad olla innovaatilised partnerid õpetajate esmase hariduse ja pideva kutsealase arengu strateegiate väljatöötamises ja katsetamises. Akadeemiad saavad toetada haridusvõrgustikke ja praktikakogukondi, pakkuda õpetajatele õppimisvõimalusi, toetada innovatsiooni ning anda teavet riikliku ja Euroopa õpetajahariduse poliitika väljatöötamiseks.

Meetmega toetatakse kutsehariduse tipptaseme keskuste Euroopa platvormide loomist ja arendamist, et toetada regionaalarengut, innovatsiooni ja aruka spetsialiseerumise strateegiaid ning samuti rahvusvaheliste koostööplatvormide rajamist.

Platvormid on avatud hästi toimivate kutsehariduse tipptaseme süsteemidega riikidele ning sarnaseid lähenemisviise väljatöötavatele riikidele.

Platvormide eesmärk on uurida kutsehariduse ja -õppe asutuste kogu potentsiaali, et nad saaksid majanduskasvu ja innovatsiooni proaktiivselt toetada.

Need on rahvusvahelised koostööpartnerlused ELi liikmesriikides, programmiga assotsieerunud kolmandates riikides ja programmiga mitteühinenud kolmandates riikides noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide vahel.

Projektidega toetatakse rahvusvahelist vahetust, koostööd ja poliitilist dialoogi noorte ja mitteformaalse õppe valdkonnas, et edendada kestlikku sotsiaal-majanduslikku arengut ja noorte heaolu.

Projektid

• pakuvad noortele võimalusi osaleda kodanikuühiskonnas ja õppida selles osalema,

Koostööpartnerlus võimaldab organisatsioonidel:

  • parandada oma tegevuse kvaliteeti ja asjakohasust;
  • arendada ja tugevdada oma partnerlusvõrgustikke;
  • suurendada oma suutlikkust tegutseda ühiselt riikidevahelisel tasandil;
  • edendada oma rahvusvahelist tegevust;
  • vahetada ja arendada uusi tavasid ja ideid.

Projektide eesmärk on arendada uuenduslikke tavasid ja käivitada ühisalgatusi, et edendada koostööd ning vastastikust õppimist ja kogemuste vahetamist Euroopa tasandil.

Virtuaalsed vahetused on veebipõhised inimestevahelised tegevused.

Virtuaalsete vahetuste eesmärk on edendada kultuuridevahelist dialoogi ja arendada pehmeid oskusi programmis mitteosalevatest kolmandatest riikidest, ELi liikmesriikidest või programmiga assotsieerunud kolmandatest riikidest pärit isikute hulgas.

Tegevus toimub väikestes rühmadest ning kõiki seansse juhatab koolitatud juhendaja.

Programmijuhend

Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades on suuremahulised ja suure mõjuga projektid. Rühmadesse kuuluvad noored vähemalt kahest riigist, need tegutsevad lühiajaliselt ja neis käsitletakse Euroopa ühiseid probleeme poliitikavaldkondades, mis määratakse igal aastal kindlaks ELi tasandil.

Taotluste eesmärk:

Vabatahtliku tegevuse projektid võimaldavad noortel osaleda solidaarsustegevuses, mis vastab nende kohalike kogukondade vajadustele.

Vabatahtlik tegevus võib toimuda vabatahtliku elukohariigis või mõnes muus riigis (piiriülene vabatahtlik tegevus). Projektid võivad keskenduda paljudele valdkondadele, nagu keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine või suurem sotsiaalne kaasatus.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi teemaprogrammidega toetatakse meetmeid, mis on seotud ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamisega üleilmsel tasandil. Prioriteetsed teemad on järgmised: inimõigused ja demokraatia, kodanikuühiskond, stabiilsus ja rahu ning samuti üleilmsed väljakutsed, mis on seotud tervise, hariduse ja koolituse, naiste ja laste, töö, sotsiaalkaitse, kultuuri, rände ja kliimamuutustega.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist rahastatakse ELi välistegevust, mis võimaldab ELil tõhusalt kaitsta ning edendada oma väärtusi ja huve kogu maailmas.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi geograafiliste programmidega edendatakse koostööd partnerriikidega järgmistes piirkondades:
• Euroopa naabrus (19,32 miljardit eurot)
• Sahara-tagune Aafrika (29,18 miljardit eurot)
• Aasia ja Vaikse ookeani piirkond (8,48 miljardit eurot)
• Ameerika ja Kariibi mere piirkond (3,39 miljardit eurot)

Euroopa ettevõtlusvõrgustik on piirkondlik võrgustik, mis on ühtne kontaktpunkt VKEdele, kes soovivad parandada oma konkurentsivõimet. Selleks pakub Euroopa ettevõtlusvõrgustik VKEdele ärituge ja nõustab neid siseturu võimaluste osas. Euroopa ettevõtlusvõrgustik teeb koostööd selliste piirkondlike algatustega nagu aruka spetsialiseerumise teemalised platvormid, digitaalse innovatsiooni keskused, teadmus- ja innovatsioonikogukonnad ning peamise progressi võimaldava tehnoloogia keskused.

Loova innovatsiooni labor ärgitab kõikide kultuuri- ja loomesektoritega seotud inimesi looma ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel võiks olla positiivne pikaajaline mõju paljudele kultuuri- ja loomesektoritele.

Labor toetab uuenduslike lahenduste (nt vahendid, mudelid ja metoodikad) loomist, mida saab kasutada audiovisuaalsektoris ja veel vähemalt ühes loome- ja/või kultuurisektoris. Lahendused peaksid olema lihtsalt kopeeritavad ning neil peaks olema turu hõlvamise potentsiaal.

Subscribe to Võrgustike loomine ja teadmiste jagamine